A A A A A

God: [Financiële zegen]


2 Korintiërs 8:9
Jie kjane onns Herr Jesus siene Jnod, daut, wan hee uk Rikj wea, doch omm junet haulwe muak hee sikj selfst Oam, soo daut jie derch siene Oamoot kunne Rikj woare.

3 Johannes 1:2
Leefsta Frint, ekj baed daut die daut enn aulem mucht Goot gone, en daut du Jesunt best, en dautet met diene Seel uk Goot es.

Galaten 6:9
En wel wie nich mootloos woare Goots to doone, dan to rachte Tiet woa wie arnte, wan wie nich oppjaewe.

Jakobus 5:12
Oba aewa aules, miene Breeda, doot nich schweare, nich biem Himel, uk nich bie de Ead, uk nich bie irjent en aundra Eit, oba lot jun Yo, Yo senne, en jun Nae, Nae; daut jie nich unja Jerecht faule.

Johannes 6:12
Aus see eascht aule saut weare, saed hee to siene Jinja; "Saumelt dee aewrije Brocke daut nusscht ommkjemt."

Lucas 6:38
Jaeft, en junt woat jejaeft woare, goode Mot, doljedrekjt, toopjeschedat, aewaranent, woare see enn jun Schoot ennen jaewe. Dan met waut fonn Mot jie utmaete, woat junt utjemaete woare."

Lucas 12:34
Dan wua jun Schauts es, doa woat jun Hoat uk senne.

Matteüs 6:33
Oba seakjt daut easchte no Gott sien Rikj en siene Jerajchtichkjeit, dan woat junt daut aundret aules toojelajcht woare.

Matteüs 23:23
Wee junt! Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie jaewe daut teande fonn Mintsplaunt, en Del, en Kumen, oba ha daut fomm Jesats aewa jelote daut fael wijchta es, soo aus Jerecht, en Erboarme, en Gloowe; dise haud jie sullt doone, en jant nich utjelote.

Matteüs 25:21
De Herr saed to am: 'Goot! du best en gooda en trua Sklow, du best aewa en poa Dinje tru jewast, ekj woa die aewa fael sate; go enn dien Herr siene Freid enenn.'

Romeinen 13:8
Siet kjeenem waut Schuldich, buta eena daem aundra Leef to habe, dan waea leeft haft daut Jesats erfelt.

Marcus 11:22-23
[22] Jesus auntwuad am en saed: "Ha Gloowe enn Gott![23] Enn Woarheit saj ekj junt, daut waeaemma to dis Boajch woat saje: 'Haew die opp en schmiet die em See enenn,' en woat enn sien Hoat nich twiewle, oba jleewe daut waut hee sajcht paseare woat, dan woat hee daut habe.

2 Korintiërs 9:6-8
[6] Dit saj ekj: Waea spoasaum seit, woat uk spoasaum arnte; en waea fa en Saeajen seit, woat uk Saeajen arnte.[7] En jieda oba soo aus hee sikj enn sien Hoat faeanemt, nich enn Trua oda jedwunje; dan de Herr haft soone leef dee en schaftja Jaewa es.[8] En Gott kaun junt em folle Jnod jaewe, soo daut jie emma enn aules jenuach ha, en kjenne faeich senne to en jiedet goodet Woakj,

Lucas 14:28-30
[28] Dan waea fonn ju dee en Turm buhe wel, sat sikj nich eascht dol en raeakjent ut woo fael daut koste woat, auf hee jenuach haft daut foadich tomoake.[29] Sest wan hee daen Grunt jelajcht haft, en dan nich foadich moake kaun, woare dee, dee daut seene, am spotte,[30] en saje: 'Dis Maun funk aun to buhe oba kunnet nich foadich moake.

Lucas 6:34-36
[34] En wan jie daen waut liehe fonn daen jie daut raeakjne trigtrokjriehe, waut fonn Dank ha jie doafaea? dan dee Sinda liehe aundre Sinda so daut see krakjt sofael trigkjriehe.[35] Oba hat june Fiend leef, en doot Goodet, en liet, en siet nich fetwiewelt, en jun Loon woat groot senne, en jie woare daem aulahechste siene Kjnije senne, dan hee es leeftolich uk jaejen dee beese en onndankboare.[36] Siet metliedent soo aus jun Foda metliedent es.

Jakobus 5:1-3
[1] Horcht, jie rikje Mana: hielt aewalud en jaumareat aewa dee Schwearijchkjeit dee aewa junt kjemt![2] Jun Rikjdom es fefult, en june Kjleeda sent fonn Motte fefraete.[3] Jun Gollt en selwa es ferosstat, en daut Jeft doafonn woat en Zeichnes jaeajen junt senne, en woat jun Fleesch oppfraete soo aus Fia. Jie ha Schats toop jelajcht enne latste Doag.

