A A A A A

Goed Karakter: [Verantwoording]


Romeinen 14:12
Aulsoo, woat nü een jiedra von ons fe sich selfst Gott Räatjenschoft jäwe.

Romeinen 1:20
dan daut Onnsejchtboare aun von am, vonne Erschaufung de Welt, aun dän Erschaufungswoatje ertjant woare, en woat woa jenohme siene eewije Macht en Gottheit, soo daut see ohne Entschuldjunk send;

Jakobus 5:16
Aulsoo, betjannt eenaunda de Sinde en bädfe eenaunda, doamet jie jeheelt woare; daut earnsthaufte Jebäd von eenem Jerajchten kaun väl, [en bewiest sich wirtjsaum].

Romeinen 2:12
Aule, de ohne Jesatz jesindijcht ha, woare uck ohne Jesatz veloare gohne; en aule de unja däm Jesatz jesindijcht ha, woare derjch däm Jesatz jerejcht woare,

Lucas 12:47-48
[47] Oba jan Tjnajcht, dee sienem Harr sien Welle wisst en sich nijch reed muak, uck nijch no sienem Welle jedohne haft, woat met väl Schläaj jeschloage woare;[48] oba dee nijch wisst, oba jedohne haft, waut de Schläaj weat es, woat met weinijch Schläaj jeschloage woare. Oba jiedrem, däm väl jejäft es, von däm woat väl jefodat woare; en wäm maun väl aunvetrüt haft, von däm woat maun mea velange.

1 Tessalonicenzen 5:11
Doawäajen ermuntat eenaunda en erbüt eena däm aundren, aus jie uck doone.

Jakobus 4:17
Wäa nü oba weet, Goodet too doone, en deit daut nijch, däm daut ne Sind.

Romeinen 4:15
Dan daut Jesatz bewirtjt Oaja; woa oba tjeen Jesatz es, es uck tjeen Äwaträde.

1 Timoteüs 1:10
fe Huara, Mannaschaund driewende, Menschehändla, Läajna, Meineedje faulsche Zeije, en wann doa waut aundret jäajen de jesunde Leah es,

Matteüs 12:36
Etj oba saj jünt, daut fe jiedret nutslooset Woat, daut de Mensche räde woare, see fe daut Räatjenschoft jäwe woare aum Jerejchtsdach;

Lucas 12:48
oba dee nijch wisst, oba jedohne haft, waut de Schläaj weat es, woat met weinijch Schläaj jeschloage woare. Oba jiedrem, däm väl jejäft es, von däm woat väl jefodat woare; en wäm maun väl aunvetrüt haft, von däm woat maun mea velange.

Efeziërs 5:21
siet eenaunda unjadon enn de Ferjcht Tjristi.

Hebreeën 10:25
enn däm wie onse Vesaumlunge nijch velohte, ausset bie atelje Jebruck es, sonda eenaunda ermuntre, en omm soo väl mea, aus jie dän Dach noda kohme seene.

Matteüs 12:36-37
[36] Etj oba saj jünt, daut fe jiedret nutslooset Woat, daut de Mensche räde woare, see fe daut Räatjenschoft jäwe woare aum Jerejchtsdach;[37] dan derjch diene Wead woascht dü jerajchtfoadijcht woare, en derjch diene Wead woascht dü vedaumt woare.

Galaten 6:1-2
[1] Breeda! Wann uck een Mensch von enn eene Äwaträdung aunjetroffe woat, soo brinjt jie, de Jeistlijche, soonem eenen wada trajcht em Jeist de Saunftmoot, enn däm dü achtjeefst opppausst opp die selfst, daut nijch uck dü vesocht woascht.[2] Droagt eena däm aundren siene Laust, en soo woa jie daut Jesatz Tjristi erfelle.

Hebreeën 10:24
en loht ons opp eenaunda acht habe biem aunsporne too Leew en goode Woatje,

1 Johannes 2:2
En hee es de Sünung Vesähnung fe onse Sinde, oba nijch fe de onse auleen, sonda uck fe dee gaunse Welt.

2 Korintiërs 5:10
Dan wie motte aula ver däm Rejchtastool Tjristi openboa woare, doamet een jiedra emfangt, waut hee enn däm Lief jedohne haft, auf Goodet oda Schlajchtet.

2 Korintiërs 4:17-18
[17] Dan daut jäajenwoatje Leijchte onsa Bedrenjnis bewirtjt fe ons emm Äwamoht tom Äwamoht een eewijet Jewijcht von Harlijchtjeit,[18] wann wie nijch auntjitje, waut maun sitt, sonda daut, waut maun nijch sitt; dan waut too seene es, es fe eene Tietlang, oba daut nijch too seene es, es eewijch.

Efeziërs 4:25
Doawäajen, doa jie de Läajnisse aufjelajcht ha, räd de Woahrheit, een jiedra met sienem Näajsten, dan wie send Jläda von unjaeenaunda eenaunda.

Galaten 6:2
Droagt eena däm aundren siene Laust, en soo woa jie daut Jesatz Tjristi erfelle.

Handelingen Apostelen 14:17
en doch haft hee sich nijch onnbezeijd jelohte, emm Goodet doone en haft vom Himmel Räajen jejäft en fruchtboare Tiede en met Noarinj en Freid jüne Hoate jefellt.

2 Korintiërs 2:6
Jenuach es fe däm Betroffnen dise Strof, dee von dän measchte es,

1 Korintiërs 1:10
Oba etj vemohn jünt, Breeda, derjch dän Nome von onsem Harrn Jesus Tjristus, daut jie aula daut selje räde en nijch Spoolinje unja jünt send, sonda daut jie enn däm selsjen Senn en enn de selje Meeninj voll gauns toopholend eent send.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?