A A A A A

Leven: [Veroudering]


1 Timoteüs 5:8
Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben (in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen) mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige.

2 Korintiërs 4:16
Daarom geven wij het niet op. Hoewel ons lichaam zwakker wordt, wordt onze innerlijke kracht met de dag groter.

Deuteronomium 32:7
Denk toch eens terug aan heel lang geleden, vraag het uw vader of een oudere man. Zij zullen u ervan vertellen.

Deuteronomium 34:7
Mozes was 120 jaar oud toen hij stierf, maar zijn ogen waren nog goed en hij was nog net zo sterk als een jonge man.

Hooglied 7:10
Verlang niet naar 'die goede oude tijd', want u weet niet of hij werkelijk beter was dan de tegenwoordige tijd.

Exodus 20:12
Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.

Genesis 6:3
Toen zei de HERE: "Ik kan mijn Geest niet langer in de mens laten wonen, nu hij zich zo heeft misdragen. Ik geef hem nog 120 jaar om van zijn boze weg terug te keren."

Genesis 25:8
Na Abrahams dood zegende God Isaäk rijkelijk. Hij woonde bij de bron Lachai-Roï in de Negeb.

Jesaja 40:29
Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht.

Jesaja 46:4
Uw leven lang zal Ik uw God zijn. Ook al wordt uw haar grijs van ouderdom, Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn.

Job 5:26
Pas op hoge leeftijd zul je sterven; evenals het koren zul je niet voortijdig worden geoogst.

Job 12:12-20
[12] Hoe groot is Zijn macht! Wat Hij vernietigt, kan niet worden herbouwd. Als Hij een mens opsluit, is er geen kans op vrijlating.[13] Als Hij de regen tegenhoudt, wordt de aarde een woestijn; laat Hij de regenstromen los, dan wordt de grond overstroomd![14] Ja, van Hem is de kracht en de overwinning! Misleiders en zij die worden misleid, zijn beiden Zijn slaven.[15] Hij maakt adviseurs en rechters tot dwazen.[16] Hij vernedert koningen tot slaven en bevrijdt hun dienaren.[17] Priesters voert Hij als slaven weg; Hij werpt de machtigen omver.[18] Hij snoert betrouwbare adviseurs de mond en berooft de leiders van hun inzicht.[19] Hij giet smaad uit over edelen en maakt de sterken zwak.[20] Hij legt de geheimen van de diepe duisternis bloot en verjaagt het licht met donkere schaduwen.

Job 32:7
Want ik dacht: Laat de ouderen eerst aan het woord, zij zullen zeker ook wijzer zijn.

Joël 2:28
En daarna zal Ik op allen mijn Geest uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. Oudere mannen zullen betekenisvolle dromen hebben en uw jonge mannen zullen visioenen krijgen.

Leviticus 19:32
Eer en respecteer de ouderen, in ontzag voor God; Ik ben de HERE.

Filemon 1:9
maar terwille van de liefde geef ik er de voorkeur aan het u dringend te vragen. Ik, Paulus, ben nu een oude man en zit hier terwille van Jezus Christus in de gevangenis.

Psalmen 71:9
Stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden. Zult U mij niet verlaten nu ik minder kracht over heb?

Psalmen 71:18
Nu ben ik oud en grijs, mijn God; laat mij nu niet in de steek! Ik zal deze nieuwe generatie vertellen over Uw macht. Wie het maar horen wil, vertel ik over Uw kracht.

Psalmen 73:26
Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn hart vertrouwt op God, Die mijn rots is. Voor eeuwig houdt Hij mij vast.

Psalmen 90:10-12
[10] Onze gemiddelde leeftijd is zeventig jaar. Alleen de zeer sterke mensen worden tachtig jaar. Alles waarop wij trots waren, blijkt toch alleen maar moeite en verdriet met zich mee te brengen. Het leven vliegt voorbij en voor we het weten zijn we gestorven.[11] Wie kent de kracht van Uw toorn en de omvang van Uw ergernis?[12] O God, leer ons zc te leven dat wij ons uiteindelijk de wijsheid eigen maken.

