A A A A A

Mysteries: [Draken]


Openbaring 1:7
Tjitj, hee tjemmt met de Woltje, en jiedret Uag woat am seene, uck dee am derjchstoake ha, en weekloage woare sinthaulwe aule Jeschlajchta Stam de Ead. Jo, Amen.

Openbaring 11:7
En wann see äa Zeijnis vollendet ha, soo woat daut Tia, daut üt däm Aufgrund nehejcht stijcht, Tjrijch met ahn feahre, en woat ahn besieje en ahn doot moake.

Openbaring 13:8
En aule, dee oppe Ead wohne, woare daut aunbäde, een jiedra, däm sien Nome nijch jeschräwe es enn däm Buak daut Läwes Läwesbuak, vom jeschlachten Laum, von Gruntlajung de Welt aun.

Openbaring 16:13
En etj sach üt däm Mül vom Drache en üt däm Mül vom Tia en üt däm Mül vom faulschen Profeet dree onnreine Jeista kohme, aus Pogge;

Openbaring 12:1-17
[1] En grootet Teatjen erschien enn däm Himmel: Eene Frü betjleet met de Sonn, en de Mon wea unje äare Feet, en opp äarem Haupt eene Kroon von met twalf Stearns.[2] En see es schwanga en schrijcht enn Jeburtswee en enn Weedoag de Jeburt.[3] En daut erschien een aundret Teatjen enn däm Himmel; en tjitj, een groota, fiarooda Drache, dee säwen Tjap en tien Heana haud, en opp siene Tjap säwen Diadeeme;[4] en sien Schwauns tratjt daut dredde Deel de Stearns vom Himmel met sich wajch; en hee schmeet dee opp de Ead. En de Drache stund ver däm Wief, daut jebuare sull, omm daut hee, wann see jebuare haud, äa Tjint veschlinjt.[5] En see jebua eenen männlijchen Sän, dee aule Veltja weide sull met ne iesane Wäd Stang; en äa Tjint word entdretjt no Gott en no sienem Troon.[6] En daut Wief rant enn de Wieste, wua see von Gott eene reed jemoakte Städ haud, doamet maun äa doa selfst dusent tweehundat en zastijch Doag vesorjt.[7] En daut jeef een Kaumf enn däm Himmel: Michaäl en siene Enjel tjampfte met däm Drache. En de Drache tjampft en siene Enjel;[8] en see jewonne nijch, en äa Plautz word nijch mea enn däm Himmel jefunge.[9] En daut word jeschmäte de groote Drache, de oole Schlang, de Diewel en Soton jenant woat, dee de gauns bewohnte Ead vefead, jeschmäte word hee opp de Ead, en siene Enjel worde met am rauf jeschmäte.[10] En etj head eene lüde Stemm enn däm Himmel saje: Nü es daut Heil Radung en de Macht en daut Ritj de Harschoft von onsem Gott en de Vollmacht Jewault von sienem Tjristus Jesaulwten jekohme; dan rauf jeschmäte es de Vekloaga de von onse Breeda, dee ahn Dach en Nacht ver onsem Gott vekloagd.[11] En see habe am besiejt derjch daut Bloot vom Laum en derjch daut Wuat von äarem Zeijniss en see ha äa Läwe nijch jeleeft bott emm Doot.[12] Doawäajen siet frooh, jie Himmels en dee jie enn ahn wohne! Wee de Ead en däm Mäa! Dan de Diewel es no jünt rauf jekohme en haft grooten Oaja, doa hee weet, daut hee weinijch Tiet haft.[13] En aus de Drache sach, daut hee opp de Ead jeschmäte wea, vefoljd hee daut Wief, dee daut männlijche Tjind jebuare haud.[14] En daut worde däm Wief de twee Flijchte vom grooten Odla jejäft, doamet see enn de Wieste flijcht, aun äare Städ, wua see jenäat vesorjcht woat eene Tiet en Tiede en eene haulwe Tiet, wajch von däm Aunjesejcht de Schlang.[15] En de Schlang speajch *schmeet üt äarem Mül Wota, aus eenen Stroom, hinja däm Wief häa, doamet see von däm Stroom wajchjeräte woat.,[16] En de Ead holp däm Wief, en de Ead muak äa Mül op en veschluckt däm Stroom, däm de Drache üt sienem Mül *speajch.,[17] En de Drache wea oajalijch äwa daut Wief en jintj han, Tjrijch too feahre met de äwaje äarem Some, dee de Jeboote Gottes hoole en daut Zeijniss Jesus habe.

