A A A A A

Goed Karakter: [Zorgzaam]


1 Timoteüs 5:4
Oba wann eene Wätfrü Tjinja oda Groottjinja haft, soo selle see eascht leahre, daut eajne Hüs Famielje fromm too behaundle en de Ellre kratjt soo enn Jlitjheit too vejelte; dan dit es aunjenäm ver Gott.

1 Timoteüs 3:15
oba wann etj vetratj, doamet dü weetst, woo man sich em Hüs Gottes vehoole saul, daut es de Jemeende vom läwendjen Gott, de Stenda en Stett fausta Grund fe de Woahrheit.

Johannes 8:32
en jie woare de Woahrheit ertjane, en de Woahrheit woat jünt frie moake.

Openbaring 17:5
en aun äarem Stearn eenen Nome jeschräwe: Jeheemniss, Babieloon, de groote, de Mutta de Huare en de Äatjel de Ead.

Jakobus 1:27
Een reina en onnbefletjta Gottesdeenst ver Gott en däm Voda es disa: Weise en Wätfrües enn äare Bedrenjnis beseatje, sich von de Welt onnbefletjt hoole.

Johannes 6:54
Wäa mien Fleesch at en mien Bloot drintjt, haft eewijet Läwe, en etj woa am aum latzten Dach oppwatje;

Marcus 6:3
Es dit nijch de Descha Holtoabeida, Marie äa Sän, en een Brooda aun Jakobus en Jooses en Judas en Siemoon? En send nijch siene Sestre hia bie ons? En see oajade sich äwa am.

Johannes 14:6
Jesus sajcht too am: Etj sie de Wajch en de Woahrheit en daut Läwe. Tjeena tjeemt nom Voda, aus blooss derjch mie.

1 Timoteüs 5:8
Oba wann wäa fe de Sienje en fe aulem de Hüseajne nijch sorjt, soo haft hee däm Gloowe veloage en es schlemma aus een Onnjleewja.

Galaten 1:19
Oba etj sach tjeenem aundren vonne dee Apostel, büta Joakopp, däm Brooda vom Harrn.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus auntwuad en säd too am: Woahrhauft, woahrhauft, saj etj die: Daut es dan, wäa nijch vom nieem jebuare von Bowe - wadajebuare woat, soo kaun hee daut Ritj Gottes nijch seene.[4] Nikodeemus säd too am: Woo kaun en Mensch jebuare woare, wann hee oolt es? Kaun hee tom tweede mol emm Muttalief enenn gohne en jebuare woare?[5] Jesus auntwuad: Woahrhauft, woahrhauft, saj etj die: Daut es dan, wäa nijch üt Wota en Jeist jebuare woat, soo kaun hee nijch enn daut Ritj Gottes ennen kohme.

Hebreeën 12:14
Joagt däm Fräd no met aulen en de Heilijchtjeit, ohne dee tjeena dän Harrn seene woat;

Openbaring 17:18
En daut Wief, daut dü sachst, es de groote Staut, dee daut Tjeenijchtum haft äwa de Tjeenije de Ead.

Matteüs 16:18
Oba uck etj saj die, Daut dü best Peeta; een Steen en opp däm Steen well etj miene Jemeende Vesaumlung büe, en de Puate vonne Hal woare de nijch unja äwahaunt tjriee.

Openbaring 17:9
Hia es de Vestaund, de Weissheit haft: Dee säwen Tjap send säwen Boaj, opp de daut Wief sett.

Filippenzen 4:6-7
[6] Sorjt nijch, sonda enn aulem loht em Jebäd en em Bedde met Dank saje jüne aunlidje Noot ver Gott bekaunt woare;[7] en de Fräd Gottes, dee aulen Vestaund äwastijcht, woat jüne Hoate en jüne Jedanke bewoare enn Tjristus Jesus.

