A A A A A

Kerk: [Vervolging door de kerk]


Handelingen Apostelen 8:1
Oba Saul haud een Jefaule aun Stefanus sienem doot. Oba aun jane Doag jeefet eenen groote Vefoljung jäajen de Jemeende enn Jerusalem, en aule worde vestreit äwa de Laundschoft von Judäa en Samarean, buta de Apostel.,

Matteüs 5:44
Oba etj saj jünt: Siet jüne Fiend goot; säajnt, dee jünt vefluche; doot goodet, de jünt hausse; bäd väa dee, dee jünt beleidje en vefolje,

2 Timoteüs 3:12
En uck aule, dee fromm gottseelijch läwe welle enn Tjristus Jesus, woare vefoljd woare.

Johannes 15:20
Dentjt aun daut Wuat, daut etj jünt jesajcht ha: Een Tjnajcht es nijch jrata aus sien Harr. Wann see mie vefoljt ha, woare see uck jünt vefolje; wann see mien Wuat jehole ha, woare see uck jünt hoole.

Openbaring 2:10
Ängst die nuscht von däm, waut dü liede woascht. Tjitj, de Diewel woat atelje von jünt em Jefentjniss schmiete, omm daut jie jeproowt woare, en jie woare Bedrenjnis habe tien Doag. Sie trü bott tom Doot, en etj woa die de Kroon vom Läwe Läweskroon jäwe.

Romeinen 8:35
Wäa woat ons tranne vonne Leew Tjristi? Bedrenjnis oda Angst oda Vefoljung oda Hungaschnoot oda Noaktheit oda Jefoah oda Schweat?

Matteüs 5:11
Seelijch se jie, wann see jünt veachte en vefolje en aulahaunt beeset äwa jünt räde waut nijch de Woahrheit es omm mienet haulwe.

Romeinen 12:14
Säajent dee jünt vefolje; säajent, en veflucht vedaumt nijch.

Johannes 5:16
En doawäajen vefolje de Jude Jesus [en sochte am ommtobrinje], wiel hee dit aum Saubat deed.

Matteüs 5:10-12
[10] Seelijch send dee, dee omm Jerajchtijchtjeitswelle vefoljt woare, dan ahn jeheat daut Himmelritj.[11] Seelijch se jie, wann see jünt veachte en vefolje en aulahaunt beeset äwa jünt räde waut nijch de Woahrheit es omm mienet haulwe.[12] Freit jünt en siet frooh, dan jün Loon es emm Himmel groot; dan soo ha see de Profeete vefoljt, dee ver jünt weare.

2 Korintiërs 12:10
Doawäajen ha etj Wooljefaule aun Schwakheite, aun Mishaundlunge, aun Noot, aun Vefoljung en Bedrenjnise fe Tjristus; dan wann etj schwak sie, dan sie etj stoatj.

Handelingen Apostelen 13:50
Oba de Jude räajde de aunbädende väanähme Frües opp en de Easchte enne Staut en räajde eene Vefoljung jäajen Paulus en Barnabas aun, en juage ahn üt äare Jrense rüt.

Handelingen Apostelen 7:52
Woone vonne Profeete ha jüne Vodasch nijch vefoljt? En see ha dee doot jemoakt, dee verhäa vetjindijde vom Jerajchten sien kohme, däm siene Veroda en Morda jie nü jeworde send,

Marcus 4:17
en see ha tjeene Wartel enn sich, oba send mo fe ne korte Tiet, dan, wann Bedrenjnis oda Vefoljung tjeemt wäajen daut Wuat, sooboolt steete see sich.

Galaten 4:29
Oba soo aus donn emol dee nom Fleesch jebuarna vefoljd däm nom Jeist jebuarnen, soo uck nü.

Marcus 10:30
dee nijch hunndatmol soo väl tjriee woat, nu enn dise Tiet Hiesa en Breeda en Sestre en Muttasch en Vodasch en Tjinja en Laund met Vefoljung, en enne kohmende Tiet, daut eewijet Läwe.

Matteüs 13:21
hee haft oba tjeene Wartel enn sich, es mo fe eene korte Tiet; en wann Triebsaul oda Vefoljung wäajen daut Wuat tjeemt, dan oajat beleidijcht hee sich.

Handelingen Apostelen 22:4
dee etj disen Wajch Leah bett tom Doot vefoljt ha, spaund en äwajäw enn Jefentjnisse Manna aus uck Frües,

Matteüs 5:10
Seelijch send dee, dee omm Jerajchtijchtjeitswelle vefoljt woare, dan ahn jeheat daut Himmelritj.

