A A A A A

Kerk: [Vervolging door de kerk]


Handelingen Apostelen 8:1
En Saul weljd doamet enn daut see am doot muake. Enn dee Doag wea doa ne groote Fefoljunk jaeajen dee Jemeent enn Jerusalem. En aule weare fesprenjt derch dee Jaeajende fonn Judaea en Samarean, buta dee Apostel.

Matteüs 5:44
Oba ekj saj junt: Hat june Fiend leef, en doot fa daen baede dee junt fefloje;

2 Timoteüs 3:12
Oba werklijch, aul dee, dee Gottesferchtijch enn Christus Jesus laewe wele, woare fefolcht woare.

Johannes 15:20
Denkt aun daut Wuat waut ekj junt saed: En Sklow es nich jrata aus sien Herr. Wan see mie fefoljt habe, woare see junt uk fefolje; en wan see mien Wuat jehoole habe, woare see junt uk hoole.

Openbaring 2:10
Engst die nich aewa daut waut du em korte liede woascht. Kjikj! De Diewel woat boolt walkje fonn junt emm Jefenknes stoppe omm junt oppe Proow to stale, en jie woare tean Doag liede. Blieft Tru bottem Doot, en ekj woa junt ne Laeweskroon jaewe.

Romeinen 8:35
Waea kaun onns uteneenriete fonn Christus siene Leew? sull Liede, oda Angst, oda Fefoljunk, oda Hungaschnoot, oda Noakt senne, oda Jefoa, oda Schweat?

Matteüs 5:11
Seelich se jie, wan Mensche junt aulahaunt faeaschmiete en fefolje, en aulahaunt beeset fonn junt noraede waut nich soo es, omm mienet haulwe.

Romeinen 12:14
Saeajent daen, dee junt fefolje; saeajent, doot nich fedaume.

Johannes 5:16
En doawaejen deede de Jude Jesus fefolje, en proowde am doot to moake wiel hee dit aum Saubat jedone haud.

Matteüs 5:10-12
[10] Seelich sent dee, dee omm Jerachtichkjeits haulwe fefolcht woare, dan soone jeheat daut Himelsrikj.[11] Seelich se jie, wan Mensche junt aulahaunt faeaschmiete en fefolje, en aulahaunt beeset fonn junt noraede waut nich soo es, omm mienet haulwe.[12] Freit junt, en siet froo, wiel jun Loon em Himel es seeha Groot; dan soo deede see dee Profeete fefolje dee fer ju weare.

2 Korintiërs 12:10
Doaromm ha ekj Wooljefaule enn Schawkheit, enn Beleidjunge, enn Noot, enn Fefoljunk en Schwearichkjeite omm Christus sien haulwe; dan wan ekj schwak sie, sie ekj stoakj.

Handelingen Apostelen 13:50
Oba dee Jude raeajde faeanaemste en aundajchtje Fruehes en dee Hauptmana enne Staut, en stalde fefoljunk aun jaeajen Paul en Barnabas, en juage an rut fonn aeare ommjaeajent.

Handelingen Apostelen 7:52
Woone fonn dee Profeete ha june Fodasch nich fefoljcht? En see muake daen doot, dee ferhaea bekaunt muake fonn daem Jerachte dee kome sull, daem jie nu ferot en doot jemoakt habe,

Marcus 4:17
oba ha kjeene Wartel enn sikj, en daut Wuat laeft mau ne korte Tiet, dan wan Aelend oda Fefoljunk kjemt waeajen daut Wuat, sent see beleidicht.

Galaten 4:29
Oba soo aus donn: dee, dee no daut Fleesch jebuare wea, fefoljd daem dee nom Jeist jebuare wea, soo esset uk nu.

Marcus 10:30
dee nich enn dise Tiet hunndat mol Hiesa en Breeda en Sestre en Kjinje en Flekje Launt kjriehe woat, met Fefolljunk, en enn dee komende Tiet, daut eewjet Laewe.

Matteüs 13:21
oba haft kjeene Wartel enn sikjselfst, en helt mau ne korte Tiet faea, oba wan Triebsaul oda Fefoljunk kjemt waeajen daut Wuat, dan es hee beleidicht.

Handelingen Apostelen 22:4
Ekj ha disen Wajch fefolcht bottem Doot, en beides Mana en Fruehes faust jenome, en daen nom Jefenknes aewajaeft.

Matteüs 5:10
Seelich sent dee, dee omm Jerachtichkjeits haulwe fefolcht woare, dan soone jeheat daut Himelsrikj.

