A A A A A

Extra: [Gebroken hart]


1 Korintiërs 13:7
Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.

1 Petrus 5:7
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

1 Samuel 16:7
Doch de HERE zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan.

2 Korintiërs 5:7
– want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen –

2 Korintiërs 12:9
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

Hebreeën 13:5
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Jesaja 6:1
In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Here zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel.

Jesaja 41:10
vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Jesaja 57:15
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.

Jeremia 29:11
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 12:40
Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat zij niet met hun ogen zien, met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen geneze.

Johannes 14:1
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.

Johannes 14:27
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.

Johannes 16:33
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Lucas 24:38
Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart?

Marcus 11:23
Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden.

Matteüs 5:8
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Matteüs 11:28
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Prediker 3:5
Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Psalmen 34:18
Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

Psalmen 51:17
Here, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige.

Psalmen 55:22
Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

Psalmen 147:3
tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile.

Openbaring 21:4
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut."

Romeinen 8:28
De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.

Romeinen 12:2
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Prediker 4:23
Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.

Prediker 3:5-6
[5] Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta![6] Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.

1 Korintiërs 6:19-20
[19] Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?[20] Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Filippenzen 4:6-7
[6] Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.[7] Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.

Matteüs 11:28-30
[28] Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.[29] Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.[30] Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară."

Psalmen 34:1-22
[1] (Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec şi a plecat izgonit de el.) Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.[2] Să mi se laude sufletul în Domnul! Să asculte cei nenorociţi şi să se bucure.[3] Înălţaţi pe Domnul împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui![4] Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.[5] Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple faţa de ruşine.[6] Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-l scapă din toate necazurile lui.[7] Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.[8] Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El![9] Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El![10] Puii de leu duc lipsă şi li-e foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.[11] Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.[12] Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?[13] Fereşte-ţi limba de rău, şi buzele de cuvinte înşelătoare![14] Depărtează-te de rău şi fă binele; caută pacea şi aleargă după ea![15] Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană, şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.[16] Domnul Îşi întoarce faţa împotriva celor răi, ca să le şteargă pomenirea de pe pământ.[17] Când strigă cei fără prihană, Domnul aude şi-i scapă din toate necazurile lor.[18] Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.[19] De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea.[20] Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.[21] Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.[22] Domnul scapă sufletul robilor Săi, şi niciunul din cei ce se încred în El, nu este osândit.

Romanian Bible 2014
© 2010, 2014 Interconfessional Bible Society of Romania