A A A A A

Engelen en duivels: [Beëlzebub]


Matteüs 12:24
Oba dee Farisaea heade daut, en saede: "Hee drift dee Beese Jeista bloos rut derch daen Belsebub, dee Harscha aewa dee beese Jeista."

Marcus 3:22
Schreftjeleade kjeeme fonn Jerusalem, en saede: "Hee haft Belsebub, en drift beese Jeista rut derch daen Rejeare aewa dee beese Jeista."

Matteüs 10:25
Daut es jenuach daut dee Jinja soo es aus sien Leara, en dee Sklow soo aus sien Meista. Wan see daem Husherr ha Belsebub jenant, woo fael meeha daen, dee to sien Hus jeheare.

Matteüs 12:27
En wan ekj derch Belsebub dee beese Jeista rut driew, derch waem driewe june Saens daen dan rut? doaromm woare see june Rechta senne.

Lucas 11:15-19
[15] Oba eenje saede: "Hee drift beese Jeista rut derch Belsebub daen bowaschta beese Jeist."[16] En aundre fesochte am en fruage am no en Teakjen fom Himel.[17] Oba hee wist aeare Jedanke en saed to an: "En jieda Rikjdom daut ennalich jespoolt es, felt utaneen.[18] En wan Soton met sikj selfst jespoolt es, woo saul sien Rikj bestone? wiel jie saje daut ekj derch Belsebub dee beese Jeista rut driew.[19] Oba wan ekj derch Belsebub beese Jeista rut driew, derch waem doone june Kjinje dee rut driewe? Doaromm woare dee june Rechta senne.

Lucas 11:18
En wan Soton met sikj selfst jespoolt es, woo saul sien Rikj bestone? wiel jie saje daut ekj derch Belsebub dee beese Jeista rut driew.

Marcus 3:20-30
[20] En hee kjeem enn en Hus enenn, en soo fael Mensche kjeeme toop daut see nich emol kunne ne Moltiet aete.[21] En aus sien Frintschofft daofonn head, jinje see han am faust to naeme, dan see saede: "Hee es nich bie kloare Kopp".[22] Schreftjeleade kjeeme fonn Jerusalem, en saede: "Hee haft Belsebub, en drift beese Jeista rut derch daen Rejeare aewa dee beese Jeista."[23] Hee roopt daen no sikj, raed to an enn Jlikjnese, en saed: "Woo kaun Soton, daen Soton rut driewe?[24] En wan en Rikj jespoolt es jaeajen sikj selfst, dan kaun daut nich bestone;[25] en wan en Hus jespoolt es jaeajen sikj selfst, kaun daut Hus nich bestone.[26] En wan Soton jaeajen sikj selfst oppsteit en jespoolt es, kaun hee nich bestone, oba haft en Enj.[27] Kjeena kaun enn en stoakja Maun sien Hus ennen braeakje en sien Hab en Goot wajch staele, wan hee nich eascht daem stoakje Maun faust binjt, en dan sien Hab en Goot wajch nemt.[28] Enn Woarheit saj ekj junt, aule Sind woat de Menschesaens fejaeft woare, uk lastre, wautemma daut Lastre es;[29] oba waea jaeajen daem Heilje Jeist lastat, woat niemols fejaeft woare, oba es eewje Sind schuldich;"[30] wiel see saede: "Hee haft en onnreina Jeist".

Matteüs 9:34
Oba dee Farisaea saede: "Hee drift beese Jeista rut derch daen Harscha aewa beese Jeista."

Openbaring 21:20
dee fefta Sardooniks, dee sasta en Sardies, dee saewenda en Kriesoliet, dee achta en Beril, dee naeajenda en Toopas, dee teanda en Kriesopras, dee alfta en Hiatsint, dee twalfta en Ametist.

Johannes 1:1
Em Aunfank wea daut Wuaat, en daut Wuat wea bie Gott, en Gott wea daut Wuat.

Lucas 11:19
Oba wan ekj derch Belsebub beese Jeista rut driew, derch waem doone june Kjinje dee rut driewe? Doaromm woare dee june Rechta senne.

