A A A A A

Extra: [Gruwel]


Daniël 11:31
Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

Daniël 12:11
En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen;

Deuteronomium 22:5
Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel.

Deuteronomium 23:18
Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de HERE, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de HERE, uw God, een gruwel.

Deuteronomium 24:4
dan zal de eerste echtgenoot, die haar weggezonden heeft, haar niet opnieuw tot vrouw mogen nemen, nadat zij verontreinigd is geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht des HEREN; gij zult geen zonde brengen over het land dat de HERE, uw God, u ten erfdeel geven zal.

Jesaja 1:13
Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering.

Leviticus 7:18
Indien toch op de derde dag gegeten wordt van het vlees van zijn vredeoffer, dan zal hij die dat gebracht heeft, niet welgevallig zijn; het zal hem niet ten goede gerekend worden, het zal iets verfoeilijks zijn, en wie daarvan eet, zal zijn ongerechtigheid dragen.

Leviticus 18:22
En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

Prediker 11:1
Een bedrieglijke weegschaal is de HERE een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.

Prediker 11:20
De verkeerden van hart zijn de HERE een gruwel, maar de oprechten van wandel zijn Hem welgevallig.

Prediker 12:22
Leugenlippen zijn de HERE een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.

Prediker 15:8
Het offer der goddelozen is de HERE een gruwel, maar aan het gebed der oprechten heeft Hij welgevallen.

Prediker 15:26
De plannen van de boze zijn de HERE een gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.

Prediker 16:5
Iedere hooghartige is de HERE een gruwel; voorwaar, hij blijft niet ongestraft.

Prediker 17:15
Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige veroordeelt, deze beiden zijn de HERE een gruwel.

Prediker 20:10
Tweeërlei gewicht, tweeërlei maat, beide zijn de HERE een gruwel.

Prediker 20:23
Tweeërlei gewicht is de HERE een gruwel, en een valse weegschaal is verkeerd.

Prediker 28:9
Wie zijn oor afwendt van het horen der wet, diens gebed zelfs is een gruwel.

Openbaring 21:27
En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

Marcus 13:14
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest, geve er acht op – laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Matteüs 24:15
Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn,

Romeinen 1:26-27
[26] Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.[27] Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Leviticus 20:12-13
[12] Een man die gemeenschap heeft met zijn schoondochter – beiden zullen zeker ter dood gebracht worden, schandelijke ontucht hebben zij bedreven, hun bloedschuld is op hen.[13] Een man die gemeenschap heeft met iemand van het mannelijk geslacht, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw, – beiden hebben een gruwel gedaan, zij zullen zeker ter dood gebracht worden, hun bloedschuld is op hen.

Prediker 6:16-20
[16] Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:[17] hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten,[18] een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,[19] wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders.[20] Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.

Dutch NBG Bible 1951
Public Domain 1951