A A A A A

God: [Kom zoals je bent]


Matteüs 11:27-30
[27] Mien Foda haft mie aules aewajaeft, en kjeena kjant em gaunse daen Saen buta de Foda, en kjeena kjant em gaunse daem Foda, buta dee Saen, en waememma de Saen am bekaunt moake wel.[28] Komt no mie, aula dee jie schwoa oabeide en belode sent, ekj woa junt Ru jaewe.[29] Naemt mien Joch opp junt, en leat fonn mie, dan ekj sie Saunftmootich en fonn Hoate Deemuetich, dan woa jie Ru finje fa june Seele[30] Dan mien Joch es Saunft, en miene Luast es Leicht."

Johannes 6:63-65
[63] De Jeist es dee waut Laewe jeft; daut Fleesch halpt nuscht. Dee Wead dee ekj ju jesajcht hab, sent Jeist en sent Laewe.[64] Oba doa sent walkje fonn ju waut nich jleewe." Jesus wist fonn Aunfank woont dee weare waut nich jleewde, en waea am ferode wudd.[65] En hee saed: "Doaromm saed ekj to ju, daut kjeena kaun no mie kome wan am daut nich fomm Foda jejaeft es."

Matteüs 11:28
Komt no mie, aula dee jie schwoa oabeide en belode sent, ekj woa junt Ru jaewe.

Matteüs 15:7-9
[7] Jie Heichla! Jesaja haft gauns rajcht aewa junt jeprofetseit aus hee saed:[8] 'Dit Follkj eat mie met aeare Leppe, oba aea Hoat es wiet auf fonn mie,[9] en fejaefs baede see mie aun, en leare Mensche Faeaschrefte'."

Marcus 10:13-16
[13] Donn brochte see Kjinje no am daut hee an aunfote sull, oba dee Jinja waeade an.[14] Aus Jesus daut sach, wea hee seeha onntofraed, en saed to an: "Lot dee Kjinja no mie kome, en waeat daen nich, dan fonn soone es daut Gottesrikj.[15] Enn Woarheit saj ekj junt: waeaemma daut Gottesrikj nich soo aun nemt aus en Kjint, woat opp kjeen wajch doa enenn kome."[16] En hee neem daen enn siene Oarms, laed siene Henj opp an, en saeajend an.

Jakobus 4:6-8
[6] Oba hee jeft de jratre Jnod. Doaromm sajcht hee: "Gott stalt sikj jaeajen dee Stollte jaeajeaun, oba dee Deemuetje jeft hee Jnod".[7] Doaromm siet Gott unjadon; oba stalt junt jaeajen daem Diewel, dan woat hee fonn junt wajch rane.[8] Nodat junt no Gott, dan woat hee sikj no junt nodre. Reinicht june Henj, jie sinda, en moakt june Hoate ajcht, jie met en dubbelda Senn.

2 Korintiërs 5:17
Aulsoo, es irjentwaea enn Christus, dan es hee ne niehe Kjreeatua; daut oole es fegone, daut es aules nie jeworde.

Johannes 5:24
Enn Woarheit, enn Woarheit saj ekj ju, Waea mien Wuat heat en daem jleeft dee mie jeschekjt haft, haft daut eewje Laewe en kjemt nich enn Jerecht, oba es fomm Doot tom Laewe jekome.

Romeinen 12:1-2
[1] Doaromm pracha ekj junt, Breeda, derch Gott sien grootet Metliede, daut jie jun Lief Gott aewajaewe aus en laewendjet Opfa, daut Gott jefelt. Daut es jun feninftje Gottesdeenst.[2] En stalt junt nich met dise Welt jlikj, leewa siet fe-endat derch en nieha Senn, so daut jie bewiese kjenne waut Gott sien Wele es, daut Goot, en Aunjenaem, en Folkome es.

