A A A A A

Engelen en duivels: [Engelen]


Genesis 2:1
Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.

Kolossenzen 1:16
Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem.

Job 38:1-7
[1] Toen gaf de HERE Job vanuit een storm Zijn antwoord:[2] "Wie is het die door onzinnig gepraat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken?[3] Maak u maar klaar om Mij te ontmoeten, want Ik wil u iets vragen en antwoord van u hebben.[4] Waar was u toen Ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het Mij, u weet immers zoveel![5] Weet u hoe haar afmetingen werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel op![6] Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen, terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van blijdschap?[7] Wie stelde de grenzen van de zeeën vast toen zij vanuit het verborgene omhoogschuimden? Wie hulde hen in dikke wolken en diepe duisternis,

Lucas 20:35-36
[35] De Here is niet de God van mensen die dood zijn, maar van mensen die leven. God beschouwt ze allemaal als levend."[36] "Dat hebt U goed gezegd, Meester", merkte een godsdienstleraar op.

Openbaring 4:8
Elk van de vier wezens had zes vleugels. Zij waren rondom en van binnen vol met ogen. Zonder ophouden zeiden zij: "Heilig, heilig, heilig is de Here, de Almachtige God, Die was, Die is en Die komt." (A)

Matteüs 22:30
'Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob!' Daaruit blijkt dat Hij niet een God van doden is, maar van levenden."

2 Samuel 14:17
Hij deed dat om de zaak voor u in een ander licht te stellen. Maar u bent zo wijs als een engel van God en weet precies wat overal gebeurt!"

Lucas 15:10
Jezus vertelde nog een gelijkenis. "Een man had twee zonen.

Openbaring 14:6
Ik zag een andere engel in het midden van de hemel vliegen. Hij had een blijvende boodschap bij zich, die hij aan ieder op aarde bekend moest maken: Aan alle volken, stammen en taalgroepen.

Job 4:15-18
[15] Als God niet eens Zijn eigen boodschappers kan vertrouwen en zelfs engelen fouten maken, zou Hij dat dan wel kunnen bij stoffelijke wezens, die in lemen hutten wonen en nog gemakkelijker dan motten kunnen worden doodgedrukt?[16] 's Morgens leven zij, maar 's avonds zijn zij al dood. Voor altijd verdwenen, zonder dat ook maar iemand een gedachte aan hen schenkt.[17] Hun levensdraad wordt doorgeknipt en zij sterven zonder dat zij het weten."[18] "Roep toch! Maar wie zal antwoord geven? Tot wie van de engelen kun je je richten?

Jesaja 14:12-14
[12] U bent nu uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U bent op de aarde neergeveld, hoewel u vele volkeren op aarde overwon.[13] Want u zei bij uzelf: "Ik zal de hemel bestormen en hoger dan de sterren heersen. Ik zal de hoogste troon bestijgen. Ik zal zetelen op de berg van de samenkomst, ver weg in het noorden.[14] Ik zal opklimmen tot in de hoogste hemelen en gelijk zijn aan de Allerhoogste."

Judas 1:6
Hij heeft engelen, die eerst met Hem over het heelal regeerden maar Hem ontrouw werden, gevangen gezet in de eeuwige duisternis; daar houdt Hij hen vast tot de dag van het grote oordeel.

1 Petrus 3:21-22
[21] Als contrast daarmee wordt u dan ook gered door de doop. De doop betekent niet dat het vuil van uw lichaam wordt afgewassen, maar het is een gebed tot God om een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus.[22] Christus is naar de hemel gegaan en troont nu naast God op de hoogste ereplaats in de hemel. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan Hem onderworpen.

1 Petrus 1:12
Tenslotte werd hun duidelijk gemaakt dat die dingen niet tijdens hun eigen leven zouden plaatsvinden, maar pas veel later, in onze tijd. En nu is dit heerlijke nieuws openlijk aan ons allen bekendgemaakt door dezelfde Heilige Geest, Die tot hen gesproken heeft. Het is zoiets heerlijks, dat zelfs de engelen er meer over zouden willen weten.