Galaten 6:12
Soone dee em Fleesch wele goot aunjeseene senne, bedwinje junt daut jie junt sele beschniede lote, bloos doaromm daut see nich wele fefolcht woare waeajen Christus sien Kjriets.

Lucas 21:12
Oba eeha daut aules paseat woare see Henj opp ju laje en woare junt fefollje, en woare ju fere Sienagooge feare en enn Jefenknesse stoppe, en jie woare wajch jeleit woare fer Harscha en Kjeenije om mien Nome haulwe.

Marcus 10:29-30
[29] Jesus saed: "Enn Woarheit saj ekj junt, doa es nich eena dee Hus oda Breeda oda Sestre oda Mutta oda Foda oda Kjinje oda Flekje Launt felote haft omm mienet en daut Evanjeelium haulwe,[30] dee nich enn dise Tiet hunndat mol Hiesa en Breeda en Sestre en Kjinje en Flekje Launt kjriehe woat, met Fefolljunk, en enn dee komende Tiet, daut eewjet Laewe.

Romeinen 8:35-37
[35] Waea kaun onns uteneenriete fonn Christus siene Leew? sull Liede, oda Angst, oda Fefoljunk, oda Hungaschnoot, oda Noakt senne, oda Jefoa, oda Schweat?[36] So aus jeschraewe steit: "Omm dient haulwe sent wie daen Dachaewa tom Doot jefeat; wie sent so aunjeseene aus Schlachtschop".[37] Oba enn aul dise Dinje sent wie meeha aus Jewenna derch daem dee onns haft Leef jehaut.

Handelingen Apostelen 11:19-21
[19] Aulso dee, dee festreit worde waeajen dee Fefoljunk dee kjeem waeajen Stefanus, reisde derch Feniesean en Tsiepern en Antiochean, praedjde daut Wuat to kjeenem bute dee Jude.[20] Oba walkje fonn dee Mana weare fonn Tsiepern en Kjiereena, en aus see bott Antiochean kjeeme, raede see uk to dee Jrieche, en praedjde daem Herr Jesus.[21] En daem Herr siene Haunt wea met an, en fael jleewde en bekjeade sikj tom Herr.

Handelingen Apostelen 9:4-5
[4] en hee foll oppe Ead, en head ne Stem fom Himel dee to am saed: "Saul, Saul, wuaromm fefollchst du mie?"[5] En hee saed: "Waea best du, Herr?" En hee saed: "Ekj sie Jesus daem du fefollchst;

Galaten 5:11
Oba Breeda, wan ekj dee Beschniedunk noch praedj, wuaromm woat mie dan noch emma fefolcht? Dan es daut Oajanes fom Kjriets to nusscht jemoakt.

Matteüs 10:23
Oba wan see junt enn dise Staut fefolje, dan rant wajch no ne aundre; enn woarheit saj ekj junt, jie woare nich enn aul dee Staede enn Iesrael jewast senne bott dee Menschesaen kjemt.

Matteüs 5:12
Freit junt, en siet froo, wiel jun Loon em Himel es seeha Groot; dan soo deede see dee Profeete fefolje dee fer ju weare.

1 Timoteüs 1:13
dee ek ferhaea en Lastra wea, en Fefolja, en rietent; oba ekj kjreach Jnod wiel ekj onnwisent wea, en deed daut wiel ekj nich Gloowe haud.

Matteüs 5:11-12
[11] Seelich se jie, wan Mensche junt aulahaunt faeaschmiete en fefolje, en aulahaunt beeset fonn junt noraede waut nich soo es, omm mienet haulwe.[12] Freit junt, en siet froo, wiel jun Loon em Himel es seeha Groot; dan soo deede see dee Profeete fefolje dee fer ju weare.

Lucas 11:49
Doaromm saed uk dee Weisheit fonn Gott: 'Ekj woa an Profeete en Apostel schekje, en fonn daen woare see walkje fefolje en Doot moake;

1 Tessalonicenzen 3:3-4
[3] daut kjeena sull trigfaule enn dise Aelend, dan jie weete selfst daut jie doato bestemt sent.[4] Dan sogoa aus wie bie junt weare, saed wie ferhaea daut wie wudde em Korte liede motte, en jie weete dautet so paseat es.

Hebreeën 11:36-38
[36] en aundre worde derch fespotte en fekjiele jeprooft, en uk noch meeha, worde faustjenome en enjestopt em Jefenknes;[37] daen wort jesteenicht, see worde jeprooft, tweijesoacht, metem Schweat jemordet, see waundeda enn Schopsfal, en Kosefal, weare enn Noot, enn Aelend, worde schlajcht behaundelt,[38] - de Welt wearet nich Weat daut see dee haud, - see waundada enne Wiltnes, en manke Boaj, en enne Boajcheele en Lajche enne Ead.

