A A A A A

Kerk: [Valse leraren]


Lucas 6:26
Wee ju, wan aulamaun feins fonn ju raet! dan daut es waut june Fodasch to dee Faulsche Profeete deede.

Matteüs 24:24
Dan doa woare fael faulsche Christe, en fael faulsche Profeete oppstone, en woare groote Teakjens en Wunnda wiese, soo daut see sogoa dee Utjewaelde fefeare muchte, wan maeajlich.

Matteüs 16:11-12
[11] Woo kjemt daut, daut jie nich festone daut ekj nich to junt raed waeajen Broot? Oba heet junt fonn dee Farisaea en Sadutsaea aeare Haew."[12] Donn festunnde see daut hee nich raed daut see sikj heede sulle fonn Haew em Broot, oba fonn dee Farisaea en Sadutsaea aeare Lea.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Dan doa woat ne Tiet kome wan see nich woare wele jesunde Lea aunnaeme; oba no area eajne Losst woare see sikj Leara toop rope dee aeare Uare kjittle woare;[4] Aun eene Haunt woare see aeare Uare fonne Woarheit wajch dreihe, aune aundre Haunt woare see sikj wakjch dreihe no Foble.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Dan doa woat ne Tiet kome wan see nich woare wele jesunde Lea aunnaeme; oba no area eajne Losst woare see sikj Leara toop rope dee aeare Uare kjittle woare;[4] Aun eene Haunt woare see aeare Uare fonne Woarheit wajch dreihe, aune aundre Haunt woare see sikj wakjch dreihe no Foble.

Handelingen Apostelen 20:28-30
[28] Pausst aewa junt selfst opp, uk aewa dee Haead aewa daen dee Heilje Jeist junt aus Oppsechta jestalt haft, Gott siene Jemeent to weide daen hee derch siene eajnet Bloot jekofft haft.[29] Dan ekj weet daut wan ekj eascht wajch sie, woare doa rietende Wilw mank junt kome, dee de Haead nich feschoone woare.[30] En fonn mank june eajne woare soone oppstone, dee fedreide Dinje raede woare, omm daut see Jinja fa sikj selfst wajch schlappe kjenne.

2 Petrus 3:14-18
[14] Doaromm, miene leefste, sentamol wie doano luare, wel wie straewe daut wie kjenne rein en faelaloos bie am jefunje woare, enn Fraed;[15] en doamet raeakjne daut onns Herr siene Jedult de Radunk es, soo aus uk onns leefsta Brooda Paul enn siene Weisheit junt jeschraewe haft,[16] soo aus enn aul siene Breew, en raet fonn dise Dinje. Doarenn sent walkje Dinje schwoa to festone, en soone dee onnjeleat en nich Staunthauft sent, fedreihe dee, uk aundre Schrefte, to aea eajnet Fedoawness.[17] Doaromm, miene leefste, wiel jie dit em ferut weete, siet faeasechtich daut jie nich wajch jeliet woare derch dee jesatsloose Faulscheit, en fonn jun Staunthauft auf faule.[18] Oba waust enn onns Herr en Hailaunt Jesus Christus siene Jnod en Erkjantnes. Am jeheat aule Harlijchkjeit, beides nu, en enn aule Eewijchkjeit. Amen.

1 Johannes 4:1-6
[1] Leefste Frind, jleeft nich aule Jeista, oba prooft dee Jeista auf dee fonn Gott sent; wiel fael faulsche Profeete sent enne Welt enenn jekome.[2] Dit es woo jie weete kjenne daut en Jeist fonn Gott es: jieda Jeist dee bekjant daut Jesus em Fleesch jekome es, es fonn Gott.[3] En jieda Jeist dee nich Jesus bekjant es nich fonn Gott, en dit es dee Antikjrist Jeist fonn daem jie heade daut dee kome wudd, en nu aul enne Welt es.[4] Leefste Kjinja, jie sent fonn Gott, en jie ha aewa daen jewonne, wiel dee, dee en ju es, es jrata aus dee, dee enne Welt es.[5] Dee sent fonn dise Welt, doaromm raede see fonn dise Welt, en de Welt horcht no an.[6] Wie sent fonn Gott; en waea Gott kjant horcht no onns; waea nich fonn Gott es, horcht nich no onns. Doaraun kje wie daen Jeist de Woarheit weete, uk daen Jeist de Ertum.