Openbaring 13:1-18
[1] En etj sach üt däm Mäa een Tia nehejcht kohme, daut tien Heana en säwen Tjap haud, en opp siene Heana tien Diadeeme, en opp siene Tjap Nomes de Lestrung.[2] En daut Tia, daut etj sach, wea soo aus een Panter, en siene Feet aus de von eenem Boa, en sien Rache Mull aus een Leiwe Rache. En de Drache jeef am siene Krauft en sienen Troon en groote Macht.[3] En etj sach eenen von siene Tjap aus tom Doot jeschlacht. En siene Doodeswund word jeheelt, en de gaunse Ead vewundad sich äwa daut Tia.[4] En see bäde däm Drache aun, wiel hee däm Tia Macht jeef, en see bäde daut Tia aun en säde: Wäa es däm Tia änlijch? En wäa kaun met am tjampfe?[5] En daut word am een Mül jejäft, daut groote Dinje en Lestarunge räd; en daut word am Macht jejäft, twee en veatijch Moonat too wirtje. {Dan.8,24}[6] En daut muak sien Mül opp too Lestarunge jäajen Gott, sienen Nome too lestre en sien Zelt, en dee, dee emm Himmel wohne dee äa Zelt em Himmel ha.[7] En daut word am jejäft, met de Heilje Tjrijch too feahre en ahn too jewenne äwawinde; en daut word am Macht jejäft äwa jiedren Staum en Voltj en Sproak en Natsjoon.[8] En aule, dee oppe Ead wohne, woare daut aunbäde, een jiedra, däm sien Nome nijch jeschräwe es enn däm Buak daut Läwes Läwesbuak, vom jeschlachten Laum, von Gruntlajung de Welt aun.[9] Wann wäa een Uah haft, hee hea![10] Wann wäa enn Jefangenschoft [feaht], soo jeit hee enn Jefangenschoft; wann wäa met däm Schweat doot moake woat, soo mott hee met däm Schweat doot jemoakt woare. Hia es de Jedult daut Üthoole en de Gloowe de Heilje.[11] En etj sach een aundret Tia üt de Ead nehejcht kohme; en daut haud twee Heana soo aus een Laum, en daut räd aus een Drache.[12] En de gaunse Macht vom easchten Tia eewd daut ver am üt, en daut muak, daut de Ead en dee opp äa wohne daut easchte Tia aunbäde, däm siene Doodeswund jeheelt wort.[13] En daut deit groote Teatjen, daut et selfst Fia vom Himmel opp de Ead raufkohme leet ver de Mensche;[14] en daut vefeat, dee opp de Ead wohne wäajen de Teatjen, de am jejäft worde ver däm Tia too doone, enndäm daut dee, dee opp de Ead wohne, oppfoddat, een Bilt däm Tia too moake, daut de Wund vom Schweat haft en läft.[15] En daut word am jejäft, däm Bilt vom Tia Jeist too jäwe, omm daut et Bilt vom Tia uck räd en wirtjt, daut aula doot jemoakt worde, dee daut Bilt vom Tia nijch aunbäde.[16] En daut brinjt aule doahan, de Tjleene en de Groote, en de Ritje en de Oame, en de Friee en de Tjnajchts, daut see een Molteatjen aunnehme aun äare rajchte Haunt oda aun äarem Stearn;[17] en daut tjeena tjeepe oda vetjeepe kaun, aus bloos dee, dee daut Molteatjen haft, däm Nome vom Tia oda de Zohl von sienen Nome.[18] Hia es de Weissheit. Wäa Vestendniss haft, beräatjen de Zohl vom Tia, dan daut es eene Mensche Zohl; en siene Zohl es sass hundat sass en zastijch.

Openbaring 20:1-15
[1] En etj sach eenen Enjel üt däm Himmel rauf kohme, dee dän Schlätel vom Aufgrund en eene groote Tjäd enn siene Haunt haud.[2] En hee jreep dän Drache, de oole Schlang, dee de Diewel en de Soton es, en hee bunk am opp dusent Joa,[3] en schmeet am enn dän Aufgrund en schloot too en vesäajeld äwa am, doamet hee nijch mea de Veltja vefeat, bott de dusent Joa vollendet weare. No disem mott hee eene korte Tiet loos jelohte woare.[4] En etj sach Troone, en see sade sich doanopp, {Dan.7,9.22.27} en daut worde ahn jejäft, Jerejcht too hoole; en [etj sach] de Seele von dän, dee omm daut Zeijnis Jesus en omm daut Wuat Gottes welle entheewt de Tjap aufjehackt weare, en dee, dee daut Tia nijch aunjebät haude, noch sien Bilt, en daut Molteatjen nijch aunjenohme haude aun äare Stearn en aun äare Haunt, en see läwde en harschte met Tjristus dusent Joa.[5] De äwaje, de Doodes woare nijch läwendijch, bott de dusent Joa vollendet weare. Dit es de easchte Oppstohninj.[6] Seelijch en heilijch, wea deel haft aun de easchte Oppstohninj! Äwa diese haft de tweeda Doot tjeene Macht, sonda see woare Priesta Gottes en Tjristus senne en met am harsche dusent Joa.[7] En wann de dusent Joa vollendet send, woat de Soton üt sienem Jefentjniss loos jelohte woare,[8] en woat ütgohne, de Veltja too vefeahre, dee aun de vea Atje de Ead send, dän Gog en dän Magog, ahn tom Tjrijch too vesaumle, dän äare Zohl aus de Saunt aum Mäa es.[9] En see trocke nopp opp de Breed de Ead en ommrinjde daut Häaloaga de Heilje en de jeleefte Staut; en Fia tjeem [von Gott] rauf üt däm Himmel en vetäajd ahn.[10] En de Diewel, dee ahn vefead, word enn däm Fia en Schwäwel See jeschmäte, wua uck daut Tia es aus uck de faulscha Profeet; en dee woat Dach en Nacht jepienijcht woare von Eewijchtjeit too Eewijchtjeit.[11] En etj sach eenen grooten witten Troon en däm, dee doabowe saut sett, ver däm sien Aunjesejcht de Ead wajch rand en de Himmel, en tjeen Plautz word fe ahn jefunge.[12] En etj sach de Doodje, de Groote en de Tjliene, ver dän Troon stohne, en Bäatja worde opjemoakt; en een aundret Buak word opjemoakt, daut et Läwes'Buak es. En de Doodje worde jerejcht no däm, waut enn de Bäatja jeschräwe wea, no äare Woatje.[13] En daut Mäa jeef de Doodje, dee doabenne weare, en de Doot en daut Doodesritj jeewe de Doodes, dee doabenne weare, en see worde jerejcht, een jiedra no siene Woatje.[14] En de Doot en daut Doodesritj worde enn dän Fiasee jeschmäte. Dit es de tweeda Doot, de Fiasee.[15] En wann wäa nijch jefunge word enn däm Buak daut Läwes jeschräwe, soo word hee enn dän Fiasee jeschmäte.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?