A A A A A

Leven: [Schoonheid]


1 Petrus 3:3-4
[3] dee äa Schmuck nijch de ütwendja es derjch de Hoa flajchte en Ommhenje von Gold oda Auntratje von Tjleeda,[4] sonda de vestoakna Mensch em Hoate enn däm onnveweslijchet Schmuck vom saunften en stellen Jeist, dee ver Gott sea kostboa es.

2 Korintiërs 4:16
Doawäajen woa wie nijch mootloos; sonda wann uck onsa natiadlijcha bütaschta Mensch venijcht woat, soo woat doch de ennalijcha Mensch Dach fe Dach niee jemoakt.

Efeziërs 2:10
Dan wie send sien Erschaufung'Woatj, erschaufe enn Tjristus Jesus too goode Woatje, de Gott em verüt reed jemoakt haft, doamet wie enn ahn waundle.

Filippenzen 4:8
Äwajens, Breeda, aules waut woa, aules waut eaboa, aules waut jerajcht, aules waut rein, aules waut leeftolijch, aules waut sich goot aunheat, wann irjend eene Eajenschoft en wann irjend een Lowe es, daut bedentjt!

Romeinen 8:6
Dan de Jesennung vom Fleesch es de Doot, de Jesennung vom Jeist oba es Läwe en Fräd;

Matteüs 6:28-29
[28] En wuaromm se jie besorjt omm de Tjleeda? Tjitjt no de Lelje oppe Stap, woo de wausse; dee oabeide nijch, spenne uck nijch.[29] Etj saj jünt, daut soogoa Salamo enn aul siene Harlijchtjeit wea nijch aunjetjleet soo aus eene von dee.

1 Timoteüs 2:9-10
[9] Soo uck, daut de Frües enn aunstendje eaboare Tjleeda met Aunstaund en Sittlijchtjeit sich schmock moake, nijch met Hoa flajchte en Gold oda Parle oda diare Tjleeda,[10] sonda, waut sich Frües jeziemt, dee sich too Gottesferjcht betjanne, derjch goode Woatje.

Galaten 3:26-27
[26] dan jie aula send Säns Gottes derjch dän Gloowe enn aun Tjristus Jesus.[27] Dan aula, dee jie opp Tjristus send jetauft worde, ha Tjristus aunjetrocke.

Jakobus 1:23
Dan wann wäa een Hearenda vom Wuat es en nijch een Doonenda, dee es aus een Maun, dee sien natiarlijchet Jesejcht enn eenem Späjel betjitjt.

Matteüs 23:28
Aulsoo schien jie uck von bute jerajcht verre Mensche too senne, oba von benne se jie voll Heijchlerie en Jesatzloosijchtjeit.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?