A A A A A

Kerk: [Valse leraren]


Lucas 6:26
Wee, wann aule Mensche goot von jünt räde; dan kratjt soo deede äare Vodasch de faulsche Profeete.

Matteüs 24:24
Dan daut woare faulsche Tjristuse en faulsche Profeete oppstohne en woare groote Teatjens en Wunda doone, omm soo, wann mäajlijch, uck de Utjewälde too vefeahre.

Matteüs 16:11-12
[11] Woo vestoh jie nijch, daut etj too jünt nijch von Broot räd? Heet jünt fe de Farisäa en Sadutsäa äa Süadäjch.[12] Donn vestunde see, daut hee nijch jesajcht haud, sich väatoseehne fe däm Süadäjch emm Broot, oba von de Farisäa en Sadutsäa äare Leah.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Dan doa woat eene Tiet senne, doa see de jesunde Leah nijch vedroage woare, sonda no äare eajne Lost sich Leahra ütwäle woare, sich tjittle lohte daut Jehea enn däm et ahn enne Uhre tjittelt;[4] en see woare daut Jehea de Uhre von de Woahrheit aufdreie en woare sich no de Foble handreie.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Dan doa woat eene Tiet senne, doa see de jesunde Leah nijch vedroage woare, sonda no äare eajne Lost sich Leahra ütwäle woare, sich tjittle lohte daut Jehea enn däm et ahn enne Uhre tjittelt;[4] en see woare daut Jehea de Uhre von de Woahrheit aufdreie en woare sich no de Foble handreie.

Handelingen Apostelen 20:28-30
[28] Jäft acht opp jünt selfst en dee gaunse Head, enn de de Heilja Jeist jünt ennjesat haft aus Oppsejchta, de Jemeende Gottes too weide, dee hee sich derjch daut Bloot von sienem eajnen Sän jekofft haft.[29] Etj weet, daut no mienem Aufreise bie jünt enndrinje woare jefäadlijche Wilw, dee de Häad nijch schoone.[30] En von jünt selfst woare Manna oppstohne, dee vedreide Dinje räde, omm de Jinja hinja sich wajch too schlape.

2 Petrus 3:14-18
[14] Doawäajen, Jeleefte, doa jie doanoh lüare, bemäjcht jünt iewrijch, ohne Placke en fälaloos von am jefunge too woare enn Fräd.[15] En acht de Jedult von onsem Harrn fe jüne Radung, soo aus uck ons jeleefta Brooda Paulus no dee am jejäfte Weissheit jünt jeschräwe haft,[16] aus uck enn aule siene Breew, wann hee enn dän selwjen von dise Dinje räd, von dän atelje schwoa too vestohne send, dee de Onnweetenheit en Onnbefaustijte vedreie, aus uck de äwaje Schrefte, too äarem eajnem Vedoawe.[17] Aulsoo jie, Jeleefte, doa jie daut verhäa weete, soo heed jünt, daut jie nijch, derjch dän Errsenn de Jesatzloose met wajch jeräte woare, üt jüne eajne Faustijchtjeit faule.[18] Oba wausst enn de Jnod en Ertjantnis von onsem Harrn en Rada Heilaunt Jesus Tjristus. Am jeheat es de Harlijchtjeit Ea, soo aus nü, aus uck aun fe däm Dach de Eewijchtjeit! Amen.

1 Johannes 4:1-6
[1] Jeleefte, jleeft nijch jiedrem Jeist, sonda proowt de Jeista, auf see üt Gott send; dan väl faulsche Profeete send enn de Welt ütjegohne.[2] Doaraun ertjan jie dän Jeist Gottes: Jiedra Jeist, de Jesus Tjristus em Fleesch jekohme betjannt, es üt Gott;[3] en jiedra Jeist, dee nijch Jesus [Tjristus em Fleesch jekohme] betjannt, es nijch üt Gott; en dit es de Jeist vom Auntitjrist, von däm jie jeheat ha, daut hee tjemmt, en nü es hee aul enn de Welt.[4] Jie send üt Gott, Tjinja, en ha dee de faulsche Profeete besiejt, wiel dee, dee en jünt es, jrata es aus dee, dee enn de Welt es.[5] See send üt de Welt, doawäajen räde see üt von de Welt, en de Welt heat opp ahn.[6] Wie send üt Gott; wäa Gott tjannt, heat opp ons; wäa nijch üt Gott es, heat nijch opp ons. Doaraun ertjan wie dän Jeist de Woahrheit en dän Jeist vom Errtum.