Galaten 6:12
Aule, dee em Fleesch een goodet Aunseehne habe welle, dee bedwinje jünt, beschniede too lohte, bloos doamet see omm daut Tjriez Tjristi welle nijch vefoljt woare.

Lucas 21:12
Oba ver diesem aulem woare see de Henj aun jünt aunlaje en woare jünt vefolje, en woare jünt aun de Sienagoge en Jefentjnisse äwajäwe, en ver Tjeenije en Staut Harscha feahre omm mienem Nome haulwe.

Marcus 10:29-30
[29] Jesus auntwuad en säd: Woahrhauft, etj saj jünt: Doa es tjeina, de Hüs oda Breeda oda Sestre oda Mutta oda Voda [oda Wief] oda Tjinja oda Laund velohte haft omm mienet en omm daut Evanjeelium haulwe,[30] dee nijch hunndatmol soo väl tjriee woat, nu enn dise Tiet Hiesa en Breeda en Sestre en Muttasch en Vodasch en Tjinja en Laund met Vefoljung, en enne kohmende Tiet, daut eewijet Läwe.

Romeinen 8:35-37
[35] Wäa woat ons tranne vonne Leew Tjristi? Bedrenjnis oda Angst oda Vefoljung oda Hungaschnoot oda Noaktheit oda Jefoah oda Schweat?[36] Aus jeschräwe steit: „Dient haulwe woa wie dän gaunsen Dach dootjemoakt; wie send aunjeseehne aus Schlachtschop“. {Ps.44,23}[37] Oba enn aul diese Dinje droag wie dän Siejch doavon, derjch dän, dee ons jeleeft haft.

Handelingen Apostelen 11:19-21
[19] Dee nü Vestreide wäajen de Bedrenjnis Vefoljung, dee wäajen Stefanus jekohme wea, jinje ommhäa bott Feniesea en Tsiepern en Antiochean en säde daut Wuat too tjeenem, buta too de Jude.[20] Oba doa weare eenje unja ahn, Manna von Tsiepern en Tjiereene, dee doa, aus see no Antiochean tjeeme, uck räde too de Helinieste Griejche, enn däm see de froohe Botschoft vom Harr Jesus vetjindijde.[21] En däm Harr siene Haunt wea met ahn, en eene groote Zohl word jleewijch en betjeade sich tom Harr.

Handelingen Apostelen 9:4-5
[4] en oppe Ead jefolle, head hee eene Stemm, dee too am säd: Saul, Saul, waut vefoljst dü mie?[5] Oba hee säd: Wäa best dü, Harr? Oba hee säd: Etj sie Jesus, däm dü vefoljst.

Galaten 5:11
Oba etj, Breeda, wann etj noch de Beschniedunk vetjindij, wuaromm woa etj dan noch vefoljd? Doamet es daut Oajaniss vom Tjriez too nuscht jemoakt.

Matteüs 10:23
Wann see jünt oba enn dise Staut vefolje, dan rant no ne aundre; dan Woahrhauftijch, saj etj jünt, jie woare met de Städe enn Iesrael nijch too Enj senne, bott de Menschesän tjeemt.

Matteüs 5:12
Freit jünt en siet frooh, dan jün Loon es emm Himmel groot; dan soo ha see de Profeete vefoljt, dee ver jünt weare.

1 Timoteüs 1:13
dee etj verhäa een Lestra en Vefolja en Fräfla Jewault doone wea; oba etj word met Erboarme beschentjt, wiel etj daut onnweetent em Onngloowe deed.

Matteüs 5:11-12
[11] Seelijch se jie, wann see jünt veachte en vefolje en aulahaunt beeset äwa jünt räde waut nijch de Woahrheit es omm mienet haulwe.[12] Freit jünt en siet frooh, dan jün Loon es emm Himmel groot; dan soo ha see de Profeete vefoljt, dee ver jünt weare.

Lucas 11:49
Doaromm haft uck de Weissheit Gottes jesajcht: Etj woa Profeete en Apostel no ahn schetje, en eenje von ahn woare see dootmoake en vefolje,

1 Tessalonicenzen 3:3-4
[3] doamet tjeena wankent woat enn diese Bedrenjnise. Dan jie selfst weete, daut wie doatoo ennjesat send;[4] dan uck aus wie bie jünt weare, säd wie jünt verhäa, daut wie woare bedrenjt woare, ausset uck passeat es en jie weete.

