A A A A A

Extra: [Alcohol]


1 Petrus 4:3
Lot dee Tiet dee hinja ju es tooreakje wua jie dee Heide aea Laewe utlaewde, aus jie waundelde enn onnsitliche Sinde, Losst, Besupe, Fraeterie, Suparie, en schendlijet Jetsedenst.

1 Timoteüs 5:23
Drinkj nich meeha bloos Wota, oba bruck en bestje Wien waeajen diene Moag, en wiel du foaken soo Schwack best.

Efeziërs 5:18
En besuept junt nich met Wien, duat Aewadriewness bringt, oba woat jefelt met daem Heilje Jeist;

Romeinen 13:13
Dan wel wie waundle so auset met Licht stemme wudd, nich enn wilet Laewe oda Suparie, nich enn fleeschelosst en aewedriewe, nich enn Striet oda Aufgonst,

1 Korintiërs 10:23-24
[23] Aules es mie erlaubt, oba daut deent nich aules tom Goode; Aules es mie erlaubt, oba nich aules deit oppbuhe.[24] Kjeena sull daut sienje seakje, oba daut waut fa daen Naekjsta tom Goode es.

Galaten 5:19-21
[19] Nu dee Woakje fom Fleesch sent oppenboa: daut sent Huararie, Onnreinheit, onnreine Raed,[20] Jetsedeenst, Tsauberie, Fientschofft, Striet, Aufgonst, Wutt, Tsank, Spoolerie, Onneenichkjeit, faulsche Lea,[21] Nosikj, Superie, Fraeterie, en soowaut meeha; waut ekj junt ferhaea jesajcht ha, en nu uk wada saj, daut dee, dee soowaut doone, woare Gott sien Rikj nich oawe.

1 Korintiërs 9:19-23
[19] Dan wan ekj uk fonn aula Maun frie sie, ha ekj mie aun aulem feskloft, daut ekj doaderch meeha jewenne kaun.[20] Fa dee Jude wort ekj so aus en Jud, so daut ekj dee Jude jewenne kunn; fa dee unja daut Jesats, aus unja daut Jesats, wan ekj selfst uk nich unja daut Jesats sie, daut ekj daen unja daut Jesats jewenne kaun.[21] Fa daen dee oone Jesats sent, aus oone Jesats, nich daut ekj oone Jesats sie fer Gott, oba unja Christus sien Jesats, daut ekj daen oone Jesats jewenne kaun.[22] Fa dee Schwake wort ekj Schwak, daut ekj dee Schwake jewenne kaun: eakj sie aules jeworde fa aulem, daut ekj aulenthaulwe walkje rade kaun.[23] En ekj doo dit waeajen daut Evanjeelium, daut ekj doarenn kaun en Metdeela senne.

Romeinen 14:15-21
[15] Oba wan waeajen dien Aete dien Brooda stolpat, dan waundelst du nich enn Leew. Doo nich waeajen dien Aete dien Brooda, fa daem Christus storf, to Grunnt brinje.[16] Doaromm lot nich aewe daut waut fa die Goot es, jelastet woare.[17] Dan Gott sien Rikj es nich aete en drinkje, oba Jerachtichkjeit en Fraed en Freid em Heilje Geist.[18] Dan waea enn dit Gott deent, aun daem haft Gott en Jefaule, en woat fonn Mensche huach je-acht.[19] Aulsoo wel wie no daut straewe waut Fraed brinjt, en wuaderch wie eena daem aundre kjenne oppbuhe.[20] Doo nich waeajen aete Gott sien Woakj fedoawe. Aules es werkjlich rein, oba Bees fa daem dee derch Aunstoos at.[21] Daut es Goot nich Fleesch to aete oda Wien to drinkje, oda irjentwaut doone aewa waut dien Brooda stolpre kunn.

Johannes 2:3-11
[3] En aus doa nich mea Wien wea, saed Jesus siene Mutta to am: "Dee ha nich Wien."[4] Jesus saed to aea: "Fru, waut haft daut met die en mie to doona? Miene Tiet es noch nich hea."[5] Siene Mutta saed to de Deena: "Doot wautema hee to ju sajcht."[6] Doa weare sas steenane Wotakrucke dee de Jude bruckte to aeare reinjunks Tsermoonja, en hilde bie twintich ooda dartich Galoon jieda.[7] Jesus saed to an: "Felt dee Krucke Foll Wota!" En see felda dea gauns opp bottem Raunt.[8] "Donn saed hee to an: "Nu schapt waut erut en brinjt daem FastMeista!" En see deede daut.[9] Aus de FastMeista daut Wota, daut nu Wien wea, jeschmakjt haud, en nich wist wua daut haea kjeem, (oba de Deena dee daut Wota jeschapt haude wiste), roopt de FastMeista daen Briegaum,[10] En saed to am: "Aulemaun sat daem basta Wien faea emm Aunfank, en dan wan de Jast eascht goot jedrunke habe, dan daut waut bilja es; oba du hast de baste bott nu jehoole."[11] Dit Aunfank fonn siene Wundateakjen deed Jesus enn Kana enn Galilaea, en oppenboad siene Harrlijchkjeit, en siene Jinja jleewde aun am.

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001