A A A A A

Engelen en duivels: [Demonen]


1 Johannes 4:4
Jie send üt Gott, Tjinja, en ha dee de faulsche Profeete besiejt, wiel dee, dee en jünt es, jrata es aus dee, dee enn de Welt es.

1 Timoteüs 4:1
Oba de Jeist sajcht ütdretjlijch, daut enne lotre Tiede woare eenje vom Gloowe auffaule, enn däm see achte opp errefeahrende vefeahrasche Jeista en Leah en Demone,

2 Korintiërs 2:11
doamet wie nijch vom Soton äwalest woare; dan siene Jedanke send ons nijch onnbekaunt.

2 Korintiërs 4:4
bie enn dän de Gott disa Welt de Jedanke, dee Onnjleewje, veblend haft, doamet ahn nijch ütstrohld de Lijchtglaunss vonne froohe Botschoft von de Harlijchtjeit Tjristi, dee daut Bild Gottes es.

Jakobus 2:19
Dü jleefst, daut een eensja Gott es, dü deist goot doaraun; uck de Demone jleewe en zettre.

Matteüs 8:31
De beese Jeista oba bedde am, en säde: Wann dü ons rüt drifst, dan schetj ons enn de Schwiens Häad enenn.

Matteüs 12:45
Dan jeit hee han en nehmt säwen aundre Jeista met sich, dee oaja send aus hee selfst, en dee gohne enenn en wohne doa; en daut Latste met janem Mensch woat schlemma aus daut Easchte. Soo woat daut uck disem beesen Jeschlajcht gohne.

Lucas 8:30
Oba Jesus fruach am en säd: Waut es dien Nome? Oba hee säd: Legion dusende; dan väl Demone weare enn am jefoahre.

Openbaring 20:10
En de Diewel, dee ahn vefead, word enn däm Fia en Schwäwel See jeschmäte, wua uck daut Tia es aus uck de faulscha Profeet; en dee woat Dach en Nacht jepienijcht woare von Eewijchtjeit too Eewijchtjeit.

1 Korintiërs 10:20-21
[20] Nä, välmea daut, waut see [de Natsjoone] opfre, see de Demone opfre en nijch Gott. Oba etj well nijch, daut jie Jemeenschoft ha kohme woare met de Demone.[21] Jie tjenne nijch däm Harrn Tjeljch drintje en de Demone Tjeljch; jie tjenne nijch aum Harrn Desch deel ha en aum Desch de Demone.

Efeziërs 6:10-12
[10] Äwajens, Breeda, woat stoatj emm Harrn en enn de Krauft siene Macht.[11] Tratjt aun daut gaunse Tjrijchs'Jescherr Gottes, doatoo, daut jie stohne tjenne jäajen de lästje Aunschläj vom Diewel.[12] Dan ons Kaumf es nijch jäajen Bloot en Fleesch, sonda jäajen de Machthaba Harscha, jäajen Jewaultje, jäajen de Weltharscha disa Diestaness, jäajen de Jeista de Boosheit enn dee himmlische Uate Welte.

Handelingen Apostelen 19:13-16
[13] Oba eenje vonne ommhäa reisende Judesche Beschwäara vesochte daut, äwa dee, de beese Jeista haude, däm Harr Jesus sienen Nome auntooroope, enn däm see säde: Etj beschwäa jünt bie däm Jesus, dän Paulus vetjindijt![14] Oba doa weare von eenem jewessen Skeewa, eenem Jud, eenem Huagapriesta, säwen Säns, dee dit deede.[15] De beese Jeist oba auntwuad en säd too ahn: Zwoa, Jesus tjann etj en Paulus tjann etj; jie oba wäa send jie?[16] En de Mensch, enn däm de beese Jeist wea, sprung ahn aun en word Harr äwa beid en wea machtvoll jäajen ahn, soo daut see noaktijch en voll Wunde üt janem Hüs wajch rande.