Hebreeën 11:36-38
[36] Oba aundre worde derjch Vespottung en Schläaj vesocht en doatoo derjch Fassle en Jefentjniss.[37] See worde jesteenijcht, vesoagt, storwe derjch dän Doot vom Schweat, jinje ommhäa enn Schopsfal, en Kosefal, haude Noot, Bedrenjt, Mishaundelt,[38] dän de Welt nijch weat wea, errte ommhäa enne Wieste en Boaj en Heele en Lajcha de Ead.

Johannes 15:20-21
[20] Dentjt aun daut Wuat, daut etj jünt jesajcht ha: Een Tjnajcht es nijch jrata aus sien Harr. Wann see mie vefoljt ha, woare see uck jünt vefolje; wann see mien Wuat jehole ha, woare see uck jünt hoole.[21] Oba dit aules woare see jünt doone aundoone wäajen mienem Nome, wiel see däm nijch tjanne, dee mie jeschetjt haft.

Matteüs 10:21-23
[21] Daut woat oba de Brooda sien Brooda tom Doot äwaleewre, en de Voda daut Tjint; en de Tjinja jäajen de Ellre en woare ahn doot moake hanrejchte.[22] En jie woare von aule Mensche jehausst woare omm mienen Nome haulwe. Oba wäa üthelt bot aum Enj, disa woat jerat woare.[23] Wann see jünt oba enn dise Staut vefolje, dan rant no ne aundre; dan Woahrhauftijch, saj etj jünt, jie woare met de Städe enn Iesrael nijch too Enj senne, bott de Menschesän tjeemt.

Matteüs 24:8-10
[8] Aul dit es oba de Aunfank vom Liede Noot.[9] Dan woare see jünt enn Elend äwajäwe en jünt ommbrinje; en jie woare von aule Natsjoone jehausst woare omm mienen Nome haulwe.[10] En dan woare väle oajalijch senne woare, en woare eena däm aundren verode en enaunda hausse;

Lucas 21:12-19
[12] Oba ver diesem aulem woare see de Henj aun jünt aunlaje en woare jünt vefolje, en woare jünt aun de Sienagoge en Jefentjnisse äwajäwe, en ver Tjeenije en Staut Harscha feahre omm mienem Nome haulwe.[13] Daut woat jünt too eenem Zeijnis ütschlohne jeläajenheit tom zeije jäwe.[14] Nämt daut jünt too Hoate, nijch reed too moake, jünt too veteidje veauntwuade;[15] dan etj woa jünt een Mül en Weissheit weissheit tom Räde jäwe, soo daut aule jüne Jäajna nijch woare wadastohne oda wadaräde tjenne.[16] Oba jie woare von Ellre en Breeda en Frindschauft en Frind ütjeleewat woare, en see woare eenje von jünt ommbrinje hanrejchte;[17] en jie woare jehausst woare von aulem wäajen mienem Nome.[18] En nijch een Hoa von jünem Kopp woat veloare gohne.[19] Derjch jüne Jedult jewennt jüne Seele Läwe.

1 Korintiërs 4:8-13
[8] Jie send aul saut, jie send aul ritj jeworde; ohne ons send jie tom harsche jekohme, en wea jie doch tom harsche jekohme, doamet uck wie met jünt harsche kunne.[9] Etj meen nämlijch, daut Gott ons, de Apostel, aus de Latzte hanjestalt haft, aus tom Doot veuadeelte; dan wie send de Welt een Schauspäl jeworde, soo aus fe Enjel aus uck fe Mensche.[10] Wie send Noare omm Tjristus welle, jie oba send kluak enn Tjristus; wie Schwak, oba jie Stoatj; jie aunjeseehne, wie oba Ea loos veacht.[11] Bott opp dise Stund lied wie Hunga aus Darscht en send noaktijch en woare jeschloage en ha tjeen Tüs erre ommhäa[12] en wie mäaje ons auf, oabeide met onse eajne Henj. Wie woare jeschellt, wie säajne; wie woare vefoljt, wie hoole üt;[13] jelastat, bedd wie [jäwe goode Wead Troost ]; too Sindebatj Dratj fe de Welt send wie jeworde, bett nü een Aufschüm von aule.

Hebreeën 10:32-34
[32] Oba dentjt aun de verhäaje Doag, enn dee jie, no däm jie em nom Lijcht jekohme weare, väl Kaumf de Liede ütjehoole ha; {Kap.6,4}[33] enn däm jie eenasieds soo aus derjch Vespottung aus uck derjch Bedrenjnis too Schau jestalt wurde, en aundasieds Frind fe dee worde, dee soo waundle.[34] Dan jie ha soo aus dän Jefangnen Metlied bewäse, aus uck däm Raup von jünem Hab en Goot met Freid hanjenohme, doa jie weete, daut jie fe jünt selfst een bätret en bliewendet Äjendoom ha.