Matteüs 7:15-20
[15] Seeht jünt väa fe de faulsche Profeete, dee enn Schopstjleeda no jünt kohme, oba ennalijch emm Hoat send see rietende Wilw.[16] Aun äare Frucht woa jie ahn ertjane. Woare Wiendruwe vom Stachelstruk jeploke, oda Fieje von Distle?[17] Aul soo, brinjt jieda gooda Boom goode Frucht; oba de fula schlajchta Boom brinjt schlajte Frucht.[18] En gooda Boom kaun nijch schlajte Frucht brinje, en een fula Boom goode Frucht brinje.[19] Jiedra Boom, de nijch goode Frucht brinjt, woat aufjehackt en emm Fia jeschmäte.[20] Doaromm aun äare Frucht woa jie dee ertjane.

2 Petrus 1:12-21
[12] Doawäajen well etj Sorje droage, etj jünt emma aun dise Dinje dentje too halpe, wann jie dee weete en enn de vehaundne Woahrheit befaustijt send.[13] Oba etj hool daut fe rajcht, soo lang etj enn disem Zelt **Tjarpa sie, jünt derjch Dentje halpe opptowatje,,[14] doa etj weet, daut et Auflaje von mienem **Zelt boolt passeat, aus uck onsa Harr Jesus Tjristus mie toweete jedohne haft.,[15] Oba etj well mie bemäje, daut jie jünt too jieda Tiet no mienem Aufscheet emmstaund send, jünt dise Dinje em Jedajchtniss too roope.[16] Dan wie ha jünt de Macht en Aunkohme Wadakohme von onsem Harr Jesus Tjristus nijch bekaunt jemoakt, enn däm wie tjenstlijch ütjedochte Foble foljde, sonda aus dee doa Uagezeije siene harlijche Maistät jeworde send.[17] Dan hee tjreajch von Gott, däm Voda, Ea en Harlijchtjeit, aus von de prachtvolle Harlijchtjeit eene Stemm aun am ütjintj: “Dit es mien jeleefta Sän, aun däm etj Wooljefaule jefunge ha”.[18] En dise Stemm head wie vom Himmel ütgohne, aus wie met am opp däm heiljen Boajch weare.[19] En soo ha wie daut fauste profeetische Wuat, opp daut too achte jie goot doone, aus opp een Lijcht, daut aun eenem dunklen Uat schient, bot de Dach aunbratjt en de Morjestearn oppjeit enn jüne Hoate;[20] enn däm jie dit easchtens weete, daut tjeene profeetische Schreft von eajne Ütlajung es oda sich selfst ütlajt.[21] Dan de Profeetie word niemols derjch dän Welle von Mensche jebrocht, sonda heilje Mensche Gottes räde, jedräwe vom heiljen Jeist.

Titus 1:6-16
[6] Wann wäa dodelloos es, een Maun von eene Frü, dee jleewje Tjinja haft, dee nijch eenem onnbandjem Läwe beschuldijcht oda onnjehuarsom send.[7] Dan de Oppsejchta Leida mott dodelloos senne aus Gottes Hüshaulta, nijch eajenmajchtijch, nijch oajalijch wuttijch, nijch een Wiensupa, nijch een Schläaja, nijch schendlijchem Jewenn seatjend,[8] sonda gaustfrie, daut Goode leewe, besonne, jerajcht, fromm, selfst beharscht,[9] dee sich aun däm de Leah gloowensweate Wuat helt, doamet hee emmstaund feij es, soo aus met de jesunde Leah too vemohne, aus uck de jäajen spräatjende too äwafeare.[10] Dan doa send väle de sich nijch Unjaordne, nuschtje Jeschwautsa en Vefeahra, besonda dee üt de Beschniedinj,[11] dän maun daut Mül stoppe mott, dee gaunse Hiesa vedreie derjchenaunda brinje, enn däm see wäajen schendlijchem Jewenn leahre waut sich nijch ziemt.[12] Daut haft eena von ahn jesajcht, äa eajna Profeet: „Dee Tjreeta send emma Läajna, beese Tiare, füle Bucks“.[13] Dit Zeijniss es woa; üt disem Grund wies ahn strenj trajcht, doamet see em Gloowe jesund send,[14] en nijch achte opp judische Foble en Jeboote von Mensche, dee sich von de Woahrheit aufdreie.[15] Däm Reinen es aules rein; oba de Befletjte en Onnjleewje es nuscht rein, sonda befletjt es soo aus äa Vestaund Jesennung, aus uck äa Jewesse.[16] See behaupte Gott too tjanne, oba derjch de Woatje veläaje see am, en send oppscheislijch en onnjehuarsom en onnfähijch onnjeschetjt too jiedrem goodem Woatj.

