A A A A A

Leven: [Adoptie]


1 Samuel 1:27
om deze jongen heb ik gebeden, en de HERE heeft mij gegeven, wat ik van Hem gebeden heb.

2 Korintiërs 6:18
en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

Deuteronomium 10:18
die wees en weduwe recht doet en de vreemdeling liefde bewijst door hem brood en kleding te geven.

Hosea 14:3
Komt met woorden van schuldbelijdenis, bekeert u tot de HERE, zegt tot Hem: Vergeef de ongerechtigheid geheel en al, en wees genadig; wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen.

Jesaja 40:31
maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Jakobus 1:27
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Jeremia 29:11
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Matteüs 25:40
En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

Prediker 13:12
Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.

Psalmen 82:3
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige,

Psalmen 146:9
de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.

Psalmen 68:5-6
[5] Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; HERE is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht.[6] Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning;

Prediker 31:8-9
[8] Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen;[9] open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.

Johannes 1:12-13
[12] Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;[13] die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

Galaten 4:4-5
[4] Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,[5] om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

Romeinen 8:14-17
[14] Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.[15] Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.[16] Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.[17] Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.

Psalmen 10:14-18
[14] Gij ziet het, want Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in uw hand te leggen. Op U verlaat zich de zwakke, voor de wees zijt Gij een helper.[15] Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.[16] De HERE is Koning, eeuwig en altoos. De volken zijn vergaan uit zijn land.[17] De begeerte der ootmoedigen hebt Gij, HERE, gehoord: Gij sterkt hun hart, uw oor merkt op,[18] om recht te doen de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951