A A A A A

Engelen en duivels: [Guardian Angels]


1 Korintiërs 4:9
Etj meen nämlijch, daut Gott ons, de Apostel, aus de Latzte hanjestalt haft, aus tom Doot veuadeelte; dan wie send de Welt een Schauspäl jeworde, soo aus fe Enjel aus uck fe Mensche.

1 Johannes 4:1
Jeleefte, jleeft nijch jiedrem Jeist, sonda proowt de Jeista, auf see üt Gott send; dan väl faulsche Profeete send enn de Welt ütjegohne.

Handelingen Apostelen 8:26
Oba däm Harr sien Enjel räd too Filip en säd: Stoh opp en goh nom Siede opp däm Wajch, de von Jerusalem no Gasa rauf jeit; diese es eensaum ladijch.

Handelingen Apostelen 12:15
Oba see säde too äa: Dü best von Senne. Oba see bestätijd dautet soo es. Oba see säde: Daut es sien Enjel.

Kolossenzen 2:18
Tjeena saul jünt omm däm Kaumfpriess brinje, dee sienen eajnen Welle deit, enn Deemut en veeat de Enjel, enn däm hee enn Dinje ennjeit, de hee nijch jeseehne haft, grundloos oppjebloost von sienem fleeschlijchem Senn,

Hebreeën 1:14
Send see nijch aula deenstboare Jeista, ütjeschetjt tom Deenst omm dee äa welle, dee de Seelijchtjeit Heil oawe selle?

Hebreeën 13:2
Vejät nijch gaustfrie too senne, dan doaderjch ha atelje ohne äa weete Enjel oppjenohme.

Judas 1:6-9
[6] en Enjel, dee äaren easchten Toostaunt Ferschtentum nijch bewoade, sonda äare eajne Behüsung Wohninj velohte ha, haft hee tom Jerejcht aum grooten Dach met eewije Fassle Tjäde unja de Diestaness vewoat.[7] Aus Soodom en Gomora en de ommlidjende Städe, dee kratjt soo aus dise, Onnzucht Huararie dreewe en aundrem Fleesch nojinje, aus een Biespell doalidje, enndäm see emm eewijen Fia Strof liede.[8] Trotz däm befletje uck dise Dreema daut Fleesch en veachte de Harschoft en lestre Harlijchtjeite.[9] Oba Michaäl, de Erzenjel, aus hee, met däm Diewel street, Wuatwatjsel haud omm dän Lief von Mooses, woagd nijch een lestalijchet Uadeel äwa am väatobrinje, sonda säd: De Harr schellt stroft die.

Lucas 16:22
Oba daut passead, daut de Oama storf en hee word vonne Enjel wajch jedroacht enn Obraums Schoot. Oba uck de Ritja storf en word begroft.

Matteüs 18:10
Seeht jünt väa, daut jie nijch eent von dise Tjliene veachte; dan etj saj jünt, daut äare Enjel emm en dee Himmel emma mien Voda sien Jesejcht seene, dee emm Himmel es.

Openbaring 5:11
En etj sach, en etj head eene Stemm von väl Enjel omm dän Troon en omm dee läwendje Wäsen en de Ellteste; en äare Zohl wea Tiendüsent mol Tiendüsende en Düsent mol Düsent,

Openbaring 19:10
En etj voll ver siene Feet dohl, am auntobäde. En hee säd too mie: Tjitj too, doo daut nijch. Etj sie dien Mettjnajcht en dee diene Breeda, dee daut Zeijniss Jesus ha; bäd Gott aun. Dan de Jeist de Profeetie es daut Zeijniss Jesus.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?