2 Petrus 2:4-10
[4] Dan wann Gott Enjel, dee jesindijcht haude, nijch veschoond, sonda, dän dee em deepsten Aufgrund (Tartarus; enn grijisch De Plautz fe dee jestorwne Gottloose) raufschmeet, enn Tjäde de Diestaness Hall äwajeef, omm oppbewoat too woare fe daut Jerejcht;[5] en dee oole Welt nijch veschoond, sonda bloos Nooha, dän Vetjindja de Jerajchtijchtjeit, met säwen aundre, aus achten bewoat haft, aus hee Sindflut äwa de Welt de Gottloose brocht,[6] en de Städa Soodom en Gomora ennauscht en too Unjagohne veüadeeld, enn däm hee ahn dän, dee gottloos läwe wudde, aus Biespell hanstald;[7] en däm jerajchten Loot rad, dee von däm *ütschweifendem Waundel de Jesatzloose jetjwält wort;,[8] dan dee unja ahn wohnenda Jerajchta tjwäld doaderjch, daut, waut hee sach en head, Dach fe Dach siene jerajchte Seel met äare jesatzloose Woatje,...[9] De Harr weet de Fromme Gottseelje üt de Veseatjung too rade, oba de Onnjerajchte opptobewoare opp däm Jerejchtsdach Dach tom Jerejcht, omm bestroft too woare;[10] oba besondasch dee, dee enn de Lost de Befletjung däm Fleesch nogohne en de Harschoft veachte, Frajche, Eajenmächtje; see zettre nijch, Harlijchtjeite too lestre,

Openbaring 9:1-7
[1] En de fefta Enjel poosaund; en etj sach eenen Stearn, de vom Himmel oppe Ead jefolle wea; en daut word am de Schlätel tom Loch *Schacht, Schlunt vom Aufgrund jejäft.,[2] En hee muak daut *Loch tom Aufgrund op; en een Ruak tjeem enopp üt däm *Loch aus de Ruak üt eenem grooten Owe, en de Sonn en de Loft worde von däm Ruak ütem *Loch vedunkelt.,[3] En üt däm Ruak tjeeme Heischratje väa opp de Ead, en daut word ahn Macht jejäft, aus de Skorpione oppe Ead Macht ha.[4] En daut word ahn jesajcht, daut see nijch beschädje sulle daut Grauss oppe Ead, noch jiedret Jreens, noch jiedren Boom, sonda de Mensche, dee nijch daut Säajel Gottes aun äaren Stearn ha.[5] En daut word ahn jejäft, daut see ahn nijch doot muake, sonda daut see fief Moonat jetjwält worde; en äare Kwol wea aus de Kwol von een Skorpion, wann hee eenen Mensch statjt.[6] En enn jane Doag woare de Mensche dän Doot seatje en woare am nijch finje, en woare stoawe welle, en de Doot rant von ahn.[7] En de Jestaulte de Heischratje send aus Pead reed jemoakt tom Tjrijch, en opp äare Tjap weare Kroone aus üt Gold, en äare Jesejchta aus Mensche Jesejchta;

Marcus 1:21-27
[21] En see jinje no Kapernaum. En sooboolt jintj hee aum Saubat enne Sienagog en leahd.[22] En see weare sea erstaunt äwa siene Leah; dan hee leahd ahn aus eena, de Vollmacht haud, en nijch soo aus de Schreftjeleade.[23] En doa wea enn äare Sienagog een Mensch met eenen onnreinen Jeist; en de schreajch opp[24] en säd: Waut ha wie met die too doone, Jesus, Natsareena? Best dü jekohme, ons too venijchte? Etj tjann die, wäa dü best; de Heilja Gottes.[25] En Jesus befool dreiwd am, en säd: Sie stell en foah üt am rüt![26] En de onnreine Jeist reet am han en hea, schreajch met eene lüde Stemm en fuah von am üt.[27] En see weare aula erstaunt, en fruage sich unjaenaunda, en säde: Waut es dit? Waut es dit fe eene niee Leah? Dan met Vollmacht befält hee selfst de onnreine Jeista, en see jehorjche am.

Matteüs 7:14-20
[14] En de Puat es enj, en de Wajch es schmaul, de toom Läwe feaht, en daut send weinijch, dee dän finje.[15] Seeht jünt väa fe de faulsche Profeete, dee enn Schopstjleeda no jünt kohme, oba ennalijch emm Hoat send see rietende Wilw.[16] Aun äare Frucht woa jie ahn ertjane. Woare Wiendruwe vom Stachelstruk jeploke, oda Fieje von Distle?[17] Aul soo, brinjt jieda gooda Boom goode Frucht; oba de fula schlajchta Boom brinjt schlajte Frucht.[18] En gooda Boom kaun nijch schlajte Frucht brinje, en een fula Boom goode Frucht brinje.[19] Jiedra Boom, de nijch goode Frucht brinjt, woat aufjehackt en emm Fia jeschmäte.[20] Doaromm aun äare Frucht woa jie dee ertjane.