Hebreeën 11:33-38
[33] dee derjch Gloowe Tjeenijchritje bedwunge, Jerajchtijchtjeit wirtjte, Vespräatjunge erlangde, de Leiwe Rache vestoppt,[34] de Macht vom Fia ütlascht, entjinje daut schoape Schweat, üt de Schwakheit Stoatj worde, em Kaumf stoatj worde, de Fiendes Häa tridj juage.[35] Wiewa tjreaje äare Doodje wada derjch Oppstohninj; oba aundre worde jefoltat jetjwält, doa see de Befrieung nijch aunnauhme, doamet see eene bätre Oppstohninj erlange.[36] Oba aundre worde derjch Vespottung en Schläaj vesocht en doatoo derjch Fassle en Jefentjniss.[37] See worde jesteenijcht, vesoagt, storwe derjch dän Doot vom Schweat, jinje ommhäa enn Schopsfal, en Kosefal, haude Noot, Bedrenjt, Mishaundelt,[38] dän de Welt nijch weat wea, errte ommhäa enne Wieste en Boaj en Heele en Lajcha de Ead.

Handelingen Apostelen 12:1-19
[1] Oba too de Tiet läd de Tjeenijch Heroodes de Henj aun atelje vonne Jemeende, omm ahn too mishaundle.[2] Oba hee leet Joakopp doot moake, Jehaun sien Brooda, metem Schweat.[3] Oba aus hee sach, daut et de Jude jevoll, leet hee uck Peeta faust nehme. Oba daut weare de Seetbroot Doag,[4] en aus hee am faust jenohme haud, stoppt hee am em Jefentjniss en äwajeef am aun vea Aufdeelunge von Soldote tom bewache, en wull am nom Passafast däm Voltj veaväare.[5] Peeta word em Jefentjniss bewacht; oba de Jemeende wea emm aunhoolendem jebäd fe am too Gott.[6] Oba aus Heroodes am väaväare wull, enn jane Nacht schleep Peeta tweschen twee Soldote, met twee Tjäde jebunge, en Wajchta verre Däa bewachte daut Jefentjniss.[7] En tjitj, een Enjel vom Harr tjeem no am, en Lijcht schiend enn däm Rüm; en hee stad Peeta aune Sied, hee watjt am opp en säd: Stoh schwind opp! En de Tjäde volle am vonne Henj.[8] En de Enjel säd too am: Binj dien Gort omm en diene Sendale unja. Hee deed soo. En hee säd too am: Neem die dienem Mauntel omm en kohm met mie![9] En hee jintj rüt am hinjaraun en hee wisst nijch dautet Wertjlijchtjeit wea, waut derjch däm Enjel passead; oba hee meend een Jesejcht too seene.[10] Oba aus see derjch de easchte en tweede Wacht jegohne weare, tjeeme see aun de iesane Puat, daut enne Staut fead, daut sich von selfst opp muak; en see jinje rüt en jinje eene Gauss wieda, en platzlijch veleet de Enjel am.[11] En donn tjeem Peeta too sich selfst en säd: Nu weet etj woahrhauft daut de Harr sienen Enjel jeschetjt haft en mie vom Heroodes siene Haunt en von aulem, opp waut daut Jude Voltj räatjend.[12] En aus hee sich kloa jemoakt bedocht haud, tjeem hee aun de Marie äa Hüs, Jehaun siene Mutta, met Bienome Markus jenant, wua väle vesaumlt weare en bäde.[13] Oba aus hee aun de Väahoff Däa kloppt, tjeem een Deenstmäatje met Nome Rooda, omm too horjche.[14] En aus see Peeta siene Stemm ertjand, muak see de Däa fe Freid nijch opp, oba rand enenn en berejcht daut Peeta verre Däa steit.[15] Oba see säde too äa: Dü best von Senne. Oba see bestätijd dautet soo es. Oba see säde: Daut es sien Enjel.[16] Oba Peeta bleef biem aunkloppe; oba aus see op muake sache see am en weare üta sich.[17] Oba hee wong ahn met de Haunt stell too senne, en vetald ahn, woo de Harr am üt däm Jefentjniss erüt jefeaht haft, en hee säd: Berejcht dit Joakopp en de Breeda. En hee jintj erüt en jintj aun eenen aundren Uat.[18] Oba ausset Dach wort, wea nijch eene jerinje Vewerrung unja de Soldote, waut doch üt met Peeta jeworde es.[19] Oba Heroodes, socht no am en funk am nijch, vehead de Wajchtasch en befool daut see aufjefeat wurde; en hee jintj rauf von Judäa no Sisaräa en bleef doa.

