A A A A A

Goed Karakter: [Onthouding]


2 Korintiërs 12:21
En wan ekj wada kome woa, woat mien Gott mie deemietje mank junt, en ekj truare sull aewa fael fonn daen, dee jesindicht ha, en nich Buesse jedone ha aewa aea Onnreinet, Huararie, en weltichle Raed, met dee see rom jegone sent.

2 Timoteüs 2:22
Ran wajch fonn jugentliche Losst, straew leewa no Jerachtichkjeit, Gloowe, Leew, en Fraed met daen dee daem Herr ut en reinet Hoat aunroope.

Handelingen Apostelen 15:20
oba daut wie an schriewe daut see fonn Jetse Onnrienichkjeit wajch bliewe, en fonn Hurarie, en fonn soont daut aufjewarcht es, en Bloot.

Kolossenzen 3:5
Doaromm raeakjent june Jliede hia oppe Ead aus Doot: soo aus Huararie, Onnreinichkjeit, Leidenschooft, beeset Felange, en Jiets - dann daut es Jetsedeenst;

Efeziërs 5:3
Oba lot kjeene Raed mank ju senne fonn Huararie, en aule Onnreinichkjet oda Jiets, soo auset dee Heilje tookjemt.

Galaten 5:19
Nu dee Woakje fom Fleesch sent oppenboa: daut sent Huararie, Onnreinheit, onnreine Raed,

1 Korintiërs 6:18-19
[18] Rant wajch fonn Huararie! Aule Sind dee en Mensch deit sent butarem Kjarpa; oba waea Hurarie drift, sindicht jaeajen sien eajna Kjarpa.[19] Oda weet jie nich daut jun Kjarpa en Tempel es fa daem Heilje Jeist dee enn ju wont, daen jie fonn Gott ha, en daut jie ju nich selfst eajne?

1 Korintiërs 7:2
Doch, waeajen Huararie, lot en jieda Maun sien eajne Fru habe, en jiede Fru aea eajne Maun.

1 Korintiërs 10:13
Doa es noch kjeene Fesaekjunk aewa junt jekome buta soont waut aulemaun bekaunt es: oba Gott es Tru, en woat nich toolote daut jie sulle em jratre fesocht woare aus jie fedroage kjenne; en woat met dee Feseakjunk en Wach moake so daut jie doa rut woare kome kjenne, soo daut jie daut fedroage kjenne.

1 Petrus 2:11
Leefste Frind, ekj femon ju aus soone dee hea Pilja en Framda sent, hoolt junt frie fonn dee fleeshliche Losste de jaejen june Seel kjrieje.

Hebreeën 13:4
Lot daut befriede laewe eaboa senne en aulem, en daut Eehebad rein bliewe; dan Eehebraeakje en Huare woat Gott rechte.

Judas 1:7
Soo aus uk Soodom en Gomora en dee Staede runt omm, dee Huararie dreewe en no framdet Fleesch hinjaraun weare, en sent en Biespel jemoakt enn daem daut see eewje Strof liede.

Matteüs 5:8
Seelich sent dee, dee en reinet Hoat habe, dan dee woare Gott seene.

Romeinen 12:1
Doaromm pracha ekj junt, Breeda, derch Gott sien grootet Metliede, daut jie jun Lief Gott aewajaewe aus en laewendjet Opfa, daut Gott jefelt. Daut es jun feninftje Gottesdeenst.

Romeinen 13:13
Dan wel wie waundle so auset met Licht stemme wudd, nich enn wilet Laewe oda Suparie, nich enn fleeschelosst en aewedriewe, nich enn Striet oda Aufgonst,

1 Tessalonicenzen 4:3-4
[3] Dan dit es Gott sien Wele, daut jie sele heilich senne, daut jie junt rein hoole fonn Hurarie,[4] daut en jieda weete saul woo hee sien Jefaes hoole saul enn Heilichkjet en Ea,

Galaten 5:19-21
[19] Nu dee Woakje fom Fleesch sent oppenboa: daut sent Huararie, Onnreinheit, onnreine Raed,[20] Jetsedeenst, Tsauberie, Fientschofft, Striet, Aufgonst, Wutt, Tsank, Spoolerie, Onneenichkjeit, faulsche Lea,[21] Nosikj, Superie, Fraeterie, en soowaut meeha; waut ekj junt ferhaea jesajcht ha, en nu uk wada saj, daut dee, dee soowaut doone, woare Gott sien Rikj nich oawe.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001