Matteüs 7:15-20
[15] Seet junt faea fe dee faulsche Profeete, dee no ju kome enn Schopskjleeda, oba ennalich sent see rietende Wilw.[16] Aun aea Frucht woa jie an kjanne; Wiendruwe woare doch nich fonn Schtachle jelpoke, oda Fieje fonn Distle.[17] Jrod soo woat en gooda Boom goode Frucht droage, oba en schlajchta Boom woat beeset Frucht droage.[18] En gooda Boom kaun nich beeset Frucht droage, oda en schlajchta Boom goodet Frucht.[19] En jieda Boom dee nich goodet Frucht drajcht woat dol jeschnaede en em Fia jeschmaete.[20] Doaromm aun aea Frucht woare dee to kjanne senne.

2 Petrus 1:12-21
[12] Doaromm raeakjen ekj junt emma aun dise Dinje denkje to halpe, wan jie dee Woarheit uk weete en bestaedijcht sent doabenne.[13] En ekj jleew daut es rajcht, soo lang aus ekj enn dis Kjarpa sie, junt waka to hool derch denkje halpe,[14] en wiel ekj weet daut ekj dis Kjarpa boolt woa motte auntsied laje, soo aus de Herr Jesus Christus mie daut kloa muak.[15] En ekj woa mie bemeaje doarenn daut jie daut emma behoole woare, sogoa wan ekj eascht wajch sie.[16] Dan wie ha junt onns Herr Jesus Christus siene Macht en sien wadakome nich bekaunt jemoakt derch kluake, selfst utjedochte Jeschichte, oba sage siene Majestaet met onnse eajne Uage.[17] Dan hee kjreach Ea en Harlijchkjeit fonn Gott daem Foda, aus doa ne Stem kjeem fonn dee groote Harlijchkjeit: "Dit es mien leefsta Saen, met daem ekj seeha tofraed sie".[18] En wie heade dise Stem dee utem Himel kjeem aus wie met am toop weare enn daem heilje Boajch.[19] En wie ha daut profeetesche Wuat noch sechra, en jie doone goot wan jie acht jaewe doaropp aus en Licht daut enn ne diestre Staed schient, bottet aunfangkt to doage, en dee Morjestearn enn june Hoate oppkjemt.[20] Easchtens sel jie weete daut kjeene profeetesche Schreft sikj selfst utlajcht.[21] Dan dee Profitie es niemols derch mensche Wele jekome, oba heilje Mana raede soo aus dee heilje Jeist an delengd dreef.

Titus 1:6-16
[6] wan doa soona sent daen nusscht faea to schmiete jeit, dee mau eene Fru ha, en Kjinje dee jleewe, en dee nich onnbandich oda onnjehuarsaum sent.[7] Dan en Jemeente Leida, aus Gott sien Fewaulta, mott soona senne daem nusscht faea to schmiete jeit, nich eaejensenich, nich wuttich, nich en Wien Supa, nich soona dee aundra schleit, nich Jeltjearich;[8] leewa Gaustfrie, ne Leew ha fa daut Goode, feninftich, heilich, selfst beharscht,[9] dee sikj faust helt, aun daut truehe Wuat no dee Lea, soo daut hee aundre derch dee jesunde Lea femone kaun, uk daen aewaraede dee jaejaenaun sent.[10] Dan doa sent fael wadaspanstje Mensche, dee nutsloose Raed ha, en fefeararische Mensche, besondasch dee fonne Beschniedunk,[11] daen aeare Miela festopt motte, dee gaunse Hiesa ommschmiete, en soont unjarechte waut sikj nich jeziemt, omm onnopprechtja Jewenst to kjriehe.[12] En jewessa fonn aeare eajna Profeete saed: "Dee Kjreeta sent emma Laeajna, beese, wile Teare, fule Fraeta.[13] Dit Zeichnes es woa. Doaromm doo an schoap trajchtwiese, daut see em Gloowe kjenne Jesunt senne,[14] en nich oobacht jaewe opp judsche Foble en Mensche Jesatse dee de Woarheit fedreihe.[15] Aules es Rein fa daen dee rein sent; oba fa daen dee Onnrein sent, en nich jleewe, es nusscht Rein, dan sogoa aea Senn en Jewesse es Onnrein.[16] See jaewe faea daut see Gott kjane, oba aeare Woakje feleaje daut, en see sent oppscheislich, en onnjehuarsaum, en nich faeijch to irjent en goodet Woakj.