Handelingen Apostelen 9:1-14
[1] Oba Saul, noch odmend dreiwent met Mort jäajen däm Harr siene Jinja, jintj nom Huagepriesta[2] en bedd am omm Breew no Damaskus aun de Sienagooge, doamet, wann hee doa eenje dee opp disem nieen Wajch weare, finjt, soo aus Manna uck Frües, hee dän jebunge no Jerusalem feaht brinjt.[3] Oba aus hee doahan jintj, passead daut, aus hee dijcht bie Damaskus wea. En platzlijch schiend am een Lijcht vom Himmel;[4] en oppe Ead jefolle, head hee eene Stemm, dee too am säd: Saul, Saul, waut vefoljst dü mie?[5] Oba hee säd: Wäa best dü, Harr? Oba hee säd: Etj sie Jesus, däm dü vefoljst.[6] Doch stoh opp en goh enne Staut enenn, en daut woat die jesajcht woare, waut dü doone saust.[7] Oba de Manna, dee met am oppem Wajch weare, stunde stomm sproak loos, heade zwoa de Stemm, oba sache tjeenem.[8] Oba Saul stund opp vonne Ead; oba aus siene Uage op weare, sach hee nuscht tjeenem. See leide am oba aune Haunt en feade am no Damaskus.[9] En hee wea dree Doag blind en aut nijch en drunk nijch.[10] Oba doa wea een Jinja enn Damaskus met Nome Ananias, en de Harr säd too am enn eenem Jesejcht: Ananias! Hee oba säd: Tjitj, hia sie etj, Harr![11] Oba de Harr säd too am: Stoh opp en goh no de Gauss, jenant de Jlitje, en seatj emm Hüs Judas no eenem met Nome Saul, üt Tarsus, dan tjitj, hee bäd;[12] en hee haft enn eenem Jesejcht eenen Maun jeseehne, met Nome Ananias, de hantjeem en am de Henj oppläd, doamet hee wada seenent woat.[13] Oba Ananias auntwuad: Harr, etj ha von väle, von disem Maun jeheat, woo väl Beeset hee diene Heilje enn Jerusalem jedohne haft.[14] En hia haft hee Vollmacht vom Huagepriesta, aule too fassle de dienen Nome aunroope.

Galaten 1:13
Jo, jie ha von mienem Waundel eenst em Judentüm jeheat, daut etj de Jemeende Gottes äwa aule Moht vefoljd, omm dee too venijchte,

Openbaring 2:8-10
[8] En däm Enjel de Jemeende enn Smierna schriew: Dit sajcht de Easchta en de Latsta, dee doot wea en wada läwendijch jeworde es:[9] Etj tjann diene Bedrenjnise en diene Oammoot [oba dü best ritj] en de Lestrung von dän, dee saje, see send Jude, en send daut nijch, sonda eene Sienagoge vom Soton.[10] Ängst die nuscht von däm, waut dü liede woascht. Tjitj, de Diewel woat atelje von jünt em Jefentjniss schmiete, omm daut jie jeproowt woare, en jie woare Bedrenjnis habe tien Doag. Sie trü bott tom Doot, en etj woa die de Kroon vom Läwe Läweskroon jäwe.

Handelingen Apostelen 26:9-11
[9] Etj jleewd auladinjs enn mie selfst, daut jäajen däm Nome Jesu, dän Natsareena, väl Fiendseeljet too doone,[10] waut etj uck enn Jerusalem jedohne ha; en väl de Heilje ha etj enn Jefentjnisse ennjeschlohte, enn däm etj de Vollmacht vonne Huagepriesta jetjräaje haud; en wann see ommjebrocht worde, gauf etj veuadeelent miene Stemm doatoo.[11] En enn aule Sienagoge stroft etj ahn, etj bedwung ahn too lestre; en äwa aule Moot wuttijch äwa ahn, vefoljd ahn soogoa bott enne bütaschte Städa Ütlaund.

1 Korintiërs 4:12
en wie mäaje ons auf, oabeide met onse eajne Henj. Wie woare jeschellt, wie säajne; wie woare vefoljt, wie hoole üt;

Handelingen Apostelen 12:1
Oba too de Tiet läd de Tjeenijch Heroodes de Henj aun atelje vonne Jemeende, omm ahn too mishaundle.

Filippenzen 3:6
no däm Iewa een Vefolja de Jemeende, no de Jerajchtijchtjeit em Jesatz dodelloos fälafrie jeworde.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?