A A A A A

Goed Karakter: [Onthouding]


2 Korintiërs 12:21
daut, wann etj wada kohm, mien Gott mie jünthaulwe deemütijcht, en etj äwa väle trüare mott, dee verhea jesindijcht en nijch ommjedocht Buesse jedohne ha wäajen äwa de Onnreinheit en Huararie en Onnzucht, dee see jedräwe ha.

2 Timoteüs 2:22
Oba vonne Jügentlijche Lost ran wajch, oba sträw no de Jerajchtijchtjeit, Gloowe, Leew, Fräd met dän, dee däm Harrn üt reinem Hoate aunroope.

Handelingen Apostelen 15:20
oba ahn väatoschriewe, sich vom Veonnreinje derjch de Jetze wajch toohoole en vonne Hurarie en däm Jestetjten *Aufjewarjdem en däm Bloot.,

Kolossenzen 3:5
Aulsoo, hoolt jüne Jläda em doot, de oppe Ead send: Huararie, Onnreinheit, Liedenschoft, beeset Velange en Habsucht, de Jetsedeenst send;

Efeziërs 5:3
Oba Huararie en aule Onnreinheit oda Habsucht saul nijch eenmol unja jünt jenant woare, ausset de Heilje jeziemt;

Galaten 5:19
Oba openboa send de Woatje vom Fleesch, dee doa send: Huararie, Onnreinheit, Ütschweife,

1 Korintiërs 6:18-19
[18] Rant vonne Huararie! Jiedre Sind, dee een Mensch deit, es büta däm Lief; oba wäa Hurarie drift, sindijcht jäajen sienem eajnen Lief.[19] Oda weet jie nijch, daut jun Lief de Tempel vom heiljen Jeist es, dee enn jünt wohnt, dän jie von Gott ha, en daut jie nijch jüne selfst send?

1 Korintiërs 7:2
Oba omm de Huararie welle ha een jiedra siene eajne Frü, en eene jiedre ha äaren eajnen Maun.

1 Korintiërs 10:13
Tjeene Veseatjung haft jünt jejräpe beschaftijcht, aus bloos eene menschlijche; oba Gott es trü, dee nijch toolohte woat, daut jie äwa jun Vemäje vesocht woare, sonda met de Veseatjung uck een Enj schaufe woat, soo daut jie dee vedroage tjenne.

1 Petrus 2:11
Leefste, etj vemohn jünt aus Framde en Jast ohne Birjarajcht, daut jie jünt enthoole von fleeschlijche Loste, dee jäajen de Seel striede,

Hebreeën 13:4
Eaboa saul de Eeh enn bie aulem senne, en daut Eehebad onnbefletjt; Hura en Eehebrätja woat Gott rejchte.

Judas 1:7
Aus Soodom en Gomora en de ommlidjende Städe, dee kratjt soo aus dise, Onnzucht Huararie dreewe en aundrem Fleesch nojinje, aus een Biespell doalidje, enndäm see emm eewijen Fia Strof liede.

Matteüs 5:8
Seelijch send dee, dee een reinet Hoat habe, dan dee woare Gott seene.

Romeinen 12:1
Aulsoo etj vemohn jünt, Breeda, biem derjch Erboarme Gottes, jüne Liew aus läwendje Opfa doatobrinje hantojäwe, heiljet, Gott wooljefaulnet Opfa, daut es jun veninftja Gottesdeenst.

Romeinen 13:13
Loht ons aunständijch waundle, aus aum Dach; nijch enn Schmoararie en Drintje, nijch enn Onnzucht en Ütschweifunge, nijch em Stried Aufgonst Iewasucht,

1 Tessalonicenzen 4:3-4
[3] Dan dit es de Welle Gottes; jüne Heiljung, daut jie jünt vonne Hurarie enthoole,[4] daut een jiedra von jünt sien eajnet Jefäss enn Heilijchtjeit en Eaboatjeit too jewenne weet,

Galaten 5:19-21
[19] Oba openboa send de Woatje vom Fleesch, dee doa send: Huararie, Onnreinheit, Ütschweife,[20] Jetsedeenst, Zaubarie, Fienschauft, Striet, Aufgonst, Wutt, Zänkisch, Spoolinje, Onneenijchtjeit,[21] Neidisch, Drintja, Frätasch, en soowaut mea, von dän etj jünt em verüt saj, soo aus etj uck verhäa jesajcht ha, daut dee soowaut doone, daut Ritj Gottes nijch oawe woare.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?