A A A A A

Engelen en duivels: [Demonen]


1 Johannes 4:4
Leefste Kjinja, jie sent fonn Gott, en jie ha aewa daen jewonne, wiel dee, dee en ju es, es jrata aus dee, dee enne Welt es.

1 Timoteüs 4:1
Nu sajcht dee Jeist enn kloare Wead daut enne latste Tiede woare eenje fonn dee Woarheit auf-faule, en woare Oobacht jaewe opp fefearesche Jeista, en Lea fonn beese Jeista;

2 Korintiërs 2:11
daut dee Soton nich en Jenotte aewa onns kjricht, dan wie sent bekaunt met sien Faeanaeme.

2 Korintiërs 4:4
dee nich jleewe, daen aeare Jedanke, de Gott aewa dise Welt blint jemoakt haft, daut nich meteemol daut kloaret Licht fomm Evanjeelium fonn Christus siene Harlichkjeit, dee en Aufbilt es fonn Gott, enn an enenn shiene sull.

Jakobus 2:19
Du jleefst daut doa een Gott es; daut es Goot! Dee beese Jeista jleewe uk, en tsetre!

Matteüs 8:31
Donn prachada dee beese Jeiste am, en saede: "Wan du onns rut driewe deist, dan schekj onns enn dee Haead Schwien enenn".

Matteüs 12:45
Dan jeit hee en nemt saewen aundre Jeista met sikj, dee oaja sent aus hee selfst, en dee gone en wone doa; en dan es daut latste met daem Mensch schlema aus daut easchte. Soo woat daut uk senne met dit beeset Jeschlajcht."

Lucas 8:30
Jesus fruach am: "Waut es dien Nome?" En hee saed: "Lejion", wiels fael beese Jeiste weare enn am enenn jegone.

Openbaring 20:10
En de Diewel dee an fefeat haud, wort em Fia en Schwaewelblit See enenn jeschmaete wua daut Tia en dee faulscha Profeet uk weare, en daen woat Dach en Nacht jekjwaelt woare fa aule Eewichkjeit.

1 Korintiërs 10:20-21
[20] Oba waut see opfre, opfre see to Beese Jeiste, en nich to Gott; en ekj wel nich daut jie aundeel sele ha aun Beese Jeiste.[21] Jie kjenne nich daem Herr sien Owentsmolglaus drinkje, en uk dee Beese Jeiste aea Glaus; jie kjenne nich aun daem Herr sien Desch deel naeme, uk dee Beese Jeiste aea Desch.

Efeziërs 6:10-12
[10] Fa daut aewrije, woat stoak emm Herr, en enn dee Krauft fonn siene Macht.[11] Lajcht junt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott opp, soo daut jie stone kjenne jaeajen daem Diewel siene Leste.[12] Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.

Handelingen Apostelen 19:13-16
[13] Oba eenje fonn dee Jude dee rommjinje beese Jeiste erut to dreewe, proowde daem Herr Jesus sien Nome ro brucke omm beese Jeiste erut to driewe fonn daen dee beese Jeiste haude, en saede: "Ekj beschwea die derch daem Jesus daen Paul praedicht".[14] Doa weare saewen dee daem Huagapriesta siene Saens weare dee daut deede.[15] En dee beese Jeist saed to an: " Jesus kjan ekj, en fonn Paul festo ekj; oba waea sent jie?"[16] En dee Maun enn daem dee beese Jeist wea sprunk opp an, wea stoak en neem an unja, so daut see bloodrich en noaktich utem Hus rande.

2 Petrus 2:4-10
[4] Dan wan Gott dee Enjel dee jesindicht haude nich schoond, oba daen enne Hal enenn schmeet en an doa helt fa daut Jerecht,[5] en dee oole Welt nich schoond, en bewoad Nooha, daen achte Maun, dee en Jerajchtichkjeits Praedja wea, en brocht dee Aewaschwaminj aewa dee gottloose Mensche,[6] en brocht Jerecht opp dee Staede Soodom en Gomora derch en Ommschmiete, en bedakjt an met Ausch, en muak an en Biespel fa aul soone dee sikj faeanaeme en gottlooset Laewe to laewe,[7] en rad daem jerachte Loot dee bedrekjt wea aewe dee Gottloose aea onnjerajchta Waundel.[8] Dan dee jerachta Maun siene Seel, dee mank an laewd, wea jekjwaelt aewa aea jesatlooset Laewe, aus hee daut Dach fa Dach sach en head.[9] De Herr weet woo hee dee Jerachte ut Feseakjunk erut rade kaun, oba dee Gottloose fa daut Jerecht hoole tom strofe,[10] en besondasch daen dee no aeare onnreine Losst em Fleesch gone, en Harschoffte fe-achte. Dee sent Brow enn aeare eajne Tofraedenheit, en ha nich Angst aewa Harlijchkjeite to lastre.

