A A A A A

Engelen en duivels: [Engelen]


Kolossenzen 1:16
Wiel derjch am word es aules jeschaufe, aules enn de Himmel en oppe Ead, daut Sejchtboare en daut Onnsejchtboare, send daut Troone oda Harschofte oda Rejiarunge oda Jewaultje; aules es derjch am en fe am jeschaufe.

Lucas 20:35-36
[35] oba dee doa weat jefunge woare, jane Welt too erlange en daut oppstohne vonne Doodje, friee nijch, en lohte sich nijch friee;[36] dan see tjenne uck nijch mea stoawe, dan see send soo aus Enjel en see send Säns Gottes, doa see Opperstohnug Säns send.

Openbaring 4:8
En dee vea läwendje Wäsen haude, een jiedret von ahn fe sich, jiedret sass Flijchte; runt omm en von benne send see voll Uage, en see heare Dach en Nacht nijch opp ohne Rü too saje: Heilijch, heilijch, heilijch, Harr, Gott, Aulmajchtja, dee doa wea en dee doa es en dee doa tjeemt!

Matteüs 22:30
dan emm Oppstohne vom Doot befriee see sich nijch, enn woare sich nijch friee lohte, sonda see send aus de Enjel emm Himmel.

Lucas 15:10
Soo saj uck etj jünt, es Freid ver de Enjel Gottes äwa eenen ommdentjenden betjeaden Sinda oda de Buesse deit.

Openbaring 14:6
En etj sach eenen aundren Enjel enne Medd vom Himmel fläje, dee haud eene eewije froohe Botschoft, omm de dän too vetjindje, dee opp de Ead wohne sette, en jiedre Natsjoon en Staum en Sproak en Voltj,

Judas 1:6
en Enjel, dee äaren easchten Toostaunt Ferschtentum nijch bewoade, sonda äare eajne Behüsung Wohninj velohte ha, haft hee tom Jerejcht aum grooten Dach met eewije Fassle Tjäde unja de Diestaness vewoat.

1 Petrus 3:21-22
[21] waut fe Jäajenbild uck jünt nü rade woat, daut es de Taufe, nijch een Auflaje de Onnreinijchtjeit vom Fleesch, sonda de Bedd too Gott omm een goodet Jewesse, derjch de Oppstohninj Jesus Tjristus,[22] dee, enn dän Himmel jegohne, too Rajche Gottes es, enn däm Enjel en Jewaulte en Machte am unjadon send.

1 Petrus 1:12
waltje daut jeopenboat word, daut see nijch fe sich selfst, sonda fe jünt de Dinje bedeende, dee jünt nü vetjindijcht worde send, derjch dee, dee jünt de froohe Botschoft vetjindijcht ha, derjch däm vom Himmel jeschetjten heiljen Jeist, en waltje de Enjel enenn too tjitje jankad.

Hebreeën 12:22
sonda jie send nom Boajch Zion jekohme en no de Staut vom läwendjen Gott, däm himmlischen Jerusalem; en no väl dusent groote Schoa Enjel,

Openbaring 5:11-12
[11] En etj sach, en etj head eene Stemm von väl Enjel omm dän Troon en omm dee läwendje Wäsen en de Ellteste; en äare Zohl wea Tiendüsent mol Tiendüsende en Düsent mol Düsent,[12] dee met lüde Stemme säde: Weat es daut Laum, daut jeschlacht jeworde es, too emfange de Macht en Ritjdom en Weissheit en Krauft en Ea en Harlijchtjeit en Säajen.

Matteüs 4:6-11
[6] en säd too am: Wann dü Gott sien Sän best, dan sprinj schmiet die hia rauf, dan daut steit jeschräwe: „Hee woat siene Enjel wäajen die befäle jäwe, en dee woare die oppe Henj droage, doamet dü dien Foot nijch aun eenen Steen statst“. {Ps. 91,11-12}[7] Jesus säd too am: Wada steitet doa jeschräwe: „Dü saust dän Harr dien Gott nijch oppe Proow stale“. {5Mose 6,16}[8] Wada nehm de Diewel am no een sea huagen Boajch, en wees am aule Ritje oppe Welt en äare Harlijchtjeit[9] en säd too am: Aul dit well etj die jäwe, wann dü ver mie dohlfälst en mie aunbäde woascht.[10] Jesus säd too am: Goh wajch, von mie Soton! Dan daut steit jeschräwe: „Dü saust dien Harr en Gott, aunbäde en am auleen deene“. {5Mose 6,13}[11] Donn veleet de Diewel am, en tjitj, de Enjel tjeeme no am en deende am.