2 Petrus 2:1-22
[1] Oba doa weare faulsche Profeete mank daut Follkj, so aus secha bie junt uk woare faulsche Leara senne, dee em jeheeme woare Iedeehe de Fedowanes enenn brinje, en daem Herr dee an jekofft haft, aufsaje woare, en woare doaderch schwind opp sikj selfst Fedoawnes brinje.[2] En faele woare aea onnsitlijchet Laewe no folje; en waeajen soone woat dee Wajch de Woarheit fespott woare.[3] Enn Jiets woare see junt met fefearische Wead kjeepe en fekjeepe, daen aea Jerecht aul lang trig bestemt es, en aea Fedoawe schlapt nich.[4] Dan wan Gott dee Enjel dee jesindicht haude nich schoond, oba daen enne Hal enenn schmeet en an doa helt fa daut Jerecht,[5] en dee oole Welt nich schoond, en bewoad Nooha, daen achte Maun, dee en Jerajchtichkjeits Praedja wea, en brocht dee Aewaschwaminj aewa dee gottloose Mensche,[6] en brocht Jerecht opp dee Staede Soodom en Gomora derch en Ommschmiete, en bedakjt an met Ausch, en muak an en Biespel fa aul soone dee sikj faeanaeme en gottlooset Laewe to laewe,[7] en rad daem jerachte Loot dee bedrekjt wea aewe dee Gottloose aea onnjerajchta Waundel.[8] Dan dee jerachta Maun siene Seel, dee mank an laewd, wea jekjwaelt aewa aea jesatlooset Laewe, aus hee daut Dach fa Dach sach en head.[9] De Herr weet woo hee dee Jerachte ut Feseakjunk erut rade kaun, oba dee Gottloose fa daut Jerecht hoole tom strofe,[10] en besondasch daen dee no aeare onnreine Losst em Fleesch gone, en Harschoffte fe-achte. Dee sent Brow enn aeare eajne Tofraedenheit, en ha nich Angst aewa Harlijchkjeite to lastre.[11] Oba Enjel dee jrata sent enn Krauft en Macht, woage sikj nich browet Jerecht fer daem Herr to brinje aewa an.[12] Oba dise Mana, soo aus natearliche Beesta dee oone Fenunft jebuare sent tom jriepe en schlachte, rose aewa soont fonn waut see nuscht weete, en woare enn aea eajnet Fedoawness fedorwe woare;[13] en woare Onnjerajcht kjriehe aus Loon fa aea Onnrajcht. See jleewe daut aula Dach huach laewe es Fejneaje, see sent Placke en Schaundplacke dee heichle en sikj freihe wiel see met junt aete,[14] daen aere Uage foll sent fonn Eehebruch, en lote nich no met aeare Sind, en feleide dee Seele dee nich faust stone, en eewe sikj enn Jiets, fefluchte Kinje.[15] See ha daem jlikja Wajch felote, en sent daem Beor sien Saen Bieliam nojefolcht, dee onnjerajchtet Loon leef haud,[16] dee Schell kjreach fa siene Aewatraedinj, aus dee stumme Aesel met ne Mensche stem raed en daem Profeet sien Ersenn trajchtholp.[17] Dise Mensche sent Kjwale oone Wota, Naewel dee fomm Wint jedraewe woare, fa daen dee Dunkel de Diestanes bewoat es.[18] Dee raede stollte, nutsloose Wead, en locke met fleeschliche Losste soone dee meist jerat weare fonn soone dee enn Errtum laewde.[19] See fespraeakje an Frieheit, oba see sent selfst Sklowe de Fedoawness, dan wautemma en Mensch unja haft, doa es hee aun feskloft.[20] Dan wan see dee Welt aea Drakj sent loos jeworde derch dee folle Erkjantnes fonn onns Herr en Heilaunt Jesus Christus, oba dan wada doarenn faustjenome en feskloft sent, dan es daut Latste oaga aus daut Easchte.[21] Dan daut wudd senne baeta jewast wan see niemols haude dee folle Erkjantnes jehaut fonn daem Wajch de Jerajchtichkjeit, dan no daem daut see daut haude em folle jewist, en dan wajch to dreihe fonn daut heiljet Jeboot daut an jejaeft wea.[22] Oba daut es met an jrod soo paseat aus daut woaret Schprechwuat sajcht: "Dee Hunt es no daut trig jegone daut hee utjespaeaje haud", en "Dee Saeaj suedelt sikj wada emm Blott no daem daut dee jewosche es".

