A A A A A

Extra: [Kannibalisme]


2 Korintiërs 5:8
oba wie send mootijch en muchte leewa, ütem Lief ütwaundre en tüssijch biem Harrn senne.

Lucas 16:19-26
[19] Oba doa wea een ritja Maun, en hee tjleed sich enn Purpur en fiene Leiwend vejnäjd sich jlenzend jieda Dach.[20] Oba een oama met Nome Latsarus, lag ver sienem Dooa, met Schwäare bedatjt,[21] en hee velangd, saut too woare von de rauf jevollne Brocke vom Ritjen sien Desch; jo, soogoa de Hunj tjeeme en beletjte siene Schwäare.[22] Oba daut passead, daut de Oama storf en hee word vonne Enjel wajch jedroacht enn Obraums Schoot. Oba uck de Ritja storf en word begroft.[23] En emm Doodesritj hoof hee siene Uage opp, aus hee enne Kwohl wea, sitt hee Obraum von wiet en Latsarus enn sienem Schoot.[24] En hee roopt en säd: Voda Obraum, erboarm die äwa mie en schetj Latsarus, daut hee sien Finjaspets emm Wota ennduckt en miene Tung tjeelt, wiel etj Kwohl lied enn dise Flaum.[25] Oba Obraum säd: Tjint, jedentj, daut dü aul dien Goodet jetjräaje hast enn dienem Läwe en Latsarus jrod soo daut Beese; oba nu woat hee hia jetreest, oba dü litst Kwohl.[26] En bie aul däm es tweschen ons en die eene groote Kluft faust aunjebrocht, doamet dee, de von hia no jünt äwagohne welle, nijch tjeene, uck nijch dee, de von dort no ons äwakohme welle.

Openbaring 20:11-15
[11] En etj sach eenen grooten witten Troon en däm, dee doabowe saut sett, ver däm sien Aunjesejcht de Ead wajch rand en de Himmel, en tjeen Plautz word fe ahn jefunge.[12] En etj sach de Doodje, de Groote en de Tjliene, ver dän Troon stohne, en Bäatja worde opjemoakt; en een aundret Buak word opjemoakt, daut et Läwes'Buak es. En de Doodje worde jerejcht no däm, waut enn de Bäatja jeschräwe wea, no äare Woatje.[13] En daut Mäa jeef de Doodje, dee doabenne weare, en de Doot en daut Doodesritj jeewe de Doodes, dee doabenne weare, en see worde jerejcht, een jiedra no siene Woatje.[14] En de Doot en daut Doodesritj worde enn dän Fiasee jeschmäte. Dit es de tweeda Doot, de Fiasee.[15] En wann wäa nijch jefunge word enn däm Buak daut Läwes jeschräwe, soo word hee enn dän Fiasee jeschmäte.

1 Korintiërs 14:34-35
[34] jüne Frües selle enne Jemeendes Vesaumlunge stell senne; dan daut es ahn nijch erlaubt too räde, sonda see selle unjadon senne, soo aus uck daut Jesatz sajcht.[35] Oba wann see waut leahre welle, soo selle see tüs äare eajne Manna froage; dan daut es eene Schaund fe eene Frü, enn de Jemeende too räde.

Lucas 1:37
dan bie Gott woat tjeen Dintj ommäajlijch senne.

Johannes 1:1
Aum emm Aunfank wea daut Wuat, en daut Wuat wea bie Gott, en daut Wuat wea Gott.

1 Timoteüs 2:11-15
[11] Enne Frü saul emm Stellen leahre enn aulem Unjadon enn Unjaordninj too senne.[12] Oba etj erlaub eene Frü nijch, too leahre, uck nijch äwa dän Maun too harsche, sonda stell too senne,[13] dan Adam word eascht jeschaufe, doanoh Eefa;[14] en Adam word nijch jeteischt *bedroage, oba de Frü word *jeteischt, en es enn Äwaträdung jefolle.,[15] Oba see woat jerat woare derjch Tjinja jebäare, wann see blieft em Gloowe en Leew en Heilijchtjeit met Sittlijchtjeit.