Lucas 4:31-41
[31] En hee tjeem rauf no Kapernaum, eene Staut enn Galiläa, en leahd ahn aune Saubate.[32] En see erstaunde sea äwa siene Leah, dan siene Räd Wuat wea met Vollmacht.[33] En doa wea enn de Sienagog een Maun, dee eenen onnreinen demonen Jeist haud, en hee schreajch opp met ne lüde Stemm:[34] Ha, waut ha wie met die too doone, Jesus, Natsareena? Best dü jekohme, ons too venijchte? Etj tjann die, wäa dü best: De Heilja Gottes.[35] En Jesus beschwijcht am en säd: Sie stell en foah rüt von am! En aus de Demon am, medden unja ahn, hanjeschmäte haud, fuah hee von am rüt, ohne am too beschädje.[36] En Erstaune tjeem äwa aule, en see räde unjaenaunda en säde: Waut es daut fe een Wuat? Dan met Vollmacht en Krauft jebeet hee de onnreine Jeista, en see foahre rüt.[37] En de Kund Norejcht äwa am jintj üt enn jiedrem Uat de Ommjäajend.[38] Oba hee muak sich opp von de Sienagog en tjeem enn daut Siemoons Hüs. Oba däm Siemoon siene Schwieamutta wea von eenem huagen Feeba befoole; en see bedde am fe äa.[39] En äwa äa stohne aum Koppenenj, befool hee daut Feeba, en daut veleet äa; oba see stund platzlijch opp en deend ahn.[40] Oba aus de Sonn unjajintj, brochte aule, de doa aun veschiedene Krankheite Liedende haude, dee no am; oba hee läd eenem jiedrem von ahn de Henj opp en heeld ahn dee.[41] En uck Demone fuahre von väle rüt, enn däm see schreaje en säde: Dü best de Sän Gottes. En hee bedrood ahn en leet ahn nijch räde, wiel see wisste, daut hee de Tjristus wea.

Efeziërs 6:1-18
[1] Jie, Tjinja, jehorjcht jüne Ellre em Harrn, dan daut es rajcht.[2] „Ea dienen Voda en diene Mutta“, daut es daut easchte Jeboot met Vespräatjung,[3] „doamet daut die wooljeit en dü oppe Ead lang läwst“. {2Mos.20,12; 5Mos.5,16}[4] En jie Vodasch, reizt jüne Tjinja nijch tom Oaja, sonda tratjt dee opp enn Jehuarsom Strenj en Vemoninj emm Harrn.[5] Jie, Sklowe, jehorjcht jüne Harren nom Fleesch met Ferjcht en Zettre, enn jünem Eenfeltjen Hoat, aus däm Tjristus;[6] nijch met enn Uage deenende, aus Mensche too jefaule seatjende, sonda aus Sklowe Tjristi, de däm Welle Gottes von Hoate doone,[7] deent met goodem Welle, aus däm Harrn, en nijch Mensche,[8] doa jie weete, daut jiedra, wann hee waut Goodet deit, hee daut emfange woat vom Harrn, es hee Sklowe oda Fria.[9] En jie Harren, doot daut selje jäajen ahn en doot nijch droohe, doa jie weete, daut soo aus äa uck jun Harr enn de Himmel es, en bie am tjeen aunseehne de Persoon es.[10] Äwajens, Breeda, woat stoatj emm Harrn en enn de Krauft siene Macht.[11] Tratjt aun daut gaunse Tjrijchs'Jescherr Gottes, doatoo, daut jie stohne tjenne jäajen de lästje Aunschläj vom Diewel.[12] Dan ons Kaumf es nijch jäajen Bloot en Fleesch, sonda jäajen de Machthaba Harscha, jäajen Jewaultje, jäajen de Weltharscha disa Diestaness, jäajen de Jeista de Boosheit enn dee himmlische Uate Welte.[13] Doawäajen nämt daut gaunse Tjrijchs'Jescherr Gottes, doamet jie wadastohne tjenne aum beesen Dach - en, nom Siejch daut Feld behoole tjenne.[14] Aulsoo stoht, jüne Hofte ommgortet ommjebunge met Woahrheit, en aunjetrocke daut Brostschilt de Jerajchtijchtjeit,[15] en Schooh aune Feet met Reedwellijchteit, fe de vetjindjung de froohe Botschoft,[16] bie aul däm oppjenohme ha daut Schilt vom Gloowe, met däm jie emmstaund senne woare, aule jläjendje Feilasch vom Beesa Diewel üttolasche.[17] Nämt dän Helm de Radinj Heil en daut Schweat daut Jeistes, daut es Gottes Wuat;[18] too jieda Tiet bäd met aulem Jebäd en Bedde emm Jeist, en doatoo woakt enn aulem Aunhole en Bedde fe aule Heilje,

Dutch Frisian Bible
Copyright ?