A A A A A

God: [Geboden]


Marcus 10:19
Het was duidelijk zichtbaar dat Jezus genegenheid had voor deze man. Hij keek hem aan en zei: "Er is één ding dat u niet hebt gedaan. Ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Kom dan terug en volg Mij. Dan zult u rijk zijn in de hemel."

Lucas 18:20
De man antwoordde: "Van kindsbeen af heb ik mij aan al die voorschriften gehouden."

Matteüs 22:34-40
[34] Jezus antwoordde: "Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand.[35] Dit gebod is het eerste en het belangrijkste[36] Het tweede, even belangrijke gebod is: 'Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.'[37] Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten."[38] Er stonden verschillende Farizeeërs om Jezus heen. Hij vroeg hun:[39] "Hoe staat het met de Christus? Van wie is Hij een zoon?" "Van David", antwoordden zij.[40] "Hoe kan David hem dan 'Here' noemen?" vroeg Jezus. "Want hij heeft gezegd:

Romeinen 13:9
Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: "U zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, stelen of verlangen naar iets dat van een ander is", worden in dit ene gebod vervuld: "U moet de ander liefhebben als uzelf."

Matteüs 19:16-19
[16] Er kwam een jongeman bij Hem met de vraag: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?"[17] "Waarom komt u met die vraag bij Mij?" vroeg Jezus. "Alleen God is toch goed? Maar om op uw vraag te antwoorden: Als u het eeuwige leven wilt hebben, moet u zich houden aan de geboden."[18] "Welke geboden?" vroeg hij. Jezus antwoordde: "U mag niet moorden. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen.[19] U mag niet liegen. U moet respect hebben voor uw ouders. U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf."

Matteüs 22:36-40
[36] Het tweede, even belangrijke gebod is: 'Houd net zoveel van uw medemens als van uzelf.'[37] Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten."[38] Er stonden verschillende Farizeeërs om Jezus heen. Hij vroeg hun:[39] "Hoe staat het met de Christus? Van wie is Hij een zoon?" "Van David", antwoordden zij.[40] "Hoe kan David hem dan 'Here' noemen?" vroeg Jezus. "Want hij heeft gezegd:

Matteüs 10:17-22
[17] Jullie moeten terechtstaan voor presidenten en koningen, omdat jullie bij Mij horen. Dat zijn kansen hun over Mij te vertellen en de wereld te laten weten wie Ik ben.[18] Als je wordt gearresteerd, hoef je je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. De juiste woorden zullen je op het juiste moment worden ingegeven.[19] Dan zijn jullie het niet die spreken. Dan is het de Geest van je hemelse Vader die door je spreekt.[20] De ene broer zal de andere ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelfs doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hen vermoorden.[21] Iedereen zal jullie haten omdat jullie bij Mij horen. Maar wie standhoudt tot het allerlaatst, zal worden gered.[22] Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want Ik zal terugkomen voordat jullie ze allemaal hebben bereikt.

Romeinen 13:8-14
[8] Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God.[9] Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: "U zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, stelen of verlangen naar iets dat van een ander is", worden in dit ene gebod vervuld: "U moet de ander liefhebben als uzelf."[10] Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig.[11] U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op! Onze bevrijding is veel dichterbij dan toen wij pas gelovig werden.[12] De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden.[13] Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en sex centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers.[14] Laat uw leven beheerst worden door de Here Jezus Christus en geef niet toe aan verkeerde verlangens, die in u opkomen.

Marcus 12:28-34
[28] Een godsdienstleraar die stond te luisteren, hoorde hoe raak Jezus de Sadduceeërs antwoordde. Hij kwam dichterbij en vroeg: "Wat is het belangrijkste gebod?"[29] Jezus antwoordde: "Dat is: Luister Israël, de Here, onze God, is de enige God.[30] U moet Hem liefhebben met heel uw hart, ziel en verstand.[31] En het gebod dat daarna komt, is dit: U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet."[32] De godsdienstleraar zei: "Ja, Meester, het is waar wat U zegt. Er is maar één God. Er is geen God behalve Hij.[33] Waar het op aankomt, is dat wij Hem liefhebben met alles wat in ons is en dat wij net zoveel van onze medemens houden als van onszelf. Dat is veel belangrijker dan het brengen van allerlei offers."[34] Jezus zag dat de man heel goed begreep waar het om ging en zei tegen hem: "U bent niet ver van het Koninkrijk van God." Toen Hij dat had gezegd, durfde niemand Hem nog iets te vragen.