Openbaring 9:1-7
[1] En dee fefta Enjel blosd siene Trommpeet, en ekj sach en Stearn dee utem Himel oppe Ead jefolle wea, en am wort daen Schlaetel jejaeft to daen grunntloose Aufgrunnt.[2] En hee muak daen grunntloose Aufgrunnt op, en doa kjeem en Ruak fonn daut Loch soo aus en Ruak fonn en groota Owe, en de Sonn en de Lofft worde Diesta waeajen daen Ruak dee ut daen Aufgrunnt kjeem.[3] En ut daem Ruak kjeeme Heischrakje oppe Ead, en an wort Macht jejaeft soo aus Skorpione oppe Ead Macht ha.[4] An wort jesajcht daut see daut Graus oppe Ead, en aulet jreenet, en dee Beem nich schode doone sulle, bloos dee Mensche dee nich Gott sien Saeajel aum Stearn habe.[5] An wort aunjesajcht daut see daen nich sulle doot moake, oba bloos daut an sull fa fief Moonat jekjwaelt woare, soo aus en Skorpion en Maun kjwaele wudd wan hee am stakjt.[6] Enn dee Doag woare Mensche daen Doot seakje, en woare daen opp kjeen Wajch finje. See woare daen Doot felange, en dee Dott woat fonn an wajch rane.[7] Dee Heischrakje leetet soo aus Pead dee tom Kjrich reed sent, en opp aeare Kjap weare Kroone soo aus fonn Golt, en aeare Jesechte soo aus Mensche Jesechte.

Marcus 1:21-27
[21] En see jinje no Kapernaum, en fuats jinkj hee aum Saubat enne Sienagog enenn, en deed doa unjarechte.[22] En see weare erstaunt aewa siene Lea, dan he lead an soo aus eena dee Follmacht haud, en nich soo aus dee Schreftjeleade.[23] Fuats wea doa en Maun enne Sienagoog dee en onnreina Jeist haud, dee schreach en saed:[24] "Waut ha wie met die to doone, du Jesus dee Natsareena? Best du jekome onns to fenichte? Ekj weet waea du best, dee Heilja fonn Gott!"[25] En Jesus beschwicht am, en saed: "Sie stel en komm ut am rut!"[26] En dee Jeist schmeet daem Maun oppe Ead, en kjeem ut am rut.[27] En aula weare erstaunt, en fruage sikj unjerenaunda, en saede: "Waut es dit? Es dit ne niehe Lea met Follmacht? Dan hee jeft dee onnreine Jeista Befael, en dee jehorche am!"

Matteüs 7:14-20
[14] Dan dee Puat es Schmaul, en dee Wajch es enj dee nom Laewe feat, en doa sent mau weinich dee daen finje.[15] Seet junt faea fe dee faulsche Profeete, dee no ju kome enn Schopskjleeda, oba ennalich sent see rietende Wilw.[16] Aun aea Frucht woa jie an kjanne; Wiendruwe woare doch nich fonn Schtachle jelpoke, oda Fieje fonn Distle.[17] Jrod soo woat en gooda Boom goode Frucht droage, oba en schlajchta Boom woat beeset Frucht droage.[18] En gooda Boom kaun nich beeset Frucht droage, oda en schlajchta Boom goodet Frucht.[19] En jieda Boom dee nich goodet Frucht drajcht woat dol jeschnaede en em Fia jeschmaete.[20] Doaromm aun aea Frucht woare dee to kjanne senne.

