A A A A A

Goed Karakter: [Aanvaarding]


1 Korintiërs 5:11-13
[11] Oba nu ha etj jünt jeschräwe, tjeenen Ommgang too habe, wann wäa, de Brooda jenant woat, een Huara es, oda een **Habsuchtja oda en Jetsedeena oda een Lestra oda een Suppa oda een ***Reiba, met soonem sell jie nijch toop äte.,[12] Dan waut ha etj too rejchte, dee bute send? Jie, rejcht jie nijch, dee benne send?[13] Oba dee bute send, rejcht Gott; doht dän Beesen von jünt selfst erüt.

1 Johannes 1:9
Wann wie onse Sinde betjanne, soo es hee trü en jerajcht, daut hee ons de Sinde vejäft en ons reinijcht von aule Onnjerajchtijchtjeit.

1 Petrus 3:8-9
[8] Oba endlijch siet aula jlitj jesennt, metliedijch, voll brooda Leew, boarmhoatijch, deemütijch,[9] en vejelt nijch Beeset met Beesem, oda Schellwuat met Schellwuat, sonda em Jäjendeel säajent, wiel jie doatoo send beroope worde, daut jie Säajen oawe.

Johannes 3:16
Dan soo haft Gott de Welt jeleewt, daut hee sienen eenjebuarnen Sän jeef, omm daut jiedra aula, dee aun am jleewt, nijch veloare jeit, oba eewijet Läwe haft.

Romeinen 2:11
dan doa es tjeen Aunseehne de Persoon bie Gott.

Romeinen 5:8
Oba Gott bewiest siene Leew ons doaderjch, daut, aus wie noch Sinda weare, Tjristus fe ons jestorwe es.

Romeinen 8:31
Waut sell wie nü doatoo saje? Wann Gott fe ons es, wäa jäajen ons?

Romeinen 14:1-2
[1] Oba dee Schwacke em Gloowe nehmt opp aun, nijch tom Wuat jefajcht äwa Jedanke.[2] De eena trüt sich, aules tooäte; dee aundra, de schwack es, at Jemies.

Hebreeën 10:24-25
[24] en loht ons opp eenaunda acht habe biem aunsporne too Leew en goode Woatje,[25] enn däm wie onse Vesaumlunge nijch velohte, ausset bie atelje Jebruck es, sonda eenaunda ermuntre, en omm soo väl mea, aus jie dän Dach noda kohme seene.

Johannes 6:35-37
[35] Oba Jesus säd too ahn: Etj sie daut Läwensbroot: Wäa no mie tjeemt, woat nijch hungre, en wäa aun mie jleeft, woat niemols mea darschte.[36] Oba etj ha jünt daut jesajcht, daut jie mie uck jeseehne ha en doch nijch jleewe.[37] Aules, waut mie de Voda jeeft, woat no mie kohme, en wäa no mie tjeemt, däm woa etj nijch erüt steete;

Kolossenzen 3:12-14
[12] Aulsoo, tratjt aun, aus von Gott üterwälte Heilje en Jeleefte; een Erboarme von Hoate, Frintlijchtjeit, Deemut, Saunftmoot, Langmoot,[13] vedroagt eenaunda en vejäft *vezeit eenaunda, wann eena ne Kloag haft jäajen däm aundren; aus uck de Harr [Tjristus] jünt *vejäft haft, soo uck jie.,[14] Oba too aul däm de Leew, dee daut Baunt de Vollkohmenheit es.

Matteüs 5:38-42
[38] Jie ha jeheat, dautet jesajcht es: En Uag fe en Uag, en ne Tän fe ne Tän.[39] Etj oba saj jünt: Jie säle däm Beesen nijch wadastohne; oba wann die eena aune rajchte Back schlohne woat, hool am uck de aundre han.[40] En wann sich wäa met die rejchte well en dien Rock wajch näme, däm loht uck dien Mauntel.[41] En wann wäa die velangt eene Miel met am too gohne, dan goh twee met am.[42] Jeef däm, dee die no waut prachat, en saj am nijch auf, wäa waut von die liee well.