Exodus 34:28
Toen Mozes met de stenen plaquettes in zijn armen van de berg afkwam, straalde en gloeide zijn gezicht door de lange tijd die hij in de nabijheid van de HERE had doorgebracht.

Deuteronomium 4:13
Hij maakte u Zijn verbond bekend (de Tien Geboden) die u moet gehoorzamen en Hij schreef die op twee stenen plaquettes.

Deuteronomium 10:4
De HERE schreef de Tien Geboden opnieuw op de plaquettes en gaf ze mij. (Het waren dezelfde geboden die Hij u gaf vanuit het midden van het vuur op de berg, terwijl u aan de voet van de berg toekeek).

Deuteronomium 5:7-22
[7] U mag u niet buigen voor beelden, noch hen op een andere manier vereren, want Ik ben de HERE, uw God. Ik ben een jaloerse God, Die de zonden van de vaders aanrekent aan de kinderen uit de derde en vierde generatie van hen die Mij haten. Maar Ik zal mijn goedheid tonen aan duizenden generaties van hen, die van Mij houden en die mijn geboden gehoorzamen.[8] Noem de naam van de HERE, uw God, niet nodeloos. (a) Degene die dat wel doet, zal Ik als schuldig beschouwen.[9] Houd de sabbat heilig. Dat is een gebod van de HERE, uw God.[10] Doe op de andere zes dagen uw werk;[11] de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; die dag mag geen werk worden verricht door u of iemand van uw huishouden: uw zonen, dochters, dienaren, ossen, ezels of ander vee. Ook buitenlanders die bij u wonen, moeten dit gebod gehoorzamen. Iedereen moet, net als u, rusten.[12] De sabbat moet u houden om te herdenken dat u slaven was in Egypte en dat de HERE, uw God, u uit dat land heeft geleid met een groot vertoon van macht.[13] Eer uw vader en uw moeder naar het gebod van de HERE, uw God; als u dat doet, zult u een lang en voorspoedig leven hebben in het land dat Hij u geeft.[14] U mag niet doodslaan.[15] U mag geen overspel plegen.[16] U mag niet stelen.[17] U mag niet liegen.[18] U mag geen verlangend oog laten vallen op de vrouw van een andere man, noch hem benijden om zijn huis, land, dienaren, ossen, ezels, noch om iets anders dat hij bezit![19] De HERE heeft met luide stem aan ieder van u deze geboden uit het hart van het vuur gegeven, terwijl de berg Sinaï in wolken en diepe duisternis was gehuld. Aan deze geboden heeft Hij er geen toegevoegd. (b) Hij schreef ze op twee stenen plaquettes en gaf die aan mij.[20] Maar toen u de luide stem vanuit de duisternis hoorde en het verschrikkelijke vuur op de top van de berg zag, kwamen al uw stamhoofden naar mij toe[21] en smeekten: 'Vandaag heeft de HERE, onze God, ons Zijn grootheid en glorie getoond; wij hebben zelfs Zijn stem uit het midden van het vuur gehoord. Vandaag zagen wij dat een mens met God kan spreken en toch in leven kan blijven.[22] Maar wij zullen zeker sterven als Hij nog een keer tegen ons spreekt. Dat vreselijke vuur zal ons verteren.

Deuteronomium 6:21
Hij leidde ons uit Egypte om ons het land te geven, dat Hij onze voorouders had beloofd.

