A A A A A

God: [Vloek]


Galaten 3:13
Christus haft onns loosjekofft fonn daem Fluch dautet Jesats brocht, enn daem daut hee en Fluch wort fa oons; dan daut steit jeschraewe: "Feflucht es en jieda dee oppem Kjriets hengt";

Lucas 6:28
Saeajent daen dee junt fedaume, en baet fa daen dee junt beleidje.

Galaten 5:1
Christus haft onns frie jemoakt frie to senne; doaromm lot junt nich wada met en Slowejoch bewekle.

2 Korintiërs 5:17
Aulsoo, es irjentwaea enn Christus, dan es hee ne niehe Kjreeatua; daut oole es fegone, daut es aules nie jeworde.

1 Johannes 4:4
Leefste Kjinja, jie sent fonn Gott, en jie ha aewa daen jewonne, wiel dee, dee en ju es, es jrata aus dee, dee enne Welt es.

Romeinen 8:37-39
[37] Oba enn aul dise Dinje sent wie meeha aus Jewenna derch daem dee onns haft Leef jehaut.[38] Dan ekj sie mie aewazeicht daut waeda Doot noch Laewe, noch Enjel, noch Harscha, waeda Jaejenwoat noch Tookunft, waeda Jewault,[39] Noch daut waut Huach es oda waut Deep es, uk nich irjent ne Kjreatua kaun onns uteneen riete fonn Gott siene Leew dee enn Christus Jesus onns Herr es.

1 Petrus 5:8-9
[8] Siet Nichta, siet Waka, wiel jun Fient de Deewel, so es en brelenda Leiw rant romm en seakjt waem hee toriete kaun;[9] Daem mott jie wadastone, faust em Gloowe, wiels jie weete daut june Breeda enne Welt daut selfsje liede derch gone motte.

Efeziërs 6:10-17
[10] Fa daut aewrije, woat stoak emm Herr, en enn dee Krauft fonn siene Macht.[11] Lajcht junt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott opp, soo daut jie stone kjenne jaeajen daem Diewel siene Leste.[12] Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.[13] Aulsoo naemt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott, soo daut jie wadastone kjenne aun daem beese Dach, en wan jie aules utjerecht ha, daut jie stone bliewe.[14] Doaromm stot faust, en naemt dee Woarheit romm junt soo aus en Gort romm dee Lende, aunjedone met daut Brosstschilt de Jerachtichkjeit,[15] en siet reed daut Fraedensevanjeelium auntonaeme, soo aus Schoo oppe Feet.[16] Enn aules naemt daen Gloowe fa en Schilt, met woont jie aul daem Diewel siene brennende Feile utlasche kjenne;[17] en sat daen Kjriejesmets de Radunk opp, en naemt daem Jeist sien Schweat, dee es Gott sien Wuat;

Matteüs 5:22
Oba ekj saj junt, daut waeaemma aewa sien Brooda doll es, es schulldich fer daut Jerecht to kome; en waeaemma to sien Brooda sajcht: 'Do Dommkopp' es schulldich em Halfia to kome.

Romeinen 3:23
wiel aulamaun haft jesindicht en sent kort jekome aun Gott siene Harlichkjeit;

Romeinen 6:23
Dan daut Loon daut de Sind tolt es de Doot, oba Gott siene Gow es daut eewjet Laewe derch Jesus Christus onns Herr.

Romeinen 12:14
Saeajent daen, dee junt fefolje; saeajent, doot nich fedaume.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001