A A A A A

Kerk: [Kerk bezoeken]


Hebreeën 10:24-25
[24] en wel wie uk eena daem aundra betrachte daut wie onns unjarenaunda Moot toospraeakje to Leew en goode Woakje,[25] en nich onnse Fesaumlunge to felote, soo aus walkje aeare Mood es, oba onns eena daem aundra ermuntre, en soo fael meeha aus wie seene daut dee Dach noda kjemt.

Matteüs 18:20
Dan wua twee oda dree sikj fesaumelt ha enn mien Nome, doa sie ekj mede mank an."

Kolossenzen 3:16
Lot Christus sien Wuat rikjlich enn junt wone enn aule Weisheit, en beleat en femont junt unjarenaunda met Psalme, en jeistlichet Jesank, en singt met Jnod enn june Hoate to Gott;

Efeziërs 4:11-13
[11] En hee jeef walkje Apostel, en walkje Profeete, en walkje Evanjeliste, en walkje aus Hoad en Leara,[12] soo daut hee dee Heilje kunn follkome moake fa dee Oabeit em Deenst, daut Christus sien Lief (dee Jemeent) kunn oppjebut woare,[13] bott wie aule to ne Eenichkjet em Gloowe kome, en ne folle Erkjantnes fonn Gott sien Saen, to en follstendje Maun, bott dee Mot fonn de Follkomenheit enn Christus,

Handelingen Apostelen 2:42
en dee bleewe bestendich enn dee Apostel aeare Lea en Jemeenschofft, en em Broot braeakje, en emm Jebaed.

Romeinen 10:17
Aulso dee Gloowe kjemt derch heare, en heare kjemt derch Christus sien Wuat.

Matteüs 16:18
En ekj saj uk to die, Du best Peeta, en opp dis Steen woa ekj miene Jemeent buhe, en dee Puate fonne Hal woare nich de Aewahaunt ha doajaeajen.

Handelingen Apostelen 9:31-32
[31] Donn haud dee Jemeent enn gauns Judaea en Galilaea Fraed, en worde oppjebuet, en waundelde enn Gottesforcht, en enn daem Heilje Jeist sien Troost, en femeade sikj.[32] Nu pasead daut, enn daem daut Peeta rommreisd, daut hee uk bott dee Heilje kjeem dee enn Lida wonde.

Matteüs 6:33
Oba seakjt daut easchte no Gott sien Rikj en siene Jerajchtichkjeit, dan woat junt daut aundret aules toojelajcht woare.

Jakobus 1:22
Oba jie sele uk soone senne dee daut Wuat doone, en nich bloos heare, wiel dan schmaea jie junt selfst aun.

2 Timoteüs 4:2
Praedj daut Wuat, sie reed, auf to rajchte Tiet oda onnrajchte Tiet, wies an wua see schuldijch sent, strof wua needich, femon met aulet Jedult en Unjarechtinj.

Matteüs 28:19-20
[19] Nu got en moakt Jinja mank aule Natsjoone, en tauft an enn daem Foda, en daem Saen, en daem Heilje Jeist sien Nome,[20] en leat an aules beoobachte waut ekj junt befoole ha; en kjikjt! ekj sie aule Doag met junt, soo lang aus de Welt steit."

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001