A A A A A

Slecht Karakter: [Bitterheid]


Handelingen Apostelen 8:23
dan ekj see daut du enne Gaul fonn Bettaness en Onnjerachtichkjeit best."

Kolossenzen 3:8-13
[8] Oba nu lajcht uk aul soone Dinje auf: Oaja, Wutt, Grollet, Lastre; lot kjeene schentliche Wead ut jun Mul kome;[9] doot nich eena tom aundra leaje, wiel jie ha dee oola Natua aufjelajcht met dee oole Woakje,[10] en trakjt daen nieha Natua aun, dee nie jemoakt woat derch ne folle Erkjantnes no daem sien Bilt dee daen erschaufe haft,[11] wua doa kjeen Jrieche oda Jud es, kjeen Beschnaedna oda Onnbeschnaedna, Barbora, Tsietsen, Sklow oda Frie, oba wua Christus aules en enn aules es.[12] Doaromm, aus Gott siene Uterwaelte, en heilich en jeleeft, kjleet junt met deepet Erboarme, Frintlichkjeit, Deemuet, Saunftmoot, Jedult enn Fefoljinj,[13] fedroagt eena daem aundra, en fejaeft junt unjarenaunda wan irjentwaea ne Kloag haft jaeajen irjent waem; soo aus de Herr junt fejaeft haft, soo doot jie uk.

Efeziërs 4:26
Siet oajalich, oba doot nich sindje doabie: lot dee Sonn nich opp jun Oaja dol gone.

Marcus 11:25
En wan jie stone en baede, dan fejaeft wan jie irjent waut jaeajen irjent waem habe, daut jun Foda em Himel junt june Aewatraedunje fejaewe kaun."

Romeinen 3:14
aea Mul es foll Fleakje en Betanes;

Matteüs 6:14-15
[14] Wan jie Mensche fejaewe wan see sikj jaejen junt feschuldje, dan woat jun himlischa Foda junt uk fejaewe;[15] oba wan jie Mensche nich fejaewe, woat junt dee Foda jun aewatraede uk nich fejaewe.

Jakobus 1:19-20
[19] Doaromm, miene leeftse Breeda, lot en jieda Mensch schwind senne tom heare, langsam tom raede, langsam Doll to senne.[20] Dan Menschewutt deit Gott siene Jerajchtichkjeit nich wiede stale.

Hebreeën 12:14-15
[14] Straeft de Fraed met aule Mensche no, uk Heilichkjeit, dan oone daut woat kjeen Mensch daem Herr seene.[15] En seet doano daut kjeena Gott siene Jnod fesiemt, daut nich ne Wartel fonn Bettaness oppwaust en Trubbel jeft, en doaderch fael fe-onnreinicht woare;

Efeziërs 4:31-32
[31] Lot aulet Bettanis, en Oaja, en Wutt, en Jetoob, en Lastre auntsied jelajcht woare, uk aul daut Beese.[32] Siet leeftolich eena tom aundra, metliedent, en fejaeft eena daem aundra, soo aus Gott junt enn Christus fejaeft haft.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001