Psalmen 91:16
Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.

Prediker 17:6
Het sieraad van oude mensen zijn hun kinderen en het sieraad van de kinderen zijn hun ouders.

Prediker 20:29
Het sieraad van de jeugd is kracht, dat van de ouderen het grijze haar.

Prediker 23:22
Luister naar je vader, die je heeft verwekt; en kijk niet op je moeder neer, wanneer zij oud geworden is.

Psalmen 37:35
Ik zag eens een goddeloos mens. Het leek heel wat en hij breidde zich uit als een grote woekerplant,

1 Kronieken 29:28
Koning Davids zoon Salomo was nu de onbetwiste leider van Israël, want de HERE, zijn God, was met hem en had hem tot een machtig heerser gemaakt.

1 Koningen 3:14
En als u Mij trouw blijft en mijn wetten en geboden gehoorzaamt, net zoals uw vader David deed, zal Ik u ook een lang leven geven."

Psalmen 103:5
Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.

Titus 2:3
Leer oudere vrouwen dat zij rustig en eerbiedig moeten zijn in alles wat zij doen. Zij mogen niet roddelen of veel drinken; nee, zij moeten anderen leren wat goed is.

1 Timoteüs 5:1-2
[1] Pak een oudere man niet te hard aan; als je hem moet terechtwijzen, spreek hem dan toe alsof hij je eigen vader is. Spreek met een jonge man alsof hij je broer is.[2] Behandel een oudere vrouw als je eigen moeder en een jongere vrouw als je eigen zuster, zonder onzuivere gedachten en gevoelens.

Psalmen 71:8-9
[8] Ik kan alleen maar liederen tot Uw eer zingen; de hele dag spreek ik over Uw grootheid.[9] Stuur mij niet weg nu ik ouder ben geworden. Zult U mij niet verlaten nu ik minder kracht over heb?

Filippenzen 3:20-21
[20] Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Here Jezus Christus.[21] Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne.

Jesaja 46:3-4
[3] Luister naar Mij, alle Israëlieten die zijn overgebleven; Ik heb u geschapen en sinds uw geboorte voor u gezorgd.[4] Uw leven lang zal Ik uw God zijn. Ook al wordt uw haar grijs van ouderdom, Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen. Ik zal u voorthelpen en uw redder zijn.

Psalmen 92:12-15
[12] Als mensen het op mij voorzien hebben, ken ik geen angst. Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars, die uit zijn op mijn ondergang.[13] Gods volgelingen zullen groeien en bloeien als palmbomen; hoog opgroeien als de cypressen in de bossen van de Libanon.[14] Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de HERE, groeien zij dichtbij Hem op.[15] Ook als zij al heel oud zijn, zal hun leven nog vruchtbaar zijn; zij lijken op gezonde, jonge mensen.

Hooglied 12:1-7
[1] Laat de verrukking van het jongzijn u er niet toe verleiden uw Schepper te vergeten. Eer Hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet.[2] Dan is het te laat om aan Hem te denken, als u de zon, het licht, de maan en de sterren nauwelijks meer kunt zien met uw oude ogen en er geen zilveren lijnen meer tussen uw wolken doorlopen.[3] Want er komt een tijd dat uw handen zullen beven van ouderdom, uw sterke benen zwak zullen worden, u niet genoeg tanden meer hebt om goed te kunnen eten en u ook langzaam blind begint te worden,[4] dat uw oren doof worden en uw stem zachter klinkt; dat u wakker wordt als de vogels gaan zingen en hun gezang gedempt klinkt.[5] U zult hoogtevrees hebben en bang zijn om te vallen; een oude man met witte haren, die zich voortsleept; zonder lichamelijke behoeften. Want de mens staat voor de deur van de dood en nadert zijn eeuwigdurend huis, terwijl de klagers over straat lopen.[6] Ja, denk in uw jonge jaren aan uw Schepper, voordat het zilveren koord van uw leven losschiet, de gouden schaal wordt gebroken, de kruik bij de put in stukken valt en het scheprad in de put onklaar raakt;[7] voor het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert naar God, Die hem gaf.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®