Matteüs 25:34-40
[34] Dan woat de Tjeenijch too dee aun siene Rajchte saje: Kohmt häa, dee jie von mien Voda jesäajent send, oaft daut Ritj, daut fe jünt reed jemoakt es von Gruntlajung Aunfank de Welt;[35] dan mie hungad, en jie jeewe mie too äte; mie darscht, en jie jeewe mie too drintje; etj wea Framd, en jie nehme mie opp;[36] etj wea noaktijch, en jie ha mie aunjetrocke; etj wea krank, en jie besochte mie; etj wea emm Jefentjniss, en jie tjeeme no mie.[37] Dan woare de Jerajchte am auntwuade en saje: Harr, wanea sach wie die hungrijch en jeewe die äte? Oda darschtijch en jeewe die too drintje?[38] Oba wanea sach wie die aus en Framda, en nehme die opp? Oda noaktijch en trocke die aun?[39] Oba wanea sach wie die krank oda emm Jefentjniss en tjeeme no die?[40] En de Tjeenijch woat auntwuade en too ahn saje: Woahrhauft, etj saj jünt, auldaut jie eenem von de Jerinjste dise miene Breeda jedohne ha, daut ha jie mie jedohne.

Romeinen 15:1-7
[1] Oba wie, de Stoatje, send schuldijch, de Schwackheite de Schwake too droage en nijch ons selfst too jefaule.[2] En jieda von ons saul jefaule däm Näajsten tom Gooden, too Erbüung.[3] Dan uck de Tjristus haft nijch sich selfst jefolle, oba aus jeschräwe steit: „Daut Beschempe Beschuldje dee die schelle send opp mie jefolle“. {Ps.69,10}[4] Dan aules, waut verhäa jeschräwe worde es, es too onse Beleahrung jeschräwe worde, doamet wie derjch de Jedult en derjch dän Troost de Schrefte de Hopninj ha.[5] Oba de Gott de Jedult en de Ermuntarung Troost mucht jünt jäwe, eenes sennes unjaenaunda too senne, soo aus Tjristus Jesus,[6] doamet jie eenmootijch met eenem Mül dän Gott en Voda von onsem Harr Jesus Tjristus veharlijche.[7] Doawäajen nehmt jünt unjaenaunda opp, aus uck Tjristus jünt aunjenohme haft, too Ea Gottes.

Romeinen 14:10-19
[10] Dü oba, waut rejchst dü dienen Brooda? Oda uck dü, waut veachst dü dienen Brooda? Jo, wie woare aula verrem Rejchtastool Gottes jestalt woare.[11] Dan daut steit jeschräwe: „Soo woa etj läw, sajcht de Harr, mie saul woat sich jiedre Tjnee beaje, en jiedre Tung saul woat Gott betjanne preise. {Jes.45,23}[12] Aulsoo, woat nü een jiedra von ons fe sich selfst Gott Räatjenschoft jäwe.[13] Aulsoo, loht ons nijch mea eenaunda rejchte, sonda rejcht välmea dit; däm Brooda nijch eenen Aunstoos oda een Oajaniss too jäwe.[14] Etj weet en sie äwazeijt enn däm Harr Jesus, daut nuscht aun sich selfst onnrein es; bloos däm, dee waut fe onnrein acht, däm esset onnrein.[15] Oba wann dien Brooda wäajen eene Mohltiet Äte bedretjt woat, soo waundelst dü nijch mea no de Leew. Vedoaw nijch met derjch diene Mohltiet dän, fe dän Tjristus jestorwe es.[16] Soo saul nü jun Goodet nijch jelastat woare.[17] Dan daut Ritj Gottes es nijch Äte en Drintje, oba Jerajchtijchtjeit en Fräd en Freid em heiljen Jeist.[18] Dan wäa enn disem Tjristus deent, es Gott wooljefaulent en bie Mensche aunertjannt.[19] Aulsoo, loht ons nü däm nosträwe, waut tom Fräden es, en däm, waut tom jäajen - siedjem Oppbü deent.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?