Matteüs 16:27
Dan de Mensche Sän woat {Kap. 17.12.22} kohme enn däm Voda siene Harlijchtjeit met siene Enjel, en dan woat hee eenem jiedrem beloohne no sienem Waundel.

Matteüs 18:10
Seeht jünt väa, daut jie nijch eent von dise Tjliene veachte; dan etj saj jünt, daut äare Enjel emm en dee Himmel emma mien Voda sien Jesejcht seene, dee emm Himmel es.

Matteüs 24:31-35
[31] En hee woat siene Enjel ütschetje met enn grooten Poosaune schaul, en dee woare siene Utjewälde vesaumle von de veea Wintrechtunge, von däm eenen Enj Himmel bottem äarem aundren Enj.[32] Vom Fiejeboom oba leaht een Jlitjniss: Wann sien Aust aul sauftijch wetj jeworde es en de Bläda rüt kohme, dan weet ertjant jie, daut de Somma dijchtbie es.[33] Aulsoo uck jie, wann jie aul dit seene, dan sell jie ertjane weete, daut dit dijchtbie aune verre Däa es.[34] Woahrhauftijch, saj etj jünt: Dit Jeschlajcht woat nijch vegohne, bott dit aules passeat es.[35] De Himmel en de Ead woare vegohne, miene Wead oba woare säle nijch vegohne.

Lucas 4:10
dan daut steit jeschräwe: „Hee woat sienen Enjel äwa die befäle, daut see die bewoare;

Johannes 20:11-12
[11] Oba Marie stund biem Grauf, büte, en hield. Aus see doa hield, betjt see sich em Grauf enenn,[12] en sitt twee Enjel enn witte Tjleeda sette, eenen aum Kopp(-enj) en eenen too Feeten, wua Jesus sien Lief jeläaje haud.

Kolossenzen 2:18
Tjeena saul jünt omm däm Kaumfpriess brinje, dee sienen eajnen Welle deit, enn Deemut en veeat de Enjel, enn däm hee enn Dinje ennjeit, de hee nijch jeseehne haft, grundloos oppjebloost von sienem fleeschlijchem Senn,

Hebreeën 1:14
Send see nijch aula deenstboare Jeista, ütjeschetjt tom Deenst omm dee äa welle, dee de Seelijchtjeit Heil oawe selle?

Hebreeën 2:6-13
[6] oba doa haft irjentwua eena bezeijt en jesajcht: „Waut es de Mensch, daut dü aun am dentjst, oda de Mensche Sän, daut dü opp am tjitjst acht hast?[7] Dü hast am een bät läaja jemoakt aus Enjel, met Harlijchtjeit en Ea hast dü am jekroont [en am jesat äwa de Woatje diene Henj];[8] dü hast aules unja siene Feet jeschmäte *unjadon, unjajeordnet “. {Ps.8,5-7} Dan en däm hee am aules *unjaschmeet, haft hee nuscht jelohte, daut am nijch *unjaschmäte wea; oba nü seeh wie am noch nijch aules *unjaschmäte.,[9] Oba wie seene Jesus, dee een weinijch unja de Enjel wäajen däm Liede vom Doot raufjesat wea, met Harlijchtjeit en Ea jekroont, doamet hee derjch Gottes Jnod fe aules dän Doot schmatjt.[10] Dan daut jeziemt am, omm däm sien welle aule Dinje en derjch dän aule Dinje send, enn däm hee väl Säns too Harlijchtjeit jefeaht haft brocht, dän Aunfeahra äare Radung äa Heil derjch Liede vollkohme too moake.[11] Dan soo aus dee, dee heilijcht, aus uck dee, dee jeheilijcht woare, send aula von eenem; üt disem Grund schämt hee sich nijch, ahn Breeda too nane,[12] enn däm hee sajcht: „Etj well dienen Nome miene Breeda vetjindje, enne med de Jemeende well etj die preise Loff’Leeda sinje “. {Ps.22,23}[13] En wada: „Etj well mien Vetrüe opp am sate“. {Ps.16,1; Jes.8,17} En wada: „Tjitj, etj en de Tjinja, de Gott mie jejäft haft“. {Jes.8,18}

Hebreeën 13:2
Vejät nijch gaustfrie too senne, dan doaderjch ha atelje ohne äa weete Enjel oppjenohme.

2 Petrus 2:4
Dan wann Gott Enjel, dee jesindijcht haude, nijch veschoond, sonda, dän dee em deepsten Aufgrund (Tartarus; enn grijisch De Plautz fe dee jestorwne Gottloose) raufschmeet, enn Tjäde de Diestaness Hall äwajeef, omm oppbewoat too woare fe daut Jerejcht;

Dutch Frisian Bible
Copyright ?