A A A A A

Extra: [Overvloed]


1 Timoteüs 5:8
Wan oba waea nich fa siene eajne Mensche fesorcht, en besondasch fa siene Famielje, dee haft daen Gloowe aufjesajcht en es oaja aus soona dee kjeen Gloowe haft.

2 Korintiërs 9:8
En Gott kaun junt em folle Jnod jaewe, soo daut jie emma enn aules jenuach ha, en kjenne faeich senne to en jiedet goodet Woakj,

Efeziërs 3:20
Nu daem, dee wiet aewa aules doone kaun, fael meeha aus wie froage oda denke kjenne no dee Krauft dee enn onns wirkjt,

Jakobus 1:17
Jiede goode en follkomne Gow kjemt fonn Bowe, fonn daem Licht Foda, bie waem doa kjeene Staed es to endre, oda Schaute Wakjsel.

Johannes 10:10
Dee Deef kjemt bloos tom staele, doottomoake, en to fenichte. Ekj sie jekome daut dee Mensche muchte laewe habe, en daut see Aewafluss kjaene habe.

Lucas 6:38
Jaeft, en junt woat jejaeft woare, goode Mot, doljedrekjt, toopjeschedat, aewaranent, woare see enn jun Schoot ennen jaewe. Dan met waut fonn Mot jie utmaete, woat junt utjemaete woare."

Lucas 6:45
En gooda Maun woat ut daut goode Schats enn sien Hoat, goodet erut brinje; en en Beese Maun woat ut daut beeset enn sien Hoat, beeset erut brinje; dan fonn waut daut Hoat foll es, kjemt utem Mul erut.

Matteüs 6:33
Oba seakjt daut easchte no Gott sien Rikj en siene Jerajchtichkjeit, dan woat junt daut aundret aules toojelajcht woare.

Filippenzen 4:19
Oba mien Gott woat ju aules schenke daut junt faelt no sien Rikjdom enn siene Harlichkjeit derch Jesus Christus.

Romeinen 15:13
Nu mucht dee Gott aule Hopninj junt gauns foll felle met Freid en Fraed em Gloowe, daut jie folle Hopninj ha derch daem Heilje Jeist siene Krauft.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001