A A A A A

Kerk: [Geboorte van Jezus]


Matteüs 1:18-23
[18] Nu Jesus Christus sien Jeburt fehilt sikj soo: Aus siene Mutta Marie aun Joosef aunfetrut wea, eeha see toop kjeeme, wea see schwanga derch daem Heilje Jeist.[19] Nu Joosef, aea Maun, wea from en wull aea nich to en Biespel moake, en neem sikj faea daut hee wudd aea em jeheeme gone lote.[20] Oba aus hee doaraun docht, kjeem daem Herr sien Enjel enn en Droom no am, en saed: "Joosef, Doft sien Saen, ha nich Angst Marie to naeme aus diene Fru, dan daut Kjint enn aea es fonn daem Heilje Jeist.[21] En see woat en Kjint to Welt brinje, en du saust am daem Nome Jesus jaewe, dan hee woat sien Follkj fonn aeare Sind rade."[22] Aul dit pasead daut waut de Herr derch daen Profeet saed mucht erfelt woare soo aus hee saed:[23] "Kjikj! ne Junkfru woat met Kjint senne en woat en Saen to Welt brinje, en see woare am daen Nome Emanuel jaewe, aewesat meent daut Gott met onns".

Lucas 2:7-21
[7] En see brocht aea easchta Saen to Welt, wekjeld am enn, en laed am enn ne Kjreb enenn, wiel doa kjeen Rum wea enn daut Gausthus.[8] Nu weare doa Schophoad enn dee Ommjaejent, bleewe doa enn woakte aewa aeare Haead enne Nacht.[9] Meteemol kjeem doa en Enjel fom Herr, en Gott siene Harlichkjeit shiend omm an eromm, en see aengste sikj seeha.[10] Oba dee Enjel saed to an: Engst ju nich, dan kjikjt! ekj brinj ju ne groote Freid waut fa aule Mensche es;[11] dan Fendoag es enn Doft siene Staut fa junt en Heilant jebuure, daut es Christus de Herr.[12] En dit es fa junt en Teakjen: jie woare daut Kjint finje enjewekjelt, en enn ne Kjreb lige".[13] Platslich wea doa bie daem Enjel ne groote Schoa Enjel dee lowde Gott en saede:[14] "Je-eat sie Gott em hechste, en oppe Ead Fraed mank Mensche dee goot jesonne sent."[15] En aus dee Enjel fonn an trig nom Himel fuare, saede dee Hoad eena tom aundre: "Dan wel wie nu no Betlehem gone en dit seene waut paseat es, waut de Herr onns haft weete lote."[16] En see spoode sikj, en funje beid Marie en Joosaf, en daut Kjint enne Kjreb lige.[17] Aus see daut jeseene haude, muake see daut aulewaejent bekaunt waut an fonn daut Kjint wea jesajcht worde.[18] En aula, dee daut heade, wunndade sikj aewa daut waut de Hoad an fetalde.[19] Oba Marie leet sikj daut aules to Hoat gone, en bedocht sikj daut aules.[20] En dee Schophoad jinje trig, en lowde en feharlichte Gott fa aules waut see jeheat en jeseene haude, so aus daut to an jesajcht wea.[21] Aus acht Doag fabie weare daut daut Kjint sull beschnaede woare, nande see am Jesus, so aus dee Enjel am jenant haud eeha hee em Muttalief wea.

Matteüs 2:1-12
[1] Nu aus Jesus enn Betlehem enn Judaea jebuare wea enn daem Kjeenich Heroodes siene Tiet, kjeeme doa Stearnforscha no Jerusalem fomm Ooste[2] en saede: "Wua es dee, dee aus Jude Kjeenich jebuare es? dan wie ha sien Stearn jeseene em Ooste, en sent jekome am auntobaede."[3] Aus Kjeenich Heroodes daut head, trubbeld am daut, uk gauns Jerusalem.[4] Donn fesaumeld hee aul dee huage Priesta en Schreftjeleade mankem Follkj enn Jerusalem, en forscht an ut wua dee Christus sull jebuare woare.[5] En see saede to am: "Enn Betlehem enn Judaea, dan soo es jeschraewe derch daen Profeet:[6] 'En du Betlehem, enn daut Judaeaesche Launt, du best nich daut kjlannste mank aul dee Harscha enn Judaea. Dan fonn die woat en Harscha kome, dee fa mien Follkj Iesrael woat en Hoad senne."[7] Donn roopt Heroodes heemlich dee Stearnforscha, en forscht jeneiw ut jrod waneeha dee Stearn wea to seene jewast.[8] Hee schekjt an no Betlehem, en saed: "Got en forscht jeneiw no daut Kjint; en wan jie am jefunge ha, dan komt en sajcht mie, daut ekj uk han doo am auntobaede."[9] Aus see daem Kjeenich jeheat haude, feleete see, en Kjikj! dee Stearn daen see em Ooste jeseene haude, trok fer an bottet aewa dee Staed kjeem wua daut Kjint wea.[10] Aus see daem Stearn sage, freide see sikj met ne groote Freid.[11] En see kjeeme enn daut Hus enenn, en sage daut Kjint met siene Mutta Marie, en see folle fer am han, en baede am aun, en see muake aea Schats op, en jeewe am Jeschenke, Golt, en Weiruak, en Mir![12] En aus Gott an jewoarnt haud enn en Droom nich trig no Heroodes to gone, feleete see en reisde en aundre Wajch nohus.

Galaten 4:4
Oba aus dee folle Tiet jekome wea, schekjt Gott sien Saen, fonn ne Fru jebuere, unjarem Jesats jestalt,

Lucas 2:1-4
[1] Nu pasead daut enn dee Tiet daut de Kjeisa Augustus en Beschlus jeef daut de gaunse Welt sull ennjeschraewe woare.[2] Dit wea daut easchte Mol daut de Mensche ennjeschraewe worde aus Kjiereenius rejiare deed enn Sierean.[3] En aule jinje sikj ennschriewe lote, no de Staut wua see tus heade.[4] En Joosaf kjeem uk fonn Galilaea ut dee Staut Natsaret, no Judaea, no Doft siene Staut dee Betlehem heet; wiel hee wea fonn Doft sien Staum en Famielje;

Openbaring 12:1-5
[1] En grootet Teakjen wea em Himel to seene; ne Fru dee met de Sonn bekjleet wea, en de Mon unje aeare Feet, en opp aea Kopp wea ne Kroon met twalf Stearns,[2] en see wea met Kjint, en schreach enn Jeburtsweedoag, en wea enn Not daut Kjint to Welt to brinje.[3] Donn wea noch en aundret Teakjen to seene em Himel, en kjikj! en groota roda Drache dee saewen Kjap en tean Heana haud, en opp dee saewen Kjap soo aus saewen Kroone,[4] en sien Tsoagel reet daut dredde poat fonn dee Stearens em Himel met sikj, en schmeet dee oppe Ead. En dee Drache stunt fer dee Fru dee daut Kjint to Welt brinje sull, daut, wan daut Kjint to Welt kjeem, hee daut oppfraete wudd.[5] En see brocht en Saen to Welt, dee aewa aule Natsjoone rejeare wudd met ne Iesastang; en daut Kjint wort enopp jenome no Gott en sien Troon.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001