2 Petrus 2:1-22
[1] Oba doa weare uck faulsche Profeete unja däm Voltj, aus uck unja jünt faulsche Leahra senne woare, dee vedoawliche Satjte ennfeahre woare en dän Harrn veläaje, dee ahn jekofft haft, en sich selfst een schwindet Vedoawniss too enenn tratje brinje woare.[2] En väle woare äa Ütschweife *onnsittlijchet Läwe nofolje; omm dee äa welle haulwe de Wajch de Woahrheit velastat vespott woare woat.,[3] En derjch Habsucht woare see jünt met ütjedochte vefeahrasche Wead ütnutze; dän daut Jerejcht, von oole Tiede häa, nijch tridjhild aufhilt, en äa Vedoawe schlumat schlapt nijch.[4] Dan wann Gott Enjel, dee jesindijcht haude, nijch veschoond, sonda, dän dee em deepsten Aufgrund (Tartarus; enn grijisch De Plautz fe dee jestorwne Gottloose) raufschmeet, enn Tjäde de Diestaness Hall äwajeef, omm oppbewoat too woare fe daut Jerejcht;[5] en dee oole Welt nijch veschoond, sonda bloos Nooha, dän Vetjindja de Jerajchtijchtjeit, met säwen aundre, aus achten bewoat haft, aus hee Sindflut äwa de Welt de Gottloose brocht,[6] en de Städa Soodom en Gomora ennauscht en too Unjagohne veüadeeld, enn däm hee ahn dän, dee gottloos läwe wudde, aus Biespell hanstald;[7] en däm jerajchten Loot rad, dee von däm *ütschweifendem Waundel de Jesatzloose jetjwält wort;,[8] dan dee unja ahn wohnenda Jerajchta tjwäld doaderjch, daut, waut hee sach en head, Dach fe Dach siene jerajchte Seel met äare jesatzloose Woatje,...[9] De Harr weet de Fromme Gottseelje üt de Veseatjung too rade, oba de Onnjerajchte opptobewoare opp däm Jerejchtsdach Dach tom Jerejcht, omm bestroft too woare;[10] oba besondasch dee, dee enn de Lost de Befletjung däm Fleesch nogohne en de Harschoft veachte, Frajche, Eajenmächtje; see zettre nijch, Harlijchtjeite too lestre,[11] woo doch Enjel, dee aun Krauft en Macht jrata send, nijch een lestalijchet Uadeel jäajen ahn biem Harr väabrinje.[12] Oba dise, aus onnveninftijch, natiadlijche Tiere, jebuare aus Natüawäsen tom jefange woare en Ommkohme, lestre äwa daut, waut see nijch weete, woare uck enn äarem eajnem Vedoawniss ommkohme,[13] enn däm see dän Loon de Onnjerajchtijchtjeit emfange; dee aum Dach Schwalje opp Vejnäje achte, Placke en Schaundplacke, dee enn äare eajne vefeahrasche Konst schwalje en met jünt toop schmause Fastlijch äte;[14] de Uage voll Eehebruch ha en von de Sinde nijch auflohte, enn däm see onnbefaustijte Seele aunlocke; dee een Hoat ha, enn Habsucht jeeewt, Tjinja vom flätje, dee,[15] doa see däm jlitjen Wajch velohte ha, aufjeerrt send, enn däm see däm Wajch Bieleam nofoljde, däm Sän Beors, dee däm Loon de Onnjerajchtijchtjeit leef haud,[16] oba een trajcht wiese fe siene eajne Äwaträdung tjreajch, een sproaklooset Lausttia, met Menschestemm räd, wead däm Onnvestaund Errsenn von däm Profeet.[17] Dit send Tjwale ohne Wota, en Näwel, vom Stormwind jedräwe, dän daut Dunkel de Diestaness oppbewoat es [enn Eewijchtjeit].[18] De stolte, nuschtje Räde feahre, locke see met fleeschlijche Loste derjch Ütschweife dee janje aun, dee jrod äwens wajchjerant send von dän, dee em Errtum läwde;[19] ahn Frieheit vespruake, dan see selfst Tjnajchts vonne Vedoawniss send, dan von wäm wäa äwawaultijt es, disem es hee uck aus Sklowe jeworde.[20] Dan wann see, entrant de Befletjunge de Welt derjch de Ertjantnis vom Harrn en Rada Heilaunt Jesus Tjristus, oba wada enn diese vewetjelt, äwawaultijt worde, soo es äa Latstet oaja jeworde aus daut Easchte.[21] Dan daut wäa ahn bäta, dän Wajch de Jerajchtijchtjeit nijch ertjant too ha, aus, no däm see am ertjant ha, ommtodreie von däm ahn äwaleewaden heiljem Jeboot.[22] Daut es ahn no däm woaren Sprejchwuat passeat: De Hunt tjemmt tridj no sienem eajnem Koltj, {Spr.26,11} en een jewoschnet Schwien jeit tridj, tom säle em Bloot.