Lucas 3:1
Nu enn daut fefteande Yoa fonn Tiberius siene Rejiarung, en Pontus Pielatus enn Judaea harscht, en Herodus enn Galilaea rejead, en sien Brooda Filip aewa Ituraea en Trachonietus rejead, en Liesanias aewa Abileene rejead;

Openbaring 16:16
En hee saumeld an toop en ne Staed dee opp Hebraeasch Harmagedon heet.

Matteüs 22:37
En hee saed to am: "Du saust daem Herr dien Goot leef ha met dien gaunset Hoat, en met diene gaunse Seel, en met aul dien Festaunt.

Marcus 3:1-6
[1] Hee jinkj wada enn ne Sienagoog enenn. Doa wea en Maun met ne fedreajde Haunt;[2] en see be-oobachte am, en puasste opp tom seene auf hee uk aum Saubat heele wudd, daut see am beschuljde kunne.[3] En hee saed to daem Maun met dee fedreajde Haunt: "Sto opp, en komm hia enne Med."[4] En hee saed to an: "Esset erlaubt aum Saubat Goodet to doone, oda Schlajchtet? Laewe rade, oda doot moake?" oba see weare gauns stel.[5] Hee kjikjt runt omm enn Oaja, en wea seeha truarich doaewa daut see soone hoade Hoate haude, en saed to daem Maun: "Strakj diene Haunt ut!" Hee strakjt daen ut, en siene Haunt wea gauns jesunnt.[6] Platslich jinje dee Farisaea rut en hilde Rot jaeajen am met daen Heroodes siene Deena, woo see am kunne ommbrinje

Marcus 10:46-52
[46] Donn kjeeme see no Jieriko. En aus he fonn Jieriko rut jinkj met siene Jinja en fael Follkj, saut daem Timaeaus sien Saen Bartimaeaus, en Blinje Pracha, besied daem Wajch.[47] Aus hee head dautet Jesus dee Natsareena wea, funk hee aun to schriehe en saje: "Jesus, Doft sien Saen, erboarm die aewa mie!"[48] En fael beschwichte am daut hee stel senne sull. Oba hee schreach bloos soo fael lude: "Jesus, Doft sien Saen, erboarm die aewa mie."[49] Jesus stunnt stel en saed: "Roopt am!". En see roopte daen blinja Maun en saede to am: "Sie mootich! sto opp, hee roopt die!"[50] Hee schmeet sien Auntsuch auntsied, huppst opp en kjeem no Jesus.[51] Jesus auntwuad am en saed: "Waut west du ha daut ekj fa die doone saul?" En dee Blinja saed to am: "Meista; daut ekj wada seene kaun."[52] En Jesus saed to am: "Go, dien Gloowe haft die jeheelt!" En platslich kunn hee wada seene, en foljd am no em Wajch.

Matteüs 10:3
Filip en Bartolamaeus; Toomas, en Mataeus dee Takskollajkta; Jakoobas, daen Alfaeus sien Saen; en Tadaeus,

Handelingen Apostelen 2:9
Parta, en Meda, en Elamieta, en dee enn Mesopotamean wone, beides enn Judaea en Kapadotsea, Pontus en Asien,

Handelingen Apostelen 6:5
En daut Wuat jefoll aul dee Mensche, en see waelde Stefanus, foll Gloowe en daem Heilje Jeist; en Filip, en Prochorus, en Nikanor, en Tiemon, en Parmenas, en Nikolaus dee en Judejenoose fonn Antiochean wea;

Openbaring 1:11
dee saed: "Waut du sitst, schriew enn en Buak en schekj daut no dee saewen Jemeente: no Efeesus, no Smirna. no Pergamus, no Tiatiera, no Sardis, no Filadelfia, en no Laoditsaea."

Marcus 3:23
Hee roopt daen no sikj, raed to an enn Jlikjnese, en saed: "Woo kaun Soton, daen Soton rut driewe?

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001