Matteüs 23:1-29
[1] Donn raed Jesus to daut Follkj en to siene Jinja,[2] en saed: "Dee Schreftjeleade en Farisaea sette opp Mooses sien Leastool.[3] Doaromm, aules waut see junt saje, horcht no an en doot waut see saje, oba doot nich soo aus see doone, dan see leare, oba doone selfst nich waut see saje.[4] Dan see binje aundre Mensche schwoare Lauste opp, en laje daen opp aeare Schulre, oba sent selfst nich welich een Finja to brucke met to halpe.[5] See doone aul aeare Woakje sikj fer Mensche seene to lote. See moake aeare Jebaed Reeme breet, en moake dee Tolle jrate,[6] en wele jearn dee Hauptstaede ha enn dee Moltiede, en dee Hauptsette enne Sienagooge[7] en jejreest woare enn dee Moakjtplautse, en daut de Mensche an 'Leara' nane.[8] Oba jie sele junt nich 'Leara' nane lote, dan eena es jun Leara, en jie sent aula Breeda.[9] En jie sele kjeenem oppe Ead 'Foda' nane, dan eena es jun Foda, en daut es dee himlischa.[10] En jie sele uk nich 'Leida' jenant woare, dan eena es jun Leida, en daut es Christus.[11] En dee daut jratste mank junt es, saul jun Deena senne.[12] En waea sikj selfst Groot moakt, woat jedeemueticht woare, oba waea sikj selfst deemueticht, woat nehecht jehowe woare.[13] Oba wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie schlute daut Himelsrikj too fer Mensche; dan jie gone selfst nich enenn, en dee, dee enenn gone wele, lot jie nich enenn.[14] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie fraete Waetfruehes aeare Hiesa opp, en fa en Schien moak jie lange Jebaede; doraomm woat jun Jerecht fael oaja senne.[15] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie reise aewa See en dreajet Launt omm een Mensch tom Judegloowe to jewenne, en wan hee daut es, dan moak jie am tom Halakjint, twee mol oaja aus jie sent.[16] Wee junt, blinje Leida, dee jie saje: 'Wan waea biem Tempel schweare deit, daut talt nusscht, oba waea biem Golt em Tempel schweare deit, es schuldich'.[17] Jie Noare en Blinje, woont es jrata, daut Golt, oda dee Tempel dee daut Golt heilich moakt?[18] En: 'waea biem Aultoa schweare deit, daut talt nusscht, oba waea bie de Gow daut oppem Aultoa es schweare deit, es schuldich'.[19] Jie Blinje! Woont es jrata, dee Gow oppem Aultoa, oda dee Aultoa dee de Gow heilich moakt?[20] Doaromm, waea biem Aultoa schweare deit, schweat doabie uk bie aules daut doabowe es;[21] en waea biem Tempel schweare deit, schweat doabie uk bie daem dee doabenne wont;[22] en waea biem Himel schweare deit, deit bie Gott sien Troon schweare, en bie daem dee doabowe set.[23] Wee junt! Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie jaewe daut teande fonn Mintsplaunt, en Del, en Kumen, oba ha daut fomm Jesats aewa jelote daut fael wijchta es, soo aus Jerecht, en Erboarme, en Gloowe; dise haud jie sullt doone, en jant nich utjelote.[24] Jie blinje Leida! jie siehe Moschtje rut, oba schluke Kameele opp![25] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie moake daut butaschte fom Kuffel en Schiew rein, oba fonn benne es daut foll Reibarie en oone Mot.[26] Du blinje Farisaea! Moak daut Kuffel eascht emol rein fonn benne, dautet butaschte uk kaun rein sene.[27] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie sent soo aus aunjewite Jraewa, dee fonn bute werklich shiene straum to senne, oba fonn benne sent dee foll Doodje aeare Knoakes en aulahaunt Onnreinet.[28] Jrod soo shien jie uk fonn bute Jeracht to senne, oba fonn benne se jie foll Heichlerie en Jesatsloosichkjeit.[29] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie buhe dee Profeete aeare Jraewa, en puttse dee Jerajchte aeare Graufsteena,

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001