Matteüs 23:1-29
[1] Donn räd Jesus toom Voltj en too siene Jinja[2] en säd: De Schreftjeleade en de Farisäa ha sich opp Mooses sien Stool jesat.[3] Aules, waut see too jünt saje, doot en hoolt daut, oba doot nijch äare Woatje, dan see saje leare en doone et nijch.[4] See binje oba schwoare en schwoa too droagne Lauste opp, en laje de oppe Mensche äare Schullre, oba see welle dee nijch met äarem eenem Finja bewäaje.[5] See doone aul äare Woatje, omm sich ver Mensche seene too lohte; dan see moake äare Dentjzadels {5Mos.6,8; 11,18} breet, en moake de Soom aun äare Tjleeda {4Mos.15,37-39} groot.[6] See leewe oba denn easchten Plautz bie de Mohltiede en easchte Städe enne Sienagooge[7] en daut Jreese opp de Moatjte en von de Mensche Rabi, Rabi Leahra ! Jenant too woare.[8] Oba jie selle jünt nijch Rabi nane, dan eena es jun Leahra, oba jie aula send Breeda.[9] Jie selle uck tjeenem oppe Ead jun Voda nane; dan eena es jun Voda, dee emm Himmel es.[10] Loht jünt uck nijch Meista Leameista nane; dan eena es jun Meista Leameista, dee Tjristus.[11] De Jratsta oba unja jünt saul jun Deena senne.[12] Oba wäaemma sich selfst grootmoake woat, woat raufjesat woare; en wäaemma sich selfst raufsate woat, woat grootjemoakt woare.[13] Oba wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie veschlüte daut Himmelritj fe de Mensche; dan jie gohne nijch enenn, jie lohte uck dee doa enenn gohne welle nijch nenn.[14] [Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, jie Heijchla, daut jie de Wätfrües äare Hiesa fräte en tom Schien lang bäde. Doaromm woa jie een schwandaret Jerejcht tjriee!][15] Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie derjchreise Mäa en dreajet Laund, omm eenen Proselüte Judegloowe too moake jewenne; en wann hee daut jeworde es, soo moak jie am tom Halen Sän, twee mol oaja aus jie.[16] Wee jünt, blinje Wajchwiesa Feahra ! Dee jie saje: Wäaemma biem Tempel Heilijchtüm schweare woat, daut es nuscht; oba wäa biem Gold emm aum Tempel schweare woat, es schuldijch denn Eid too hoole.[17] Jie Noare en Blinje! Waut es dan jrata, daut Gold, oda de Tempel, de daut Gold heilijcht?[18] En: Wäaemma biem Aultoa schweare woat, daut es nuscht; oba wäa bie de Gow Opfa schweare woat, dee opp am Aultoa es, es schuldijch.[19] Jie Blinje! Waut es jrata, de Gow oda de Aultoa, dee de Gow heilijcht?[20] Wäaemma biem Aultoa schweat, schweat doa äwa en bie aulem, waut opp am es.[21] En wäa biem Tempel schweat, schweat bie am Gott en bie däm, dee doabenne wohnt.[22] En wäa biem Himmel schweat, schweat bie Gott sien Troon en bie däm, dee doabowe sett.[23] Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie jäwe daut tiende von Mintsplaunt en Dell en Kümen, en ha de wijchtje Dinje vom Jesatz bie sied jelohte: Daut Jerejcht en daut Erboarme en däm Gloowe Trü senne; dise haud jie doone sulle en jant nijch lohte.[24] Jie blinje Leida, dee jie de Moschtje rüt siee, oba de Kameele opp schlucke![25] Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dee jie daut Butaschte vom Kuffel en Schiew rein moakt, oba von benne send see voll Habjiea en Onnjerajchtijchtjeit.[26] Dü blinja Farisäa! Moak eascht daut Benaschte vom Kuffel en Schiew rein, omm daut uck daut Butaschte rein woat.[27] Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie send aus aunjewite Jräwa, dee von bute schiene straum too senne, oba von benne voll Doodje Knoakes en aulahaunt Onnreinet send.[28] Aulsoo schien jie uck von bute jerajcht verre Mensche too senne, oba von benne se jie voll Heijchlerie en Jesatzloosijchtjeit.[29] Wee jünt, Schreftjeleade en Farisäa, Heijchla! Dan jie büe de Profeete äare Jräwa en de Jerajchte äare Graufsteena putts jie üt schmock moake

Dutch Frisian Bible
Copyright ?