Hebreeën 12:22
Nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God; het hemelse Jeruzalem, waar tienduizenden engelen wonen.

Openbaring 5:11-12
[11] Toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de levende wezens en de ouderlingen.[12] "Het Lam dat geslacht is", juichten zij, "is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen!"

Psalmen 78:25-49
[25] Zo aten zij het brood van de engelen. Hij gaf hun zoveel te eten dat iedereen genoeg had.[26] Toen liet Hij een flinke oostenwind opsteken en door Zijn kracht zwol ook de zuidenwind aan.[27] Het vlees kwam op hun hoofden neer; het was zoveel dat het op regen leek. Talloze vogels kwamen neer.[28] Zij vielen in het tentenkamp op de grond, rond hun woningen.[29] Het volk at het en had meer dan genoeg. Zo voldeed God aan hun verlangen.[30] Terwijl zij hun mond nog niet leeg hadden, werden zij alweer opstandig tegen God.[31] Maar toen werd God heel boos op hen en richtte een ware slachting aan onder de jonge mannen van het volk.[32] Maar zij leerden hier niets van. Zij gingen door met zondigen en vertrouwden niet op God, Wiens wonderen zij hadden gezien.[33] Toen bracht Hij dood en verderf onder hen.[34] Pas wanneer Hij hen doodde, gingen zij weer naar Hem vragen. Dan zochten zij hun God en bekeerden zich.[35] Dan dachten zij er pas weer aan dat God hun rots was en dat de Allerhoogste God hen bevrijdde.[36] Maar zij logen en bedrogen Hem met wat zij zeiden.[37] Zij bleven niet bij Hem en waren Gods verbond al weer ontrouw.[38] Maar de barmhartige God vergaf hun zonden en vernietigde hen niet. Vele malen nam Hij Zijn woede van hen weg en vergold hun zonden niet.[39] Hij dacht eraan dat zij maar mensen waren, vluchtige ademtochten die niet meer terugkomen.[40] Wat waren zij in de woestijn vaak opstandig tegen Hem en beledigden zij Hem daar.[41] Steeds weer daagden zij God uit en deden zij de Heilige God van Israël verdriet.[42] Zij herinnerden zich Zijn macht niet, hoe Hij hen eens bevrijd had.[43] Hoe Hij in Egypte, in de stad Zoan, Zijn wonderen en tekenen had gedaan.[44] Hij veranderde het water van de Nijl in bloed; hetzelfde deed Hij met de zijrivieren, zodat niemand kon drinken.[45] Hij stuurde steekvliegen, die hun het leven onmogelijk maakten en kikkers die overal zaten.[46] Alle gewassen op de akkers werden kaalgevreten door ongedierte en daarna kwamen er nog sprinkhanen.[47] De hagel vernielde de druivenoogst en de ijzel bevroor de moerbeibomen.[48] Ook het vee stierf door de hagel en de kudden door de bliksem.[49] Hij liet over heel Egypte Zijn brandende toorn neerkomen, Zijn boosheid en angstaanjagende woede.

Psalmen 91:11
Hij zal Zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

Psalmen 103:20
Laten alle engelen de HERE loven en prijzen. Zij zijn sterke helden, die Zijn woord uitvoeren en luisteren naar Zijn stem.

Matteüs 4:6-11
[6] "Laat nu eens zien dat U de Zoon van God bent", zei hij. "Spring naar beneden! Er staat immers in de Boeken dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen. Die zullen er wel voor zorgen dat U niet te pletter valt."[7] Jezus antwoordde: "Er staat ook dat wij de Here, onze God, niet mogen uitdagen."[8] De duivel gaf het niet op en nam Hem mee naar een heel hoge berg. Hij liet Hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal.[9] "Dat zal ik U allemaal geven", zei hij, "als U voor mij neerknielt en mij eert."[10] "Ga weg, satan", zei Jezus. "Er staat immers in de Boeken: 'Geef niemand anders eer dan de Here, uw God. Doe alleen wat Hij zegt."[11] De duivel liet Jezus met rust en ging weg. Toen wamen er engelen om voor Jezus te zorgen.

