A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 5]


Openbaring 13:5-18
[5] En daut word am een Mül jejäft, daut groote Dinje en Lestarunge räd; en daut word am Macht jejäft, twee en veatijch Moonat too wirtje. {Dan.8,24}[6] En daut muak sien Mül opp too Lestarunge jäajen Gott, sienen Nome too lestre en sien Zelt, en dee, dee emm Himmel wohne dee äa Zelt em Himmel ha.[7] En daut word am jejäft, met de Heilje Tjrijch too feahre en ahn too jewenne äwawinde; en daut word am Macht jejäft äwa jiedren Staum en Voltj en Sproak en Natsjoon.[8] En aule, dee oppe Ead wohne, woare daut aunbäde, een jiedra, däm sien Nome nijch jeschräwe es enn däm Buak daut Läwes Läwesbuak, vom jeschlachten Laum, von Gruntlajung de Welt aun.[9] Wann wäa een Uah haft, hee hea![10] Wann wäa enn Jefangenschoft [feaht], soo jeit hee enn Jefangenschoft; wann wäa met däm Schweat doot moake woat, soo mott hee met däm Schweat doot jemoakt woare. Hia es de Jedult daut Üthoole en de Gloowe de Heilje.[11] En etj sach een aundret Tia üt de Ead nehejcht kohme; en daut haud twee Heana soo aus een Laum, en daut räd aus een Drache.[12] En de gaunse Macht vom easchten Tia eewd daut ver am üt, en daut muak, daut de Ead en dee opp äa wohne daut easchte Tia aunbäde, däm siene Doodeswund jeheelt wort.[13] En daut deit groote Teatjen, daut et selfst Fia vom Himmel opp de Ead raufkohme leet ver de Mensche;[14] en daut vefeat, dee opp de Ead wohne wäajen de Teatjen, de am jejäft worde ver däm Tia too doone, enndäm daut dee, dee opp de Ead wohne, oppfoddat, een Bilt däm Tia too moake, daut de Wund vom Schweat haft en läft.[15] En daut word am jejäft, däm Bilt vom Tia Jeist too jäwe, omm daut et Bilt vom Tia uck räd en wirtjt, daut aula doot jemoakt worde, dee daut Bilt vom Tia nijch aunbäde.[16] En daut brinjt aule doahan, de Tjleene en de Groote, en de Ritje en de Oame, en de Friee en de Tjnajchts, daut see een Molteatjen aunnehme aun äare rajchte Haunt oda aun äarem Stearn;[17] en daut tjeena tjeepe oda vetjeepe kaun, aus bloos dee, dee daut Molteatjen haft, däm Nome vom Tia oda de Zohl von sienen Nome.[18] Hia es de Weissheit. Wäa Vestendniss haft, beräatjen de Zohl vom Tia, dan daut es eene Mensche Zohl; en siene Zohl es sass hundat sass en zastijch.

Matteüs 19:9
Etj saj jünt oba, daut, wäaemma sien Wief tochlohte wajch schetje woat, buta wäajen Hurarie, en ne aundre friee woat, dee bratjt de Eehe; en wäa eene entlohtne friee woat, bratjt de Eehe.

Openbaring 11:2-3
[2] En dän Hoff, de büta däm Tempel es, schmiet rüt en mat am nijch; dan hee es de Heide jejäft worde, en see woare de heilje Staut tweeveatijch Moonate veklunje.[3] En etj woa miene twee Zeije [Krauft] jäwe, en see woare dusent twee hundat en zastijch Doag profezeie, met Satj betjleet.

Matteüs 5:32
Oba etj saj jünt: Wäa siene Frü woat velohte, buta aus fe Eehebruch, de drift äa tom Eehebruch; en wäa ne velohtne Frü friet, dee bratjt de Eehe.

2 Timoteüs 3:16
Aule jiedre Schreft es von Gottes Jeist ennjejäft en nutzlijch tom Leahre Beleahre, tom Äwafeare, tom trajcht wiese, tom ertratje enne Jerajchtijchtjeit,

Openbaring 4:6-8
[6] En ver däm Troon aus een jläsanet Mäa, aus Kristaul; en enne Medd vom Troon en runt omm dän Troon vea läwendje Wäsen, voll Uage väare en hinje.[7] En daut easchte läwendje Wäsen wea aus een Leiw, en daut tweede läwendje Wäsen wea aus een Kaulf, en daut dredde läwendje Wäsen haud daut Aunjesejcht aus een Mensch, en daut veade läwendje Wäsen wea aus een fleajenda Odla.[8] En dee vea läwendje Wäsen haude, een jiedret von ahn fe sich, jiedret sass Flijchte; runt omm en von benne send see voll Uage, en see heare Dach en Nacht nijch opp ohne Rü too saje: Heilijch, heilijch, heilijch, Harr, Gott, Aulmajchtja, dee doa wea en dee doa es en dee doa tjeemt!

1 Korintiërs 10:13
Tjeene Veseatjung haft jünt jejräpe beschaftijcht, aus bloos eene menschlijche; oba Gott es trü, dee nijch toolohte woat, daut jie äwa jun Vemäje vesocht woare, sonda met de Veseatjung uck een Enj schaufe woat, soo daut jie dee vedroage tjenne.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?