Johannes 15:20-21
[20] Denkt aun daut Wuat waut ekj junt saed: En Sklow es nich jrata aus sien Herr. Wan see mie fefoljt habe, woare see junt uk fefolje; en wan see mien Wuat jehoole habe, woare see junt uk hoole.[21] Oba aul dise dinje woare see ju aundoone waejen mien Nome, wiel see daem nich kjanne dee mie jeschekjt haft.

Matteüs 10:21-23
[21] En Brooda woat sien Brooda aufleewre tom Doot, en de Foda sien Kjint, en Kjinja jaeajen Elre, en daen bottem Doot brinje.[22] Jie woare fonn aule Mensche jehaust woare omm mien Nome haulwe; oba waea uthelt bottem Enj woat jerat woare.[23] Oba wan see junt enn dise Staut fefolje, dan rant wajch no ne aundre; enn woarheit saj ekj junt, jie woare nich enn aul dee Staede enn Iesrael jewast senne bott dee Menschesaen kjemt.

Matteüs 24:8-10
[8] oba aul dit es daut Aunfank fonn grootet Liede.[9] Dan woare see junt enn Aelend aewajaewe, en woare junt doot moake, en aule Natsjoone woare junt hause omm mien Nome haulwe.[10] En fael woare beleidicht senne, en woare eena daem aundra ferode, en woare sikj unjarenaunda hause;

Lucas 21:12-19
[12] Oba eeha daut aules paseat woare see Henj opp ju laje en woare junt fefollje, en woare ju fere Sienagooge feare en enn Jefenknesse stoppe, en jie woare wajch jeleit woare fer Harscha en Kjeenije om mien Nome haulwe.[13] Oba fa junt woat daut so eromm kome dautet en Zeichnes es.[14] Naemt daut dan to Hoate daut jie ju nich ferhaea faeanaeme woo jie ju feauntwuate woare,[15] dan ekj woa ju Wead en Weisheit jaewe, so daut aul dee, dee jaeajen ju sent, nich woare kjenne jaeajenaun stone oda festriede.[16] Jie woare fonn Elre en Breeda en Frintschofft en Frind ferode woare, en walkje fonn ju woare see doot moake;[17] en jie woare fonn aule Mensche jehaust woare omm mien Nome haulwe.[18] Oba opp kjeen wajch woat een Hoa fonn jun Kopp ommkome.[19] Enn jun Staunthauft woa jie june Seele behoole.

1 Korintiërs 4:8-13
[8] Jie sent nu follopp, jie sent rikj jeworde; jie ha oone onns jeharscht; en daut wudd werkjlich tom goode senne wan jie harschte, daut wie uk met junt toop kunne harsche.[9] Dan ekj denkj daut Gott haft onns aus Apostel tom latste jestalt, aus dee tom Doot fe-uadeelt sent, dan wie sent enn dise Welt tom Spiktoakel jeworde beides to Enjel uk to Mensche.[10] Wie sent Noare omm Christus sien haulwe, oba jie sent dee Faeasechtje enn Christus; wie sent Schwak, oba jie sent Stoakj; junt woat je-eat, oba onns woat fe-acht.[11] Bott nu, dise Stund, sent wie hungrich en onns darscht, wie sent oam aunjetroke, onns woat jeschloage, wie sent noanich tus[12] en schaufe, doone oabeide met onnse eajne Henj; onns woat uetjeschempt, oba wie saeajne; onns woat fefolgt oba wie hoole han;[13] wan onns jelastat woat, proow wie to treeste; wie sent bott nu soo aus dee Welt aea Drakjschum jeworde, aus daut oajchste Gruntsopp fonn aules.

Hebreeën 10:32-34
[32] Oba denkjt aun dee faeaje Tiede, enn dee, no daem daut jie tom Licht jekome weare, en grootet Straewe en Liede uthilde;[33] Aun eene Haunt wort junt tom Spiktoakel jebruckt enn Beleidjunje en Liede, en aune aundre Haunt neem jie Meetdeel met soone daen daut soo jinkj.[34] Dan jie haude sogoa Metliet met soone dee faustjebunge weare, en leete junt daut met Freid jefaule wan jun Hab en Goot wajchjenome wort, wiel jie enn junt selfst wiste daut jie emm Himel en baetret en bliewendet Hab en Goot habe.

