A A A A A

Zonden: [Verslaving]


1 Korintiërs 10:13-14
[13] Tjeene Veseatjung haft jünt jejräpe beschaftijcht, aus bloos eene menschlijche; oba Gott es trü, dee nijch toolohte woat, daut jie äwa jun Vemäje vesocht woare, sonda met de Veseatjung uck een Enj schaufe woat, soo daut jie dee vedroage tjenne.[14] Doaromm miene Jeleefte, rant vom Jetsedeenst.

1 Johannes 2:16
dan aules, waut enn de Welt es, de Fleescheslost en de Uagelost en de Prolarie met däm Vemäje, es nijch von däm Voda, sonda es von de Welt.

1 Korintiërs 15:33
Loht jünt nijch veleide: Daut schlajchte Jesallschoft vedoawt goode Sitte.

Jakobus 4:7
Aulsoo, unjaordnet unjadont jünt Gott. Oba wadastoht däm Diewel, en hee woat von jünt wajch rane.

1 Korintiërs 6:12
Aules es mie erlaubt, oba nijch aules es nutzlijch. Aules es mie erlaubt, oba etj well mie von tjeenem beharsche lohte.

1 Petrus 5:10
Oba de Gott aula Jnod, dee jünt beroope haft too siene eewije Harlijchtjeit enn Tjristus Jesus, no däm jie eene tjliene Tiet jeläde ha, hee selfst woat [junt] vollkohme moake, befaustje, stoatje, jrinde opp faustem Grunt stale.

Romeinen 5:3-5
[3] Oba nijch bloos daut, wie rieme ons uck met de Bedrenjnise Triebsaul, daut de Bedrenjnise Jedult bewirtje,[4] oba de Jedult Erfoahrung, oba de Erfoahrung Hopninj;[5] oba de Hopninj lat nijch too Schaunde woare, wiel de Leew Gottes es enn onse Hoate ütjegohte derjch dän heiljen Jeist, dee ons jejäft es.

1 Korintiërs 6:9-11
[9] Oda weet jie nijch, daut Onnjerajchte daut Gottes Ritj nijch oawe woare? Errt jünt nijch! Daut Huara, noch Jetsedeena, noch Eehebrätja, noch Lost driewende, noch met däm eajnem Jeschlajcht Huararie driewe Manna met Manna,[10] noch Deew, noch Habsuchtje, nijch Suppa, nijch Lestra, nijch Reiba Plindra woare daut Ritj Gottes oawe.[11] En soone send eenje, von jünt, jewäse; oba jie send aufjewosche, oba jie send jeheilijcht, oba jie send jerajchtfoadijcht worde en däm Nome vom Harrn Jesus Tjristus en derjch dän Jeist von onsem Gott.

Titus 2:12
en ertratjt beleat ons, doamet wie, de Gottloosijchtjeit en de weltlijche Lost veläaje nijch met moake, besonne en jerajcht en gottesferjchtijch läwe enn de vondoagsche Welt,

Jakobus 1:2-3
[2] Räatjent daut fe reine Freid, miene Breeda, wann jie enn veschiedne Veseatjunge faule,[3] doa jie weete, daut de Ajchtheit von jünem Gloowe Jedult bewirtjt.

Hebreeën 4:15-16
[15] dan wie ha nijch eenen Huagapriesta, dee nijch metliede kaun met onse Schwackheite, sonda dee enn aulem vesocht jeworde es kratjt soo aus wie, bloos ohne Sind.[16] Aulsoo, loht ons met Friemootijchtjeit no am gohne, nom Troon de Jnod, doamet wie Erboarmung emfange en Jnod finje, en Halp too rajchte Tiet.

Johannes 3:16-17
[16] Dan soo haft Gott de Welt jeleewt, daut hee sienen eenjebuarnen Sän jeef, omm daut jiedra aula, dee aun am jleewt, nijch veloare jeit, oba eewijet Läwe haft.[17] Dan Gott haft sienen Sän nijch enn de Welt jeschetjt, omm daut hee de Welt rejchte saul, oba daut de Welt derjch am jerad woat.

Filippenzen 4:13
Etj kaun aules derjch däm, dee mie stoatj moakt.

Matteüs 6:13
En brinj ons nijch enn Veseatjung, oba rad ons vom Beesen.

Matteüs 26:41
Woakt en bäd, omm daut jie nijch enn Veseatjung kohme; De Jeist es wellijch, daut Fleesch oba es schwak.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?