Matteüs 16:27
Luister, Ik zeg dat sommigen van jullie, die hier bij Mij staan, Mij nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid."

Matteüs 18:10
Want Ik ben gekomen om hen die verloren gaan, te redden. (a)

Matteüs 24:31-35
[31] Ik zal het jullie duidelijk maken met een voorbeeld. Wanneer de takken van de vijgeboom zacht worden en er knoppen en blaadjes uit komen, komt de zomer eraan.[32] Zo is het ook wanneer jullie al deze dingen zien gebeuren. Dat is het teken dat Ik bijna terugkom.[33] Als deze dingen gebeuren, is het einde van de tijd gekomen. De hemel en de aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zeker niet.[34] Maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur, weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het.[35] Als Ik terug kom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach.

Lucas 4:10
Want er staat in de Boeken dat God Zijn engelen zal sturen om U te beschermen.

Johannes 20:11-12
[11] Snikkend boog zij zich voorover en keek in het graf. Op de plaats waar Jezus had gelegen, zag zij twee engelen in witte kleren zitten. Een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar Hij gelegen had.[12] "Waarom huilt u?" vroegen zij haar. "Ze hebben mijn Heer weggenomen", antwoordde Maria, "en ik weet niet waar Hij is."

Kolossenzen 2:18
Laat u niet wijsmaken dat u verloren bent als u geen engelen wilt vereren. Wie dat beweren, denken recht van spreken te hebben omdat ze een visioen hebben gehad. Het enige wat die trotse mensen hebben (ook al beweren zij nederig te zijn) is een rijke fantasie!

Hebreeën 1:14
Nee, want de engelen zijn geesten, die God dienen en die Hij erop uit stuurt om de mensen die gered worden, te helpen.

Hebreeën 2:6-13
[6] Nee, want in één van de Psalmen zegt David tegen God: "Wat is de mens eigenlijk, dat U zoveel om hem geeft? En wat is een mensenkind dat U Zich erom bekommert?[7] Hoewel U hem een korte tijd lager dan de engelen hebt gezet, hebt U hem nu gekroond met heerlijkheid en eer.[8] En U hebt hem het beheer gegeven over alles wat er is." (a) Toen God dit zei, bedoelde Hij ook dat alles aan Hem onderworpen zou zijn, niets uitgezonderd. Wij hebben nog niet gezien dat het al zover is,[9] maar wij zien Jezus wel. Hij heeft gedurende een tijd lager dan de engelen gestaan omdat Hij sterven moest, maar is nu door God met heerlijkheid en eer gekroond, omdat Hij door Gods genade voor ons de dood is ingegaan.[10] Door de goedheid van God heeft Jezus de dood geproefd voor iedereen in de hele wereld. Het was juist en goed dat God, Die alles terwille van Zichzelf heeft gemaakt, Jezus heeft laten lijden. Daardoor heeft Hij vele van Zijn zonen in Zijn heerlijkheid laten delen. Door Zijn lijden is Jezus hun volmaakte leider geworden, de enige die hen kon redden.[11] Nu wij door Jezus voor God zijn afgezonderd, hebben wij dezelfde Vader als Hij. Daarom schaamt Jezus Zich er niet voor ons Zijn broeders te noemen.[12] Dat komt overeen met wat in de Psalmen staat: "Ik zal met mijn broeders over God, mijn Vader, spreken. Samen zullen wij Hem eren door ons lied." (B)[13] Er staat ook: "Samen met mijn broeders zal Ik op God vertrouwen." (C) En op een andere plaats: "Kijk, hier ben Ik met de kinderen die God Mij gegeven heeft." (D)

Hebreeën 13:2
Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen; daardoor hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, engelen in huis gehad.

2 Petrus 2:4
God heeft zelfs opstandige, ongehoorzame engelen niet gespaard, maar in de afgrond gegooid waar zij in donkere holen opgesloten blijven tot de dag van het grote oordeel.

Dutch Bible 2007
Copyright © 1979, 1988, 2007 by Biblica, Inc.®