A A A A A

Extra: [Overvloed]


1 Timoteüs 5:8
Oba wann wäa fe de Sienje en fe aulem de Hüseajne nijch sorjt, soo haft hee däm Gloowe veloage en es schlemma aus een Onnjleewja.

2 Korintiërs 9:8
Oba daut kaun Gott, jiedre Jnod enn jünt tom Äwafluss brinje, doamet, jie enn aulem auletiet jenüach Ütkohme ha en äwaritj send too jiedrem goodem Woatj;

Efeziërs 3:20
Oba däm, dee äwa aules doone kaun, äwa aule Moht mea, aus wie bedde oda vestohne, no de Krauft, dee enn ons wirtjt,

Jakobus 1:17
Jiedre goode Gow en jiedret vollkohmne Jeschentj tjeemt von boowe rauf, von däm Voda de Lijchta, bie däm tjeene Veendaniss es, noch een watjselnda Schaute.

Johannes 10:10
De Deef tjeemt bloos, omm too stäle en too schlachte en too venijchte. Etj sie jekohme, omm daut see Läwe ha en daut enn Äwafluss habe.

Lucas 6:38
Jäft, en daut woat jünt jejäft woare; een goodet, dohljedretjtet en toopjescheddadet en äwaranendet Moht woat maun enn jun Schoot jäwe; dan met de selje Moht, met dee jie mäte, woat jünt wada jemäte woare.

Lucas 6:45
De goode Mensch brinjt üt däm gooden Schats enn sienem Hoate daut Goode väa, en de Beese brinjt üt däm beesen daut Beese väa; dan ütem Äwafluss emm Hoat räd sien Mül.

Matteüs 6:33
Oba seatjt daut easchte no Gott sien Ritj en no siene Jerajchtijchtjeit, dan woat jünt daut aules toojelajt woare.

Filippenzen 4:19
Oba mien Gott woat aulen jünen Mangel erfelle no sienem Ritjdom enn Harlijchtjeit enn Tjristus Jesus.

Romeinen 15:13
De Gott de Hopninj oba erfellt jünt met aula Freid en aulem Fräd em Gloowe, daut jie tooritj äwaritj send enn de Hopninj derjch de Krauft vom emm heiljen Jeist.

Dutch Frisian Bible
Copyright ?