A A A A A

Wiskundige tekens: [Nummer 8]


Openbaring 13:18
Ik zag het Lam op de berg Sion staan. Er waren 144.000 mensen bij Hem. Zij hadden Zijn naam en de naam van Zijn Vader op hun voorhoofd.

Deuteronomium 6:4
Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één.

Leviticus 20:13
Als een man geslachtsgemeenschap heeft met een vrouw èn met haar moeder, is dat een groot kwaad. Zij moeten alle drie levend worden verbrand om deze verdorvenheid onder u uit te wissen.

1 Korintiërs 6:9-11
[9] Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?[10] Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije sex voorstaan, afgoden dienen, overspel plegen of zich met homoseksuele praktijken inlaten, blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor dieven, gierigaards, dronkaards, roddelaars en oplichters.[11] Sommigen van u zijn vroeger ook zo geweest. U bent nu schoongewassen en voor God afgezonderd. U bent onschuldig verklaard in de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Openbaring 11:2-3
[2] Maar meet het plein voor de tempel niet op, want dat is voor de vreemde volken bestemd. Zij zullen de heilige stad 42 maanden lang vertrappen.[3] Dan zal Ik mijn twee getuigen sturen. Zij zullen rouwkleren dragen en tijdens die 1260 dagen zeggen wat Ik hun opdraag."

Leviticus 20:27
De HERE zei tegen Mozes:Zeg de priesters dat zij zich nooit mogen verontreinigen door een dode aan te raken,

Deuteronomium 18:10-12
[10] Hij mag geen slangen bezweren, medium of tovenaar zijn of de geesten van de doden oproepen.[11] De HERE heeft een diepe afkeer van ieder, die dit soort dingen doet. Daarom zal de HERE, uw God, de volken die zich met deze zaken bezighouden, uit het land verdrijven.[12] U moet een oprecht leven leiden voor de HERE, uw God.

2 Koningen 21:6
Als de Israëlieten leven volgens alle wetten en voorschriften die Ik hun door Mozes gaf, zal Ik ervoor zorgen dat zij dit land van hun vaderen nooit meer hoeven te verlaten."

Micha 5:12
Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden en 'heilige' stenen zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden wat u zelf hebt gemaakt.

Jesaja 47:12
Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien.

Handelingen Apostelen 8:11-24
[11] hielden zij zich aan wat hij zei, zowel groot als klein. "Deze man is geweldig!" werd er gezegd. "Gods kracht is in hem."[12] Maar dat veranderde toen Filippus kwam. Hij vertelde hun over het Koninkrijk van God en over Jezus Christus. De mensen geloofden hem en lieten zich dopen, zowel mannen als vrouwen.[13] Zelfs Simon geloofde wat Filippus zei en liet zich dopen. Hij liep steeds achter Filippus aan en viel van de ene verbazing in de andere, door de wonderlijke dingen die hij voor zijn ogen zag gebeuren.[14] De apostelen in Jeruzalem hoorden dat de bevolking van Samaria in de Here Jezus was gaan geloven. Daarom stuurden zij Petrus en Johannes erheen om eens te kijken.[15] Het bleek dat de nieuwe volgelingen wel in de naam van de Here Jezus gedoopt waren, maar niet de Heilige Geest hadden ontvangen. Daarom baden Petrus en Johannes voor hen,[16] legden hun handen op hen en zij ontvingen de Heilige Geest.[17] Toen Simon de Tovenaar zag dat de volgelingen de Heilige Geest ontvingen, doordat Petrus en Johannes hun handen op hen legden, bood hij de twee apostelen geld en zei:[18] "Geef mij die macht ook, dan kan iedereen de Heilige Geest ontvangen als ik mijn handen op hem leg."[19] "Uw geld zal u te gronde richten!" antwoordde Petrus. "Wat God geeft, is niet te koop.[20] U hebt hier part noch deel aan. U staat niet zuiver voor God. Vreselijk dat u met zo'n voorstel aankomt.[21] Kom toch tot inkeer en smeek God of Hij u wil vergeven dat u zoiets hebt bedacht.[22] Ik zie dat u vergiftigd bent door jaloezie, dat u gevangen zit in uw eigen zonde."[23] Simon antwoordde: "Wilt u de Here voor mij vragen mij niet de straf te geven die u zojuist noemde?"[24] Petrus en Johannes verzekerden de Samaritanen dat zij hen als broeders erkenden. Nadat zij hadden gezegd wat hun door God was opgedragen, vertrokken zij weer naar Jeruzalem. Onderweg maakten zij in vele Samaritaanse dorpen het goede nieuws van Jezus Christus bekend.

Genesis 1:24-31
[24] God maakte alle soorten wilde dieren, vee en kruipende dieren, elk naar hun eigen soort. God zag dat ook dat goed was.[25] Toen zei God: "Laat Ons mensen maken die op Ons lijken en kunnen heersen over alle dieren op aarde, in de zeeën en in de lucht."[26] God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen.[27] God zegende hen en zei: "Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren.[28] Kijk om je heen! Overal op aarde staan zaaddragende planten en vruchtbomen, die Ik jullie tot voedsel geef.[29] Al het gras en de planten heb Ik als voedsel aan de dieren en de vogels gegeven."[30] Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Zo eindigde de zesde dag.[31] Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.

1 Korintiërs 6:9
Weet u niet dat onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van God?

Johannes 1:8
Christus kwam in de wereld die door Hem Zelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van Hem weten.

Openbaring 4:6-8
[6] Er lag voor de troon ook iets wat leek op een kristalheldere, spiegelgladde zee. Rondom de troon stonden vier levende wezens, die van voren en van achteren bezet waren met ogen.[7] Het eerste van die wezens leek op een leeuw, het tweede op een jonge stier, het derde had een mensengezicht en het vierde leek op een vliegende arend.[8] Elk van de vier wezens had zes vleugels. Zij waren rondom en van binnen vol met ogen. Zonder ophouden zeiden zij: "Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, Die was, Die is en Die komt." (A)

Genesis 3:15
Na die woorden zei God tegen de vrouw: "Voortaan zul je met veel pijn en moeite kinderen krijgen. Je zult verlangen naar je man en hij zal jouw meester zijn!"

Openbaring 13:5
Het beest mocht met grote woorden God beledigen, 42 maanden lang.

Exodus 7:11
Toen ontbood Farao zijn adviseurs (Egyptische tovenaars) en zij deden hetzelfde wonder door hun magie.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®