A A A A A

God: [Financiële zegen]


2 Korintiërs 8:9
Dan jie tjanne de Jnod von onsem Harrn Jesus Tjristus, daut hee, doa hee Ritj wea, omm jünthaulwe oam word, doamet jie derjch siene Oamheit Ritj woare.

3 Johannes 1:2
Jeleefta, etj wensch, dautet die enn aulem gootjeit en dü jesunt best, soo ausset diene Seel gootjeit.

Galaten 6:9
Oba loht ons em Gootsdoone nijch meed woare, dan too siena Tiet woa wie arnte, wann wie nijch oppjeleest meed, oppjäwe woare.

Jakobus 5:12
Oba ver aulem, miene Breeda, schweart nijch, nijch biem Himmel, noch bie de Ead, noch met irjend eenem aundren Eid; oba daut es jun Jo jo, en jun Nä nä, doamet jie nijch unja Jerejcht faule.

Johannes 6:12
Aus see oba saut weare, säd hee too siene Jinja: Saumelt dee äwajebläwne Brocke, daut nuscht ommtjemt schlajcht woat.

Lucas 6:38
Jäft, en daut woat jünt jejäft woare; een goodet, dohljedretjtet en toopjescheddadet en äwaranendet Moht woat maun enn jun Schoot jäwe; dan met de selje Moht, met dee jie mäte, woat jünt wada jemäte woare.

Lucas 12:34
Dan wua jun Schauts es, doa woat uck jun Hoat senne.

Matteüs 6:33
Oba seatjt daut easchte no Gott sien Ritj en no siene Jerajchtijchtjeit, dan woat jünt daut aules toojelajt woare.

Matteüs 23:23
Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie jäwe daut tiende von Mintsplaunt en Dell en Kümen, en ha de wijchtje Dinje vom Jesatz bie sied jelohte: Daut Jerejcht en daut Erboarme en däm Gloowe Trü senne; dise haud jie doone sulle en jant nijch lohte.

Matteüs 25:21
Sien Harr säd too am: Goot, dü gooda en trüa Tjnajcht! Äwa weinijch weascht dü trü, äwa välem woa etj die sate; goh enenn enn dien Harr siene Freid.

Romeinen 13:8
Blieft tjeenem waut Schuldijch, aus bloos eenaunda too leewe; dan wäa däm aundren leeft, haft daut Jesatz erfellt.

Marcus 11:22-23
[22] En Jesus auntwuad en säd too am: Hat Gloowe aun Gott.[23] Woahrhauft saj etj jünt: Wäaemma too disem Boajch saje woat: Woa oppjehowe en em Mea jeschmäte! En nijch twiewle woat enn sienem Hoat, oba jleeft, daut woat passeare, waut hee sajcht, daut woat hee tjriee.

2 Korintiërs 9:6-8
[6] Oba dit saj etj: Wäa spoasaum seit, woat uck spoasaum arnte, en wäa säajensritj seit, woat uck säajensritj arnte.[7] Enn jiedra, woo hee sich enn sienem Hoate väajenohme haft, nijch üt Truarijchtjeit oda Dwank, dan eenen frindlijchen Jäwa haft Gott leef.[8] Oba daut kaun Gott, jiedre Jnod enn jünt tom Äwafluss brinje, doamet, jie enn aulem auletiet jenüach Ütkohme ha en äwaritj send too jiedrem goodem Woatj;

Lucas 14:28-30
[28] Dan wäa von jünt, well eenen Torm büe, sat sich nijch eascht dohl en beräatjent de Koste, auf hee daut needje tom foadijch büe haft.[29] Doamet nijch meteenst, wann hee dän Grunt jelajcht haft, en nijch foadijch büe kaun, aule de daut seene, fange aun am tovespotte,[30] en saje: Diss Maun fung aun too büe en kunn nijch beendje.

Lucas 6:34-36
[34] En wann jie dän liehe, von dän jie räatjne tridj totjriee, waut fe Dank ha jie doafäa? Dan uck de Sinda liehe de Sinda, omm daut see daut kratjt soo väl wada tjriee.[35] Doch leeft jüne Fiend, en doot Goodet, en lieht, ohne opp irjentwaut too hope, en jun Loon woat groot senne, en jie woare däm aula Hejchsten siene Säns senne; dan hee es gootmeenent jäajen de Onndankboare en Beese.[36] Siet boarmhoatijch, aus uck jun Voda boarmhoatijch es.

Jakobus 5:1-3
[1] Woolaun nü, jie Ritje, hielt en jaumareat äwa jun Elend, daut äwa jünt tjemmt![2] Jun Ritjdom es vefült, en jüne Tjleeda send vonne Motte vefräte.[3] Jun Gold en Selwa es verostat, en äa Rost woat tom Zeijniss senne jäajen jünt en jun Fleesch fräte aus Fia; jie ha Schauts jesaumelt enn dee latste Doag.