Galaten 4:19
Miene Tjinja, omm dee etj wada Jeburtswee ha, bott Tjristus enn jünt Jestault aunnämt;

1 Petrus 3:15
sonda heilijcht Tjristus, däm Harrn, en jüne Hoate. {Jes.8,12-13} Oba siet jieda Tiet reed too Veauntwuadunk jäajen jiedrem, de Räatjenschoft von jünt fodat äwa de Hopninj, dee enn jünt es;

Openbaring 17:1
En daut tjeem eena von de säwen Enjel, dee de säwen Tallasch haude, en räd met mie en säd: Kohm häa, etj well die daut Jerejcht äwa de groote Hua wiese, dee opp [dee] väle Wotastreem sett,

Matteüs 18:15-18
[15] Wann oba dien Brooda jäajen die sindijcht, dan goh han, en wies am tracht tracht halpe tweschen die en am auleen. Wann hee no die horjcht, soo hast dü dien Brooda jewonne.[16] Oba wann hee nijch horjcht, soo nehm noch eenen oda twee Breeda met die, doamet derjch twee oda dree Zeij jiedre Sach aules kaun bestädijcht woare.[17] Oba wann hee nijch no ahn horjche woat, dan saj de Jemeende Vesaumlung daut; wann hee oba uck de Jemeende nijch horjche woat, dan es hee fe die aus een Heid en een Zollmaun.[18] Woahrhauft, etj saj jünt: Wautemma jie oppe Ead binje woare, woat emm Himmel jebunge senne, en waut jie oppe Ead leese woare, woat emm Himmel jeleest senne.

Efeziërs 1:22-23
[22] en haft aules unja siene Feet unjajeordnet en am aus Haupt äwa aules de Jemeende jejeeft,[23] dee sien Lief es, de Vollheit doavon, dee aules enn aulem erfellt.

Efeziërs 5:23
Wiel de Maun es daut Haupt de Frü, aus uck Tjristus daut Haupt de Jemeende es; hee es de Rada Heilaund von däm Lief.

Handelingen Apostelen 4:32
Oba de Menj, de Jleewje weare een Hoat en eene Seel, en uck nijch eena säd, daut irjend waut von sienem Goot sien eajen es, oba aules wea äa jemeenet.

1 Korintiërs 1:10
Oba etj vemohn jünt, Breeda, derjch dän Nome von onsem Harrn Jesus Tjristus, daut jie aula daut selje räde en nijch Spoolinje unja jünt send, sonda daut jie enn däm selsjen Senn en enn de selje Meeninj voll gauns toopholend eent send.

Johannes 12:48
Wäa mie vestat veschmit en miene Wead nijch aunnämt, haft däm, de am rejchte woat; daut Wuat, daut etj jerät ha, daut woat am rejchte aum latsen Dach.

Johannes 14:28
Jie ha jeheat, daut etj too jünt säd: Etj goh han, en etj kohm no jünt. Wann jie mie leef haude, soo wudd jie jünt freie, daut etj nom Voda goh, dan de Voda es jrata aus etj.

Hebreeën 1:14
Send see nijch aula deenstboare Jeista, ütjeschetjt tom Deenst omm dee äa welle, dee de Seelijchtjeit Heil oawe selle?

Matteüs 18:10
Seeht jünt väa, daut jie nijch eent von dise Tjliene veachte; dan etj saj jünt, daut äare Enjel emm en dee Himmel emma mien Voda sien Jesejcht seene, dee emm Himmel es.

Efeziërs 6:12
Dan ons Kaumf es nijch jäajen Bloot en Fleesch, sonda jäajen de Machthaba Harscha, jäajen Jewaultje, jäajen de Weltharscha disa Diestaness, jäajen de Jeista de Boosheit enn dee himmlische Uate Welte.

Johannes 3:16
Dan soo haft Gott de Welt jeleewt, daut hee sienen eenjebuarnen Sän jeef, omm daut jiedra aula, dee aun am jleewt, nijch veloare jeit, oba eewijet Läwe haft.

Johannes 17:17
Heilje ahn enne Woahrheit; dien Wuat es Woahrheit.

Openbaring 2:9
Etj tjann diene Bedrenjnise en diene Oammoot [oba dü best ritj] en de Lestrung von dän, dee saje, see send Jude, en send daut nijch, sonda eene Sienagoge vom Soton.

Galaten 2:10
bloos daut wie de Oame jedentje sulle, däm etj mie uck flietijch bewäse ha, aulsoo too doone.

Romeinen 3:23
dan aule ha jesindijcht en errätje nijch de Harlijchtjeit Gottes,

Dutch Frisian Bible
Copyright ?