Matteüs 6:1-34
[1] "Seet junt faea daut jie june Jerajchtichkjeit nich fer Mensche eewe met daen Senn daut jie wele jeseene sene; wiel dan ha jie kjeen Loon fonn jun Foda em Himel.[2] Doaromm, wan du diene Gow brinjst, doo nich ne Trompeet feropp blose lote, soo aus dee Heichla doone enne Sienagooge en enne Gause, omm fonn Mensche je-eat to woare. Ekj saj junt enn Woarheit, see ha aea Loon wajch.[3] Oba wan du diene Gow jefst, dan lot diene linkje Haunt nich weete waut diene rajchte deit,[4] soo daut diene Gow em Jeheeme es; en dien Foda dee enn daut Jeheeme seene kaun, woat die beloone.[5] En wan jie baede, siet nich soo aus dee Heichla; dan dee stone jearen enne Sienagooge, en opp dee Gausakje en baede, soo daut Mensche an seene sele. Ekj saj junt, dee ha aul aea Loon.[6] Oba wan du baede deist, dan go enn diene priwaute Stow, en moak dee Daea too en baed to dien Foda em Jeheeme, en dien Foda, dee em Jeheeme seene kaun, woat die beloone.[7] En wan jie baede, doot nich ladje Wead plaupre soo aus dee Heide, dan dee jleewe daut an woat jeheat woare wan see fael wead brucke.[8] Jie sele nich soo senne aus dee, dan Gott, jun Foda, weet waut junt faelt eeha jie am doano froage.[9] Soo aus dit sel jie baede: 'Onns Foda em Himel, lot dien Nome jeheilicht woare;[10] lot dien Rikjdom kome; lot dien Wele jedone woare, uk hia oppe Ead soo aus em Himel;[11] jef onns Dach fa Dach daut Brot daut onns faelt;[12] en fejef onns onnse Schullt, soo aus wie daen fejaewe dee sikj jaeajen onns feschulldicht ha;[13] en brinj onns nich enn Feseakjunk enenn, oba rad onns fonn Beeset.[14] Wan jie Mensche fejaewe wan see sikj jaejen junt feschuldje, dan woat jun himlischa Foda junt uk fejaewe;[15] oba wan jie Mensche nich fejaewe, woat junt dee Foda jun aewatraede uk nich fejaewe.[16] En wan jie fauste, got nich met en langet Jesecht romm soo aus dee Heichle, dan see festalle aeare Jesechte soo daut Mensche seene sele daut see fauste; enn Woarheit saj ekj junt, dee ha aul aea Loon.[17] Oba wan du fauste deist, dan kjam die de Hoa en wausch dien Jesecht,[18] soo dautet nich soo sit aus wan du fer Mensche fauste deist, oba to dien Foda dee em jeheeme seene kaun; en dien Foda dee em Jeheeme seen kaun, woat die beloone.[19] Saumelt junt nich Schats oppe Ead, wua Motte en Rost daut fenichte kjenne, en wua Deew daut no growe kjenne en staele.[20] Oba saumelt junt Schats toop em Himel wua Motte en Rost daut nich fenichte kjenne, en wua Deew daut nich kjenne no Growe en staele;[21] Dan wua dien Schats es, doa woat dien Hoat uk senne.[22] Daut Laump fa daen Kjarpa es daut Uag. Wan dien Uag kloa es, dan kaun dien gaunse Kjarpa kloa schiene.[23] Oba wan dien Uag Bees es, dan woat dee gaunse Kjarpa Dunkel senne. Aulsoo wan daut Licht enn die Dunkel es, woo groot woat dan dee Diestaness senne![24] Kjeena kaun twee Harre deene. Hee woat daem eenen hause, en daem aundra leef ha, oda hee woat sikj aun eenem hoole, en daem aundre fe-achte, Jie kjenne nich Gott uk daen Mamoon deene.[25] Doaromm saj ekj junt: Doot nich duare aewa jun laewe, waut jie aete sele oda waut jie drinkje sele; uk nich fa jun Kjrapa, aewa wuat jie auntrakje sele. Es daut Laewe nich meeha aus Aete, en dee Kjarpa meeha aus Kjleeda?[26] Kjikjt no dee Faeajel unjarem Himel, dee seihe nich, arnte uk nich, en saumle uk nich enn Spikjasch, en doch foodat dee himlische Foda an; se jie nich baeta aus dee?[27] Oba waea fonn junt kaun derch sorje siene Hejcht en kjleen baet jrata moake?[28] En wuaromm se jie besorcht aewa Kjleeda? kjikjt no dee Lelje oppe Stap, woo dee wause; dee oabeide nich, spenne uk nich;[29] doch saj ekj junt daut sogoa Salamo enn aul siene Harlichkjeit wea nich aunjekjleet soo aus eene fonn dee.[30] Oba wan Gott daut Graus, daut fonndoag oppe Stap es, en morje em Owe jeschmaete woat, soo kjleede deit, woat hee junt nich fael meeha, O jie, dee jie soon kjleene Gloowe ha?[31] Doaromm sel jie nich besorcht senne en saje: Waut woa wie aete? ooda, waut woa wie drinkje? oda, waut sel wie onns auntrakje?[32] Daut es no waut dee Heide seakje. Oba jun himlischa Foda weet daut junt daut aules faelt.[33] Oba seakjt daut easchte no Gott sien Rikj en siene Jerajchtichkjeit, dan woat junt daut aundret aules toojelajcht woare.[34] Aulsoo doot nich aewa Morje sorje, dan Morje woat fa sikj selfst sorje. Jieda Dach haft jenuach Beeset."

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001