Matteüs 6:1-34
[1] Seeht jünt väa, daut jie jüne Gow Jerajchtijchtjeit, nijch ver Mensche eewe, met dän Senn daut jie welle jeseehne senne; wann oba nijch, dan ha jie tjeen Loon von jünem Voda emm Himmel.[2] Wann dü diene Gow jeefst, doo nijch ne Trompeet verrop blose lohte, soo aus de Heijchla doone, enne Sienagooge, en oppe Gausse, omm von Mensche jeeat too woare. Enn Woahrheit saj etj jünt, see ha äa Loon emfange.[3] Oba wann dü diene Gow jeefst, dan loht diene lintje nijch weete, waut diene rajchte deit,[4] omm daut diene Gow emm Jeheeme es; en dien Voda, dee emm Jeheeme seene kaun, woat die beloohne.[5] En wann dü bädst, sie nijch soo aus de Heijchla, dee doa jearen stohne en bäde enn de Sienagooge en opp de Gaussatje, omm daut Mensche ahn seene selle. Woahrhauftijch, etj saj jünt, dee ha äa Loon emfange.[6] Dü oba, wann dü bäde deist, dan goh enn diene Koma, en no däm dü diene Däa veschlohte hast, bäd too dienem Voda emm Jeheemen; en dien Voda, dee emm Jeheemen seene kaun, woat daut die aul hia beloohne.[7] En wann jie bäde, sell jie nijch väle Wead plaupre soo aus de Heide; dan dee meene, daut ahn woat jeheat woare, wann see väl Wead brucke.[8] Jie selle ahn nijch no moake, senne aus dee, dan jün Voda weet, waut jünt fällt, eea jie am doanoh bedde.[9] Jie bäd soo: Ons Voda emm Himmel! Dien Nome woat jeheilijcht.[10] Dien Ritj Himmelritj saul kohme. Dien Welle saul jedohne woare aus emm Himmel soo uck oppe Ead.[11] Ons Broot fe disem Dach bett Morje jeef ons vondoag.[12] En vejäw ons onse Schult, soo aus wie onse Schuldna aun ons veschuldijcht ha vejäwe.[13] En brinj ons nijch enn Veseatjung, oba rad ons vom Beesen.[14] dan soo aus jie Mensche äare Fehla vejäwe, soo woat jün himmlischa Voda jünt uck vejäwe.[15] Oba wann jie Mensche äare Fehla nijch vejäwe, soo woat jünt de Voda jüne Fehla uck nijch vejäwe.[16] Oba wann jie fauste, seel jie nijch diesta tjitje aus de Heijchla; dan see vestale äare Jesejchta, daut Mensche aun ahn seene selle daut see fauste. Enn Woahrheit saj etj jünt: Dee ha äa Loon emfange.[17] Wann dü oba fauste deist, soo saulw dien Haupt en wausch dien Jesejcht,[18] omm dautet nijch soo ütsit, ver Mensche, daut dü fauste deist, oba dien Voda, dee emm jeheemen es; en dien Voda, dee emm jeheemen seene kaun, woat die doafäa beloohne.[19] Saumelt jünt nijch Schauts Ritjdom oppe Ead, wua Motte en Rost daut venijchte tjenne, en wua Deew daut no growe tjenne en stäle.[20] Saumelt jünt oba Schauts emm Himmel, wua Motte en Rost daut nijch venijchte tjenne, en wua Deew nijch tjenne no Growe en stäle.[21] Dan wua dien Schauts es, doa woat uck jün dien Hoat senne.[22] Daut Lijcht fe dän Tjarpa es daut Uag; wann dien Uag rein opprejchtijch es, soo woat dien gaunsa Tjarpa Lijcht dach senne.[23] Oba wann dien Uag doll es nijch rein, dan woat de gaunse Tjarpa diesta senne. Wann oba daut Lijcht, daut enn die es, Stockdiesta es, woo groot woat dan de Diestaness senne![24] Tjeena kaun twee Harrn deene; oda hee woat däm eenen hausse, en däm aundren goot senne, oda hee woat sich aun eenem hoole, en däm aundren veachte. Jie tjenne nijch Gott uck dän Mamoon deene.[25] Doaromm saj etj jünt: Doot jünt nijch Sorje moake omm jün Läwe, waut jie äte en drintje woare, uck nijch fe jün Tjarpa, waut jie auntratje woare. es daut Läwe nijch mea aus Äte? En de Tjarpa mea aus Tjleeda?[26] Tjitjt de Väajel unjrem Himmel aun; dee seie nijch, dee arnte nijch, see saumle uck nijch enn Spitjasch; en jün himmlischa Voda foodat dee doch. See jie nijch väl mea weat aus dee?[27] Wäa von jünt, kaun derjch Sorje siene Hejcht een tjleen bät velenjre?[28] En wuaromm se jie besorjt omm de Tjleeda? Tjitjt no de Lelje oppe Stap, woo de wausse; dee oabeide nijch, spenne uck nijch.[29] Etj saj jünt, daut soogoa Salamo enn aul siene Harlijchtjeit wea nijch aunjetjleet soo aus eene von dee.[30] Wann Gott daut Grauss oppe Stap soo tjleedet, daut vondoag steit en morje emm Owe jeschmäte woat, soo tjleede deit, woat hee jünt nijch väl mea doone, o jie Tjleenjleewje?[31] Doaromm sell jie nijch besorjt senne en saje: Waut woa wie äte? oda: Waut woa wie drintje? oda: Waut sell wie auntratje?[32] Doanoh seatje de Heide. Oba jün himmlischa Voda weet, daut jünt daut aules fällt.[33] Oba seatjt daut easchte no Gott sien Ritj en no siene Jerajchtijchtjeit, dan woat jünt daut aules toojelajt woare.[34] Doaromm sorjt nijch fe Morje, dan de Morje woat fe sich selfst sorje. Jieda Dach haft jenuach Ploag.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?