Hebreeën 12:1
Aulsoo nu uk wie, sentamol wie soone groote Wollkj fonn Zeij romm onns ha, wel wie aules waut onns hinjat auntsied laje, en dee Sind dee onns soo aunhenjt, en aunhoole em rane enn daem Spellstriet dee fer onns jesat es,

Johannes 5:40
Jie wele oba nich no mie kome daut jie daut eewje Laewe kjenne habe.

Johannes 6:44-45
[44] Kjeene kaun no mie kome buta wan de Foda dee mie jeschekjt haft am trakje deit, en ekj woa am aum latse Dach oppwakje.[45] Enne Profeete steit jeschraewe: 'See woare aule fonn Gott jeleat woare'. Doaromm woare aul dee, dee fomm Foda jeheat en jeleat habe no mie kome.

Johannes 7:37-39
[37] De latste Dach, de jratste, stunnt Jesus en schrieech: "Wan waem darscht, lot am no mie kome en drinkje![38] Waea aun mie jleeft so aus dee Schreft sajcht, daem woat en laewendja Wotastrom utem Hoat rane."[39] Hee saed dit oba fomm Jeist, daem dee, dee aun am jleewde, boolt kjriehe sulle; wiel dee Jeist wea noch nich doa wiel Jesus wea noch nich feharlicht worde.

Hebreeën 4:14-16
[14] Wiel wie nu en groota Huagapriesta ha dee derch dee Himels jegone es, Jesus, Gott sien Saen, wel wie dan onns Bekjantnes faust hoole.[15] Dan wie ha nich en Huagapriesta dee nich metliede kaun met onnse Schwakjheite, sentamol hee enn aulem krakjt soo es fesocht worde aus wie sent, bloos oone Sind.[16] Doaromm wel wie dan emm folle Fetruehe nom Jnodestool kome, daut wie Erboarmunk kjriehe kjenne, en Jnod finje to dee Tiet wan onns daut faelt.

Openbaring 22:16-17
[16] "Ekj, Jesus, schekjt junt mien Enjel aul dise Dinje to Zeije enne Jemeente. Ekj sie dee Wartel en daut Jeschlajcht fonn Doft, dee kloare Morjestearn."[17] En dee Jeist en dee Brut saje: "Komm!" En waea daut heat, lot am saje: "Komm!" En waem darscht, lot am kome, en waeaemma wel, lot am kome en daut Laeweswota emmsonst naeme.

Johannes 6:37
Aules waut mie de Foda jeft, kjemt no mie; en waea no mie kjemt woa ekj nich erut steete.

Openbaring 22:17
En dee Jeist en dee Brut saje: "Komm!" En waea daut heat, lot am saje: "Komm!" En waem darscht, lot am kome, en waeaemma wel, lot am kome en daut Laeweswota emmsonst naeme.

Openbaring 12:9
En dee groote Drache wort erut jeschmaete, dee oole Schlang, dee Diewel heet, en Soton, dee de gaunse Welt fefead, daem wort met siene Enjel toop oppe Ead jeschmaete.

Filippenzen 1:6
Ekj sie mie doarenn secha daut dee, dee ne goode Oabeit enn junt aunjefankt haft, woat daut foadich moake bott aun Jesus Christus sien Dach.

Openbaring 21:4
Hee woat aule Trone aufwesche fonn aeare Uage, en dee Doot woat nich meeha senne, uk kjeen Truare, oda Jeschrecht, oda Weedoag, dan daut easchte es aules feschwunge.

Hebreeën 10:19-22
[19] Doaromm, Breeda, wiel wie nu daut toofetruehe ha enn daut aule heilichste enenn to gone derch Jesus sien Bloot,[20] daut hee ennjesaeajent haft fa onns, en Wajch dee fresch en laewendich es, derch dee Gerdien - daut heet, sien Lief -;[21] en ha en groota Huagapriesta aewa Gott sien Hus,[22] dan wel wie noda kome met en woarhauftjet Hoat emm folle Fetruehe emm Gloowe, emm Hoat bespretst fonn en onnreinet Jewesse, en onns Lief jewossche met reinet Wota,

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001