Hebreeën 11:33-38
[33] dee derch Gloowe Kjeenichrikje enn neeme, Jerachtichkjeit wirkte, kjreaje Fespraeakjunje, festoppte Leewes aeare Miela,[34] aeawakjeeme dee Krauft fomm Fia, brennde derch fonn daut Schweat, worde Stoakj jemoakt enn Schwakheit, weare Stoakj emm Kjrich, en sade de Fiend aeare Haead enne Flucht.[35] Fruhes kjreaje aeare Doodes trig derch oppstone fom Doot; en aundre worde doot jeschloage leewa aus Frie to woare, daut see en baetret Oppstone fom Doot kunne kjriee;[36] en aundre worde derch fespotte en fekjiele jeprooft, en uk noch meeha, worde faustjenome en enjestopt em Jefenknes;[37] daen wort jesteenicht, see worde jeprooft, tweijesoacht, metem Schweat jemordet, see waundeda enn Schopsfal, en Kosefal, weare enn Noot, enn Aelend, worde schlajcht behaundelt,[38] - de Welt wearet nich Weat daut see dee haud, - see waundada enne Wiltnes, en manke Boaj, en enne Boajcheele en Lajche enne Ead.

Handelingen Apostelen 12:1-19
[1] To dise Tiet laed dee Kjeenich Heroodus siene Henj opp walkje fonn dee Jemeent omm daen to tualeide.[2] Hee muak Jehaun sien Brooda Joakopp doot metem Schweat.[3] En aus hee sach daut dee Jude daut jefoll, neem hee Peeta uk faust. Dit weare dee seete Broot Doag.[4] Aus hee am faust jenome haud, stoppt hee am em Jefenknes, en aewajeef am feeha Gruppe Soldote dee am bewachte sulle, wiel hee raeakjend doamet am no daut Pasafast fer dee Mensche to brinje.[5] Peeta wort aulso em Jefenknes jehoole; oba dee Jemeent baed earnstlich to Gott fa am.[6] Enn dee Nacht eeha Heroodus am faea brinje wull, schleep Peeta tweschen twee Soldota, en wea met twee Kjaede faust jebunje, en dee Wajchta weare fere Daea en woakte.[7] En kjikj! en Enjel fom Herr kjeem enenn, en en Licht shiend enn daut Jebied; en hee stad Peeta aune Sied en recht am opp en saed: "Sto schwind opp!" En dee Kjaede folle am fonne Henj.[8] Dee Enjel saed to am: "Hol die daen Gort omm en trak die de Schoo aun." Hee deed daut. "Trak dien Mauntel aun en komm met!"[9] Hee jinkj am hinjaraun en wist nich dautet werklich soo wea waut derch daem Enjel pasead, hee docht hee sach en Jesecht.[10] See jinje derch daut easchte Jefenknes, en derch daut tweede, en kjeeme bott daut iesane Puat daut no dee Staut leit, daut sikj fonn selfst op muak, en see jinje eene Gaus entlengd, en platslich feleet dee Enjel am.[11] En aus Peeta too sikj kjeem, saed hee: "Nu weet ekj werklich daut de Herr sien Enjel jeschekjt haft, en haft mie fonn daem Heroodus siene haunt jerat, en fonn aules met waut dee Jude raeakjende."[12] En aus hee sikj besonne haud, kjeem hee no Jehaun [dee uk Markus jenant woat] siene Mutta Marie aea Hus, wua fael toop jekome weare en baede.[13] Aus hee aun dee Butadaea kloppt, kjeem Rooda, en Deensmaeakje, to horche,[14] en aus see Peeta siene Stem kjand, muak see fa Freid dee Daea nich op, oba rand enenn en saed daut Peeta bute fere Daea stunnt.[15] Oba see saede to aea: "Du best rosent". Oba see stunnt doabie dautet so wea. Donn saede see: "Daut es sien Enjel".[16] Oba Peeta bleef biem aunkloppe; en aus see op muake en am sage, weare see erstaunt.[17] Oba hee winkjt an met de Haunt daut see sulle Stel senne, en fetald an woo de Herr am ut daut Jefenknes erut jeleit haud, en saed: "Brinjt en Berecht fonn dit no Joakopp en dee Breeda". En hee jinkj erut no ne aundre Staed.[18] Auset nu eascht Dach wort, wea doa nich en kjleenet Opprua mank dee Soldote waut met Peeta jeworde wea.[19] En Heroodus socht fa am, en funk am oba nich, unjascocht dee Wajchta, en jeef Befael daut dee sulle dootjemoakt woare. Hee jinkj donn fonn Judaea no Sisaraea en bleef doa.

