A A A A A

God: [Geboden]


Marcus 10:19
Du weetst dee Jeboote: Du saust nich dootmoake, du saust nich de Eehe braeakje, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichnes jaewe, du saust nich aundre beschumle, du saust Foda en Mutta eare."

Lucas 18:20
Du weetst dee Jeboote: Du saust nich eehebraeakje, du saust nich doot moake, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichness jaewe, du saust dien Foda en diene Mutte eare."

Matteüs 22:34-40
[34] Oba aus dee Farisaea heade daut hee dee Sadutsaea stel jemoakt haud, fesaumelde see sikj.[35] Eena fonn an, en Jestasjeleada, fruach am ne Froag, am to feseakje:[36] "Leara, woont es daut jratste Jeboot em Jesats?"[37] En hee saed to am: "Du saust daem Herr dien Goot leef ha met dien gaunset Hoat, en met diene gaunse Seel, en met aul dien Festaunt.[38] Dit es daut jratste, en daut easchte Jeboot.[39] En daut tweede es doamet aewareen: Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst.[40] Aun dise twee Jeboote hengt daut gaunse Jesats, uk dee Profeete."

Romeinen 13:9
Dan dit: "Du saust nich Eehabraeakje; du saust nich morde, du saust nich staele, du saust die nich jeleste lote", en wan doa irjent en aundret Jeboot es, eset aules enn dit ennjeschlote: "Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst".

Matteüs 19:16-19
[16] Donn kjeem eena no am en saed:"Leara, waut fa goodet mott ekj doone daut ekj daut eewjet Laewe kaun ha?" En hee saed to am:[17] "Wuaromm frajchst do mie waeajen goodet? Doa es bloos eena dee Goot es; oba wan du enn daut eewjet Laewe enenn west, hool dee Jeboote."[18] Hee saed to am: "Woone?" En Jesus saed: "Du saust nich dootmoake, du saust nich de Eehe braeakje, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichnes jaewe,[19] doo dien Foda en diene Mutta eare; en, du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst."

Matteüs 22:36-40
[36] "Leara, woont es daut jratste Jeboot em Jesats?"[37] En hee saed to am: "Du saust daem Herr dien Goot leef ha met dien gaunset Hoat, en met diene gaunse Seel, en met aul dien Festaunt.[38] Dit es daut jratste, en daut easchte Jeboot.[39] En daut tweede es doamet aewareen: Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst.[40] Aun dise twee Jeboote hengt daut gaunse Jesats, uk dee Profeete."

Matteüs 10:17-22
[17] En seet junt faea fa Mensche, dan dee woare junt fer daut Jerecht brinje, en woare junt enn aeare Sienagoge faheiwe;[18] en jie woare fer Harscha en Kjeenije jebrocht woare omm mienet haulwe, aus en Zeichnes fa an, en fa dee Natsjoone.[19] Oba wan see junt aufleewre, siet nich besorcht omm woo oda waut jie saje sele; dan waut jie saje sele woat junt enn dee Stunnd jejaeft woare;[20] dan jie sent nicht dee, dee raede, oba daem Foda sien Jeist woat derch junt raede.[21] En Brooda woat sien Brooda aufleewre tom Doot, en de Foda sien Kjint, en Kjinja jaeajen Elre, en daen bottem Doot brinje.[22] Jie woare fonn aule Mensche jehaust woare omm mien Nome haulwe; oba waea uthelt bottem Enj woat jerat woare.

Romeinen 13:8-14
[8] Siet kjeenem waut Schuldich, buta eena daem aundra Leef to habe, dan waea leeft haft daut Jesats erfelt.[9] Dan dit: "Du saust nich Eehabraeakje; du saust nich morde, du saust nich staele, du saust die nich jeleste lote", en wan doa irjent en aundret Jeboot es, eset aules enn dit ennjeschlote: "Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst".[10] De Leew deit nusscht Beeset jaejen sien Noba, doaromm es daut Jesats enne Leew erfelt.[11] En wie weete dautet nu aul huach Tiet es daut wie ut onns Schlop oppwakje - dan onnse Radung es nu noda auset wea aus wie tom Gloowe kjeeme.[12] De Nacht es meist febie, en de Dach es meist hia. Doaromm wel wie nu dan de Woakje de Diestanes auntsied schmiete, en onns bekjleede met daut waut Licht aunjeheat.[13] Dan wel wie waundle so auset met Licht stemme wudd, nich enn wilet Laewe oda Suparie, nich enn fleeschelosst en aewedriewe, nich enn Striet oda Aufgonst,[14] oba bekjleet junt met daem Herr Jesus Christus, en jaeft daut Fleesch nich ne Jelaejenheit de Losst to erfelle.

Marcus 12:28-34
[28] En eena fonn dee Schreftjeleade kjeem en head woo see sikj unjahilde, en wort enn daut hee an ne goode Auntwuat jejaeft haud, en fruach am: "Waut es daut faeanaemste Jeboot fonn aule?"[29] Jesus auntwuad: "Daut faeanaemste es: Horch, Iesrael, De Herr onns Gott, es een Herr,[30] En du saust Gott daem Herr leef ha fonn gausem Hoate, en met diene gaunse Seel, en met dien gaunsa Senn, en met aul diene Krauft.[31] En daut tweede es: Du saust dien Noba soo leef ha aus die selfst. Doa sent kjeene Jeboote jrata aus dise."[32] En dee Schreftjeleada saed to am:: "Goot! Leara. Du raetst enn Woarheit daut doa mau eent es, en doa es kjeen aundret bute daut.[33] En am leef ha fonn gaunsem Hoate, en met daut gaunse Festaunt, en met aule Krauft, en sien Noba leef ha soo aus sikj selfst, es meeha aus aul dee Brauntopfa en Schlachtopfa."[34] Aus Jesus sach daut hee ne feninftje Auntwuat jeef, saed hee to am: "Du best nich wiet auf fonn Gott sien Rikj!" Kjeena woagd sikj fonn donn aun am waut to froage.

Johannes 14:15
Ha jie mie leef, dan hoolt miene Jebote.

Matteüs 19:18
Hee saed to am: "Woone?" En Jesus saed: "Du saust nich dootmoake, du saust nich de Eehe braeakje, du saust nich staele, du saust nich faulschet Zeichnes jaewe,

Johannes 15:10
Wan jie miene Jeboote hoole, woa jie enn miene Leew bliewe; jrod so aus ekj mien Foda siene Jeboote hool, en bliew enn siene Leew.

Matteüs 5:17
Denkt nich daut ekj jekome sie daut Jesats oda dee Profeete to fenichte; ekj sie nich jekome to fenichte, leewa to erfele.

Johannes 15:12-17
[12] Dit es mien Jeboot: daut jie eene daem aundra so Leef habe aus ekj junt ha leef jehaut.[13] Kjeena haft ne jratre Leew aus dit, daut hee sien Laewe jeft fe siene Frind.[14] Jie sent miene Frind, wan jie doone waut ekj ju befael.[15] Ekj nan ju nich meeha Sklowe, wiel en Sklow weet nich waut sien Herr deit; oba ekj hab junt Frind jenant, wiel ekj hab ju aules bekaunt jemoakt waut ekj fonn mien Foda jeheat hab.[16] Jie ha mie nich jewaelt, oba ekj ha ju jewaelt en ha junt bestemmt daut jie sulle gone en Frucht droage, Frucht dee bliewe woat; daut wautemma jie daem Foda froage enn mien Nome, woat hee junt jaewe.[17] Ekj befael ju dit; hat ju unjarenaunda leef.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001