A A A A A

Mysteries: [Kanker]


2 Korintiërs 4:16-19
[16] Doawäajen woa wie nijch mootloos; sonda wann uck onsa natiadlijcha bütaschta Mensch venijcht woat, soo woat doch de ennalijcha Mensch Dach fe Dach niee jemoakt.[17] Dan daut jäajenwoatje Leijchte onsa Bedrenjnis bewirtjt fe ons emm Äwamoht tom Äwamoht een eewijet Jewijcht von Harlijchtjeit,[18] wann wie nijch auntjitje, waut maun sitt, sonda daut, waut maun nijch sitt; dan waut too seene es, es fe eene Tietlang, oba daut nijch too seene es, es eewijch.[19] Dan wie weete, daut, wann ons irdischet Hüs, daut Zelt aufjebroake woat, wie eenen Bü von Gott ha, een Hüs, nijch met Henj jemoakt, een eewijet, enn de Himmel.

Matteüs 11:28-29
[28] Kohmt häa no mie aula, dee jie mäje ha en belode send; etj well jünt Rü jäwe brinje.[29] Nämt opp jünt mien Joch en leaht von mie; dan etj sie Saunftmootijch en von Hoate deemütijch; soo woa jie Rü finje fe jüne Seele.

Johannes 14:1-4
[1] Jun Hoat saul nijch änjstlijch woare. Jleeft aun Gott, jleeft uck aun mie.[2] Enn mienem Voda sien Hüs send väl Wohninje; wannet nijch soo wea, haud etj jünt daut jesajcht; dan etj goh han, jünt eene Städ reed too moake.[3] En wann etj han goh en jünt eene Städ reed moak, soo kohm etj wada en woa jünt no mie nehme, omm daut wua etj sie, uck jie send.[4] En wua han etj goh, weet jie, en dän Wajch tjann jie.

Romeinen 8:16-25
[16] De Jeist selfst zeijt met onsem Jeist, daut wie Tjinja Gottes send.[17] Oba wann Tjinja, dan uck Oawe; eenasieds Metoawe Tjristi, wann wie aundasch metliede, doamet wie uck met veharlijcht woare.[18] Etj meen nämlijch, daut de Liede enn diese Tiet nijch weat send, vejlitjt too woare met de tookinftijche Harlijchtjeit, dee aun ons saul openboa woare.[19] Dan daut Bange jespaunte Lüare de Erschaufung Tjreatua lüat opp daut Openboawoare de Säns Gottes.[20] De Erschaufung es de Vejentjlijchteit unjadon jeworde, nijch friewellijch, sonda derjch däm, dee äa unjadon jemoakt haft, opp Hopninj,[21] wiel uck selfst de Erschaufung woat frie jemoakt woare vonne Tjnajchtschoft de Vedoawniss too Frieheit de Harlijchtjeit de Tjinja Gottes.[22] Dan wie weete, daut de gaunse Erschaufung met sefzt stänt en met enn Weedoag lijcht bett nü.[23] Oba nijch bloos dee, oba uck wie selfst, dee wie de easchte Gow vom Jeist ha, uck wie selfst sefze enn ons selfst, lüare oppe Sänschoft; de Erleesung von onsem Lief.[24] Dan opp Hopninj send wie jerat worde. Oba eene Hopninj, dee jeseehne woat, es tjeene Hopninj; dan waut eena sitt, wäa hopt noch doaropp?[25] Oba wann wie daut hope, waut wie nijch seene, dan lüa wie met Jeduld.

1 Petrus 1:3
Jepriese jeeat es de Gott en Voda von onsem Harrn Jesus Tjristus, dee no sienem grooten Erboarme ons wadajebuare haft too eene läwendje Hopninj derjch de Oppstohninj Jesus Tjristus von üt de Doodje,

2 Korintiërs 1:3-6
[3] Jesäajent Jelofft es de Gott en Voda von onsem Harrn Jesus Tjristus, de Voda de Erboarmunge en Gott von aulem Troost,[4] dee ons treestet enn aula Bedrenjnise, omm daut wie dee treeste tjenne, dee enn aulahaunt Bedrenjnise send, derjch dän Troost, met däm wie selfst von Gott jetreestet woare;[5] dan woo äwaritj *mea aus väl vehaunde send de Liede Tjristi bie äwa ons, soo es uck derjch Tjristus fe ons *äwaritj de Troost vehaunde.,[6] Oba auf wie bedrenjt woare, soo passeat daut too jünem Troost en Heil, daut woat bewirtjt em Troost, em jeduldjen Vedroage, de selje Liede, de uck wie liede,

Dutch Frisian Bible
Copyright ?