Lucas 4:31-41
[31] En hee kjeem no Kapernaum, ne Staut enn Galilaea. Aune Saubata deed hee unjarechte.[32] En see erstaunde sikj aewa sien leare, dan hee raed met Follmacht.[33] Enn dee Sienagoog wea en Maun dee met en onnreina Jeist besaete wea, en schreach met ne luede Stem:[34] "Ha! waut ha wie met die to doone, Jesus fonn Natsaret; best du jekome onns to fetilje? Ekj weet waea du best: du best Gott sien Heilja."[35] En Jesus beschwicht am en saed: "Sie stel en komm ut am erut". Dee Deewel schmeet daen dol fer aulem en kjeem ut am rut, en deed am nich beschaedje.[36] See erstaunde sikj aula, en saede eena tom aundre: "Waut fonn Wuat es dit? dan met Follmacht en Krauft jebit hee dee onnreine Jeiste, en dee kome rut."[37] Dee Norecht fonn am wort enn dee gaunse ommjaeajent runt jeraet.[38] En hee jinkj ut dee Sienagoog erut en jinkj enn Siemoon sien Hus enenn. En Siemoon siene Schweamutta haud huaget Feeba jekraeaje, en see fruage am waeajen aea.[39] Hee stunnt aewa aea en befool daut Feeba, en daut Feeba feleet aea.[40] Aus de Sonn unjajinkj brochte de Mesche aul dee, dee feschiedenste Krankheite haude no Jesus, en hee laed siene Henj opp an en heeld an.[41] Uk Diewels kjeeme ut fael Mensche rut, schreaje en saede: "Du best Gott sien Saen!" Oba hee bedrood an en leet an nich raede, wiel see wiste daut hee de Christus wea.

Efeziërs 6:1-18
[1] Kjinja, jehorcht june Elre em Herr, dan daut es Rajcht.[2] Jie sele Foda en Mutta eare, daut esset easchte Jeboot daut en Fespraeakje met sikj haud;[3] "soo dautet die goot jeit, en du lang oppe Ead laewe kaust".[4] En jie Fodasch, reitst june Kjinja nich to oajanes, trakjt daen leewa opp enn dee Femoninj em Herr.[5] Sklowe, jehorcht june irdishe Herre met Forcht en tsetre, met en eenseljet Hoat, soo aus to Christus,[6] nich bloos wan see aea Uag opp junt ha, mensche to jefaule, oba soo aus Christus siene Sklowe, enn daem jie Gott sien Wele doone fonn Hoate.[7] Deent gootmeenent, aus daem Herr siene Sklowe, nich aus to Mensche,[8] wiel jie weete daut waut emma Goodet jie doone, woat junt fonn daem Herr beloont woare, eendoont auf Sklow oda Frie.[9] En jie Haresse, doot daut naemlije to an, en doot nich dreiwe, wiel jie weete daut jun Herr, uk aeara, enne Himelswelte es, en doa es kjeen aunseene de Persoon bie am.[10] Fa daut aewrije, woat stoak emm Herr, en enn dee Krauft fonn siene Macht.[11] Lajcht junt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott opp, soo daut jie stone kjenne jaeajen daem Diewel siene Leste.[12] Dan onns Kaumpf es nich jaeajen Bloot en Fleesch, oba jaeajen Harscha, jaeajen Jewaultje, jaeajen dee Diestanesswelt Harscha, jaeajen dee beese Jeista enne Himelswelte.[13] Aulsoo naemt daut gaunse Kjriechsjescher fonn Gott, soo daut jie wadastone kjenne aun daem beese Dach, en wan jie aules utjerecht ha, daut jie stone bliewe.[14] Doaromm stot faust, en naemt dee Woarheit romm junt soo aus en Gort romm dee Lende, aunjedone met daut Brosstschilt de Jerachtichkjeit,[15] en siet reed daut Fraedensevanjeelium auntonaeme, soo aus Schoo oppe Feet.[16] Enn aules naemt daen Gloowe fa en Schilt, met woont jie aul daem Diewel siene brennende Feile utlasche kjenne;[17] en sat daen Kjriejesmets de Radunk opp, en naemt daem Jeist sien Schweat, dee es Gott sien Wuat;[18] met aulet Jebaed en Aunhoole, en baet to aule Tiet em Jeist, en siet waka doarenn met aulet Aunhoole en Jebaed fa aule Heilje;

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001