Deuteronomium 10:1-5
[1] "Toen droeg de HERE mij op twee stenen plaquettes te maken, gelijk aan de eerste twee en daarna een houten ark te bouwen om ze in te bewaren en vervolgens terug te keren naar God op de berg.[2] Hij zei dat Hij op dit tweede paar plaquettes opnieuw de geboden zou schrijven, die op het eerste paar stonden, dat ik kapot had gegooid. Ik moest de nieuwe plaquettes in de ark opbergen.[3] Zo maakte ik een ark van acaciahout en hakte twee nieuwe stenen plaquettes uit, gelijk aan de eerste twee en nam die mee de berg op.[4] De HERE schreef de Tien Geboden opnieuw op de plaquettes en gaf ze mij. (Het waren dezelfde geboden die Hij u gaf vanuit het midden van het vuur op de berg, terwijl u aan de voet van de berg toekeek).[5] Toen ging ik weer naar beneden en plaatste de plaquettes in de ark die ik had gemaakt. Zij bevinden zich daar nu nog, precies zoals de HERE mij opdroeg.

Exodus 20:1-17
[1] Toen verklaarde de HERE:[2] "Ik ben de HERE, uw God, Die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.[3] U mag geen andere goden aanbidden dan Mij.[4] U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.[5] U mag niet voor dergelijke zaken buigen of deze vereren; want Ik, de HERE, ben een jaloerse God, Die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten.[6] Maar Ik ben liefdevol voor hen die van Mij houden en mijn wetten gehoorzamen.[7] U mag de naam van de HERE, uw God, niet zonder goede reden gebruiken, want de HERE zal degene die dat wel doet, zeker straffen.[8] Onderhoud de sabbat als een heilige dag.[9] Zes dagen moet u werken,[10] maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven (man of vrouw), vee en gasten.[11] Want in zes dagen heeft de HERE de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft, gemaakt en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HERE de sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van.[12] Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.[13] U mag niemand doodslaan.[14] U mag niet echtbreken.[15] U mag niet stelen.[16] U mag geen leugens vertellen aan andere mensen.[17] U mag niet jaloers zijn op het huis van uw naaste en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste."

Exodus 24:12
De HERE zei tegen Mozes: "Klim omhoog naar de plaats waar Ik ben, dan zal Ik u de wet en de geboden geven, die Ik op stenen plaquettes heb geschreven, zodat u het volk ermee kunt onderwijzen."

Exodus 34:10-29
[10] U moet al mijn geboden gehoorzamen en naleven; dan zal Ik de Amorieten, Kanaänieten, Hethieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten voor u verdrijven.[11] Denk erom dat u nooit een verbond sluit met de volken die wonen in het land waarnaar u nu op weg bent. Als u dat wel doet, zullen zij voor u een verzoeking zijn, zodat u al snel hun heidense gewoonten overneemt.[12] Integendeel, haal hun altaren omver, sla hun gewijde stenen kapot en hak hun gewijde palen om.[13] U mag geen andere goden vereren omdat de HERE, uw God, een jaloerse God is.[14] Nee, sluit nooit enig verbond met deze volken. Zij zijn ontrouw door het aanbidden van hun afgoden. Als zij iemand van u zouden uitnodigen, zou hij ook moeten eten van het offer dat zij aan hun afgod hebben gegeven.[15] En als uw zonen met hun dochters zouden trouwen, zullen die jongens al snel meedoen met de aanbidding van de afgoden van hun vrouwen.[16] Blijf op een veilige afstand van alle afgoden en maak geen beeld van een god.[17] Zorg ervoor dat iedereen het Feest van de Ongezuurde Broden viert en zeven dagen niets anders eet dan ongezuurde broden. Dat heb Ik u geboden. Doe dat in de maand Abib, de maand waarin u uit het land Egypte bent vertrokken.[18] Iedere mannelijke eerstgeborene is mijn eigendom; ook van het vee, de schapen en de geiten.[19] Het veulen van een ezel kan worden afgekocht met een schaap. Als iemand besluit het veulen niet af te kopen, moet hij het de nek breken. Maar uw oudste zonen mceten allemaal worden afgekocht. En niemand mag Mij onder ogen komen zonder een geschenk.[20] Ook in de tijd van het ploegen en oogsten mag iedereen maar zes dagen werken, op de zevende dag moet worden gerust.[21] Denk eraan dat iedereen de drie jaarlijkse feesten viert: het Wekenfeest, het Feest van het eerste gewas en het Oogstfeest.[22] Bij die gelegenheden moeten alle mannen en jongens voor de Oppermachtige HERE verschijnen.[23] Niemand zal uw land aanvallen op het moment dat iedereen op weg is om voor de HERE te verschijnen, drie keer per jaar. Ik zal de volken voor u uit wegjagen en uw landsgrenzen verruimen.[24] U mag geen gezuurd brood gebruiken als u Mij iets offert en niets van het vlees van het Paaslam mag tot de volgende morgen blijven liggen.[25] Breng het beste van de eerste gewassen van het land in het huis van de HERE, uw God. En kook een jonge geit niet in de melk van zijn moeder."[26] De HERE gaf Mozes de opdracht: "Schrijf alles op wat Ik heb gezegd, want deze woorden (A) vormen de basis van het verbond tussen Mij en Israël en u."[27] Mozes bleef 40 dagen en nachten bij de HERE op de berg, zonder te eten of te drinken en de HERE schreef de Tien Geboden op de stenen plaquettes.[28] Toen Mozes met de stenen plaquettes in zijn armen van de berg afkwam, straalde en gloeide zijn gezicht door de lange tijd die hij in de nabijheid van de HERE had doorgebracht.[29] Aäron en de andere Israëlieten zagen de straling en durfden niet bij hem in de buurt te komen.

