A A A A A

God: [Blessing]


Lucas 6:38
Geeft, en u zal worden gegeven: een goede, volgestampte, geschudde en overlopende maat zal u in de schoot worden gestort. Want met de maat, waarmee ge meet, zal ook u worden gemeten.

Matteüs 5:4
Zalig de zachtmoedigen; want ze zullen het Land bezitten.

Filippenzen 4:19
Mijn God zal dan ook in Christus Jesus in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom en door zijn heerlijkheid.

Psalmen 67:7
God, die de eenzame zwervers naar huis geleidde, Maar de weerspannigen bleven in de wildernis achter!

Numeri 6:24-25
[24] Jahweh zegene u, En behoede u;[25] Jahweh doe zijn aanschijn over u lichten, En zij u genadig;

Filippenzen 4:6-7
[6] maakt u over niets bezorgd, doch maakt aan God al uw wensen bekend door bidden en smeken en danken.[7] En de vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jesus.

Jakobus 1:17
Niet dan goede gift en volmaakte gave komt van boven, en daalt neer van den Vader der lichten, bij wien geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid.

Jeremia 17:7-8
[7] Maar gezegend de man, die op Jahweh vertrouwt, En die zijn hoop stelt op Jahweh.[8] Hij is als een boom, aan het water geplant, Die zijn wortels schiet in de beek; Die dreigende hitte niet vreest, Wiens blad niet verwelkt; Die in droge jaren niet kwijnt, Maar altijd vruchten blijft dragen.

Jesaja 41:10
Ge moet niet vrezen, want Ik sta u bij; Niet radeloos rondzien, want Ik ben uw God! Ik maak u sterk, Ik kom u te hulp; Ik zal u steunen met de rechter van mijn ontferming!

Johannes 1:16
Waarachtig, uit zijn volheid ontvingen wij allen De éne genade na de andere;

Genesis 22:16-17
[16] en sprak: Ik zweer bij Mijzelf, Luidt de godsspraak van Jahweh! Omdat ge dit hebt gedaan, En uw enigen zoon niet gespaard hebt:[17] Daarom zal Ik u zegenen, En uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, En als het zand aan het strand van de zee; Uw kroost zal de poorten van zijn vijanden bezitten.

Genesis 27:28-29
[28] God schenke u dauw van de hemel, En het vette der aarde, Met overvloed van koren en most.[29] Volken zullen u dienen, En naties zich voor u buigen. Wees een vorst over uw broeders, De zonen uwer moeder werpen zich voor u neer. Vervloekt, die u vloekt, Maar gezegend, die u zegent!

Psalmen 1:1-3
[1] Gelukkig de man, Die de raad der goddelozen niet volgt, Niet de weg der zondaars betreedt, Niet neerzit in de kring van de spotters;[2] Maar die zijn vreugde vindt in Jahweh’s wet, En dag en nacht zijn wet overweegt.[3] Hij is als een boom, aan stromend water geplant, Die zijn vrucht geeft op tijd, Waarvan het blad niet verwelkt: Al wat hij doet zal gedijen.

Psalmen 23:1-4
[1] Een psalm van David. Aan Jahweh behoort de aarde, met wat ze bevat, De wereld en die er op wonen;[2] Want Hij heeft ze op de zeeën gegrond, En geplant op de stromen.[3] Wie mag de berg van Jahweh bestijgen, Wie zijn heilige stede betreden?[4] Die rein is van handen, en zuiver van hart; In wiens ziel geen bedrog is, en die geen valse eden zweert.

2 Samuel 22:3-4
[3] Jahweh, mijn toevlucht, mijn burcht en mijn veste; Mijn God, mijn rots, waarop ik kan schuilen. Mijn schild, de hoorn van mijn heil, mijn schutse en mijn toevlucht, Mijn redder heeft mij uit de verdrukking verlost.[4] Ik roep: Geprezen zij Jahweh! En ben van mijn vijand verlost.

1 Johannes 5:18
We weten, dat wie uit God is geboren, niet zondigt; maar wie uit God is geboren, waakt over zichzelf, en de Boze heeft geen vat op hem.

Psalmen 138:7
Waar zou ik ooit uw geest ontlopen, Uw aanschijn kunnen ontvluchten?

2 Korintiërs 9:8
en God is bij machte, om u een overvloed te schenken van allerlei gunsten; zodat gij onder alle opzichten en ten allen tijde ruimschoots het nodige zult bezitten, en nog zult overhouden voor ieder goed werk;

Filippenzen 4:7
En de vrede Gods, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jesus.

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939