Handelingen Apostelen 9:1-14
[1] Oba Saul dreiwd noch emma met Mort jaeajen daem Herr siene Apostel, en jinkj nom Huagapriesta[2] en fruach am no Breew aun Damaskus fa dee Sienagooge, daut wan hee doa soone funk dee opp disem Wajch weare, beides Mana en Fruhes, daut hee daen dan jebunge no Jerusalem kunn bringe.[3] Nu aus hee delengd jinkj, en dicht bie Damaskus kjeem, schiend doa met eemol platslich en Licht fom Himel,[4] en hee foll oppe Ead, en head ne Stem fom Himel dee to am saed: "Saul, Saul, wuaromm fefollchst du mie?"[5] En hee saed: "Waea best du, Herr?" En hee saed: "Ekj sie Jesus daem du fefollchst;[6] oba sto opp, en go enne Staut enenn, doa woat die jesajcht woare waut du doone saust."[7] Nu dee Mana dee met am reisde stunnde en kunne nusscht saje, see heade en Toon, oba sage kjeenem.[8] En aus Saul sikj fonne Ead opprecht, en siene Uage opmuak, kunn hee nusscht seene. En see leide am bie de Haunt en brochte am enn Damaskus enenn.[9] Fa dree Daog wea hee doa, en aut nusscht en drunk uk nusscht.[10] Nu wea doa en jewessa Jinja, dee heet Ananias, en dee Herr saed to am enn en Jesecht, "Ananias!" En hee saed: " Kjikj! ekj sie hia, Herr."[11] En de Herr saed to am: "Sto opp en go no dee Gaus dee de Jlikje heet, en seakj enn daem Judas sien Hus no Saul, dee fonn Tarsus es; dan kjikj - he baet,[12] en haft jeseene enn en Jesecht en Maun met daem Nome Ananias kome, en siene Henj opp am laje, so daut hee wada seene kaun."[13] Ananias auntwuad: "Ekj ha fonn faele jeheat fonn dis Maun, woo fael beeset hee dee Heilje aunjedone haft enn Jerusalem;[14] en hia haft hee nu Follmacht jekjraeaje fonn daem Huagapriesta aul daen faust to naeme dee dien Nome aunroope."

Galaten 1:13
Dan jie ha fonn mien faeaja Waundel em Judentum jeheat, woo ekj bute Mote Gott siene Jemeente fefoljd, en proowd dee to fenichte,

Openbaring 2:8-10
[8] Aun daem Enjel fonn dee Jemeent enn Smierna, schriew: Dit sajcht dee Easchta en dee Latsta, dee doot wea, en nu wada laeft:[9] Ekj weet woo du liede deist, en woo Oam du best, [oba du best Rikj] - en daut Lastre fonn daen, dee sikj selfst Jude nane, en daut nich sent, oba sent daem Soton siene Sienagoog.[10] Engst die nich aewa daut waut du em korte liede woascht. Kjikj! De Diewel woat boolt walkje fonn junt emm Jefenknes stoppe omm junt oppe Proow to stale, en jie woare tean Doag liede. Blieft Tru bottem Doot, en ekj woa junt ne Laeweskroon jaewe.

Handelingen Apostelen 26:9-11
[9] Ekj docht werklijch to eene Tiet to mie selfst daut ekj fael jaeajen Jesus fonn Natsaret sien Nome sull doone;[10] waut ekj uk deed enn Jerusalem, en fael fonn dee Heilje ha ekj em Jefenknes jestoppt, en haud fonn dee Huagapriesta Follmacht jekjraeaje doatoo. En aus daen doot jemoakt wort, waeld ekj doafaea jaeajen an.[11] En enn aul dee Sienagoge ha ekj daen jestroft, en bedwunk an to lastre, en wea rietent doll aewa an, en fefolgd an sogoa bott Staede dee wiet auf weare.

1 Korintiërs 4:12
en schaufe, doone oabeide met onnse eajne Henj; onns woat uetjeschempt, oba wie saeajne; onns woat fefolgt oba wie hoole han;

Handelingen Apostelen 12:1
To dise Tiet laed dee Kjeenich Heroodus siene Henj opp walkje fonn dee Jemeent omm daen to tualeide.

Filippenzen 3:6
iewrich jenuach dee Jemeent to fefolje, en waut dee Jerachtichkjeit em Jesats aunbelangt, onnschuldich.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001