A A A A A

Zonden: [Verslaving]


1 Korintiërs 10:13-14
[13] U bent verstandige mensen; beoordeel zelf of ik gelijk heb.[14] Als wij aan de tafel van de Here drinken uit de beker, Hem danken en Zijn zegen vragen, hebben wij toch samen deel aan het bloed van Christus? En als wij het brood breken, hebben wij toch samen deel aan Zijn lichaam?

1 Johannes 2:16
Alles wat van de wereld is (de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat) is er niet door de Vader, maar door de wereld.

1 Korintiërs 15:33
Ik hoor al iemand vragen: "Hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben zij dan?"

Jakobus 4:7
Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en hij zal van u wegvluchten.

1 Korintiërs 6:12
Ik mag alles, maar niet alles is zinvol. Hoewel ik alles mag, mag niets mij overheersen.

1 Petrus 5:10
Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zc sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen.

Psalmen 50:15
Roep Mij te hulp in moeilijke tijden; dan zal Ik u redden en u zult Mij loven en prijzen.

Romeinen 5:3-5
[3] Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben, want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden.[4] Als wij volhouden, doorstaan wij de proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker.[5] Die hoop is geen valse hoop, omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven.

1 Korintiërs 6:9-11
[9] Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?[10] Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.[11] Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Titus 2:12
En daardoor leren wij dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige genoegens moeten afkeren om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God.

Jakobus 1:2-3
[2] Beste broeders, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen?[3] Wees dan maar blij; want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien.

Hebreeën 4:15-16
[15] Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij; maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven; Hij heeft nooit gezondigd.[16] Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen; om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.

Johannes 3:16-17
[16] Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.[17] God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden.

Filippenzen 4:13
Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de kracht geeft.

Psalmen 95:8
Wees niet koppig, zoals de mensen bij Massa en Mériba, indertijd in de woestijn.

Matteüs 6:13
Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten. Want het Koninkrijk is van U en alle kracht en glorie tot in de eeuwigheid. Amen.

Matteüs 26:41
Hierna kwam Hij weer bij Zijn discipelen en zei: "Slaap nu maar. Rust maar uit. Het is zover. Ik zal in de handen van slechte mensen vallen.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®