A A A A A

Slecht Karakter: [Pesten]


1 Johannes 2:9
Waeaemma sajcht daut hee em Licht es, en oba sien Brooda haust, es bet nu noch em Diestre.

1 Johannes 3:15
En jiedre dee sien Brooda haust es en Merda, en jie weete daut en Merda nich daut eewje Laewe enn sikj haft.

2 Timoteüs 1:7
Dan Gott haft onns nich en Forcht Jeist jejaeft, oba fonn Macht, en Leew, en Selfstbeharsche.

Efeziërs 4:29
Lot kjeene schlajchte Raed ut jun Mul kome, leewa soont waut Goot es soone metohalpe dee bederftich sent, soo dautet kaun Jnod jaewe fa daen dee daut heare.

Efeziërs 6:12
Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.

Matteüs 5:11
Seelich se jie, wan Mensche junt aulahaunt faeaschmiete en fefolje, en aulahaunt beeset fonn junt noraede waut nich soo es, omm mienet haulwe.

Romeinen 2:1
Doaromm ha jie kjeene Entschuldjunk, jie Mensche, wan jie aundre rechte, wiel jie doone de naemlije Dinje dee jie enn aundre rechte, en fedaume junt selfst doamet.

Romeinen 12:18-19
[18] Wan maeajlich, soo wiet es junt daut aunbelangt, feseakjt met aulem enn Fraed to laewe.[19] Leefste Frind, doot nich selfst Rach eewe, jaeft leewa Oaja Rum, dan daut steit jeschraewe: "Rach eewe es miene Sach; ekj woa trigjtole, sajcht de Herr".

Romeinen 12:20-21
[20] Oba wan dien Fient hungat, fooda am; wan am darscht, jef am to drinke; wan du daut deist woascht du am doaderch jleajendje Kole oppem Kopp laje.[21] Lot daut Beese nich aewa ju jewenne; leewa jewennt aewe daut Beese met Goodet.

Lucas 6:27-28
[27] Oba ekj saj to ju dee mie heare: Hat june Fiend leef, doot goodet aun dee, dee junt hause;[28] Saeajent daen dee junt fedaume, en baet fa daen dee junt beleidje.

Matteüs 5:44-45
[44] Oba ekj saj junt: Hat june Fiend leef, en doot fa daen baede dee junt fefloje;[45] daut jie jun himlische Foda siene Kjinje kjenne senne, dan hee moakt de Sonn opp goode uk beese Mensche opp gone, en schekjt Raeajen opp Jerajchte uk Onnjerajchte.

Matteüs 5:38-41
[38] Jie ha jeheat dautet es jesajcht worde: 'En Uag fa en Uag, en ne Taen fa ne Taen';[39] oba ekj saj junt, doot nich Rach eewe; waea die aune rajchte Back schleit, drei am daen aundra uk han;[40] en waea die ferem Jerecht wel daen Wanikj wajch naeme, dan lot am daen Rok uk ha.[41] En waea die felangt ne Miel met am to gone, dan go twee met am.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001