Deuteronomium 6:4-9
[4] Israël, luister: de HERE is onze God, de HERE is één.[5] U moet met uw hele hart, uw hele ziel en met inspanning van al uw krachten van Hem houden.[6] En u moet de geboden, die ik u vandaag geef, voortdurend in gedachten houden.[7] U moet ze uw kinderen inprenten en erover praten als u thuis bent of buiten loopt. Ja, ook tijdens het opstaan en naar bed gaan.[8] Bind ze aan uw hand, draag ze op uw voorhoofd[9] en schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van uw steden.

Exodus 20:2-17
[2] "Ik ben de HERE, uw God, Die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.[3] U mag geen andere goden aanbidden dan Mij.[4] U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.[5] U mag niet voor dergelijke zaken buigen of deze vereren; want Ik, de HERE, ben een jaloerse God, Die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten.[6] Maar Ik ben liefdevol voor hen die van Mij houden en mijn wetten gehoorzamen.[7] U mag de naam van de HERE, uw God, niet zonder goede reden gebruiken, want de HERE zal degene die dat wel doet, zeker straffen.[8] Onderhoud de sabbat als een heilige dag.[9] Zes dagen moet u werken,[10] maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven (man of vrouw), vee en gasten.[11] Want in zes dagen heeft de HERE de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft, gemaakt en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HERE de sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van.[12] Heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de HERE, uw God, u zal geven.[13] U mag niemand doodslaan.[14] U mag niet echtbreken.[15] U mag niet stelen.[16] U mag geen leugens vertellen aan andere mensen.[17] U mag niet jaloers zijn op het huis van uw naaste en ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund en zijn ezel of iets anders dat het eigendom is van uw naaste."

Exodus 31:18
Aäron smolt het goud en goot het in de vorm van een kalf. De Israëlieten riepen: "O Israël, dit is de god die ons uit Egypte heeft bevrijd!"

Johannes 14:15
Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven.

Matteüs 19:18
"Welke geboden?" vroeg hij. Jezus antwoordde: "U mag niet moorden. U mag geen overspel plegen. U mag niet stelen.

Johannes 15:10
Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.

Matteüs 5:17
Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten opzij te schuiven. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven.

Exodus 32:15
God had deze plaquettes Zelf beschreven.

Johannes 15:12-17
[12] Wie zijn leven voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde.[13] U bent mijn vrienden als u doet wat Ik zeg.[14] Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn Vader gehoord heb.[15] U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam.[16] Ik draag u op van elkaar te houden.[17] Als de mensen u haten, vergeet dan niet dat zij Mij al eerder hebben gehaat.

Exodus 32:16
Toen Jozua het lawaai van de feestende Israëlieten in het kamp hoorde, riep hij naar Mozes: "Het lijkt wel of er wordt gevochten in het kamp!"

Exodus 34:27
Mozes bleef 40 dagen en nachten bij de HERE op de berg, zonder te eten of te drinken en de HERE schreef de Tien Geboden op de stenen plaquettes.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®