1 Timoteüs 5:3-16
[3] Ea de Wätfrües, dee wertjlijch Wätfrües send.[4] Oba wann eene Wätfrü Tjinja oda Groottjinja haft, soo selle see eascht leahre, daut eajne Hüs Famielje fromm too behaundle en de Ellre kratjt soo enn Jlitjheit too vejelte; dan dit es aunjenäm ver Gott.[5] Oba dee wertjlijch Wätfrü en eensaum es, haft äare Hopninj opp Gott jesat en blift bie däm Väabedde aus vemeddla bedde en em Jebäd Nacht en Dach.[6] Oba dee enn Jenuss sucht riew läwt, es läwendijch doot.[7] En dit jebeed, doamet see strofloos send.[8] Oba wann wäa fe de Sienje en fe aulem de Hüseajne nijch sorjt, soo haft hee däm Gloowe veloage en es schlemma aus een Onnjleewja.[9] Eene Wätfrü woat enne Liste ennjedroagt ennjeschräwe wann see nijch weinja aus zastijch Joa oolt es, ne Frü von eenem Maun,[10] een Zeijniss haft enn goode Woatje, wann see Tjinja oppjetrocke haft, wann see Gaust - Frindschauft bewäse haft, wann see de Heilje de Feet jewosche haft, wann see de Bedrenjte biejestohne haft, wann see jiedrem goodem Woatj nojegohne es.[11] Oba junge Wätfrües wies auf; dan wann see sennlijch jeworde send em wadaspruch jäajen Tjristus, soo welle see sich befriehe,[12] en ha daut Uadeel, daut see dän easchten Gloowe jebroake ha.[13] Oba toojlitj leahre see uck nutzloos *hippich, fül too senne, enne Hiesa ommhäa gohne; oba nijch bloos *nutzloos, sonda uck plüdrich onnneedjet jeräd en nieschierijch, enn däm see räde, waut sich nijch jeziemt.,[14] Aulsoo, etj well, daut junge Wätfrües sich befriehe, Tjinja jebuare, de Hüshault feahre, däm Fiend tjeene Jeläajenheit jäwe de Beschempfung lestrung wäajen haulwe;[15] dan eenje ha sich aul wajchjedreit, däm Soton noh.[16] Wann een Jleewja oda eene Jleewje Wätfrües haft, soo stoht ahn bie, en de Jemeende saul nijch belaustijt woare, doamet see de wertjlijche Wätfrües biestohne kaun.

1 Korintiërs 11:2-16
[2] Oba etj low jünt, daut jie enn aule Dinje aun mie dentje en de Äwaleewrung dee Leah fausthoole, soo aus etj dee jünt jejeeft ha.[3] Oba etj well, daut jie weete, daut de Tjristus daut Haupt von eenem jiedrem Maun es, de Frü äa Haupt oba de Maun, oba daut Haupt Tjristi es Gott.[4] Jiedra Maun, dee bäde oda profeetisch räd *prädijt, enn däm hee irjend waut oppem Haupt Kopp bedatjt haft, beschämt sien Haupt.,[5] Oba jiedre Frü, dee bäde oda *profeetisch räd met onnbedatjtem Haupt, beschämt äa Haupt; dan daut es een en daut selje, aus wann see jeschoare wea.,[6] Aulsoo, wann eene Frü nijch bedatjt es, soo loht woat äa uck daut Hoa aufschniede; oba wann daut fe eene Frü ne schaund es, daut äa de Hoa aufjeschnäde oda see jeschoare woat, soo saul see sich bedatje.[7] Dan de Maun oba saul nijch daut Haupt bedatje, doa hee Gottes Bilt en Harlijchtjeit es; oba de Frü es däm Maun siene Harlijchtjeit.[8] Dan de Maun es nijch vonne Frü, sonda de Frü vom Maun;[9] dan de Maun word uck nijch wäajen de Frü jeschaufe, sonda de Frü wäajen fe däm Maun.[10] Doawäajen saul de Frü eene Macht oppem Haupt ha, omm de Enjel haulwe.[11] Dannoch es de Frü ohne däm Maun, noch de Maun ohne de Frü emm Harrn.[12] Dan soo aus de Frü vom Maun es, soo es uck de Maun derjch de Frü; oba aules es von Gott.[13] Uadeelt bie jünt selfst: Jeziemt sich daut, daut eene Frü onnbedatjt too Gott bät?[14] Oda leaht jünt nijch uck selfst de Natua, daut, wann een Maun langet Hoa haft, daut eene Onnea fe am es?[15] Oba wann eene Frü langet Hoa haft, daut eene Ea fe äa es? Dan daut Hoa es äa stots een Schleia jejäft.[16] Oba wann wäa meent, rajcht haberisch zentjisch too senne, soo ha wie nijch soone Jewanheit, uck nijch de Jemeendes Gottes.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?