A A A A A

Kerk: [Valse leraren]


Ezechiël 13:9
Neerkomen zal mijn hand op de profeten, die een waanbeeld schouwden en leugens voorspelden; in de kring van mijn volk worden ze niet toegelaten, in het boek van Israëls huis niet ingeschreven, op Israëls grondgebied komen ze niet. Zo zult ge erkennen, dat Ik Jahweh ben.

Jeremia 23:16
Zo spreekt Jahweh der heirscharen: Luistert niet naar het woord dier profeten, Die voor u de toekomst voorzeggen: Zij verdwazen u slechts, Ze verkonden visioenen van eigen vinding, Niet op Jahweh’s bevel!

Lucas 6:26
Wee u, wanneer alle mensen u prijzen; want zó hebben hun vaders met de valse profeten gedaan.

Matteüs 24:24
Want er zal menig valse-christus opstaan en tal van valse profeten. Ze zullen grote tekenen en wonderen verrichten, zodat, als het mogelijk was, ze zelfs de uitverkorenen zouden misleiden.

Matteüs 16:11-12
[11] Waarom begrijpt gij niet, dat Ik niet sprak over brood, toen ik zei: Wacht u voor het zuurdeeg der farizeën en sadduceën?[12] Nu begrepen ze, dat Hij hun niet gezegd had, zich te wachten voor het zuurdeeg van brood, maar voor de leer van farizeën en sadduceën.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,[4] maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.

2 Timoteüs 4:3-4
[3] Want er komt een tijd, dat men de gezonde leer niet verdraagt, maar zich een massa leraars bijeenraapt naar eigen smaak; dat men zich de oren laat strelen,[4] maar ze afkeert van de waarheid, om zich te houden aan fabels.

Handelingen Apostelen 20:28-30
[28] Geeft acht op uzelf, en op heel de kudde, waarover de Heilige Geest u als bewakers gesteld heeft, om Gods Kerk te besturen, die Hij zich door zijn eigen bloed heeft verworven.[29] Ik weet, dat na mijn heengaan wrede wolven onder u zullen komen, die de kudde niet sparen[30] en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan, die verkeerde dingen leren, om de leerlingen met zich mee te slepen.

2 Petrus 3:14-18
[14] Daarom geliefden, nu gij dit alles verwacht, moet gij uw best doen, om smetteloos en onbevlekt te worden bevonden, in vrede met Hem.[15] Weet ook de lankmoedigheid van onzen Heer als een heil te waarderen, zoals onze geliefde broeder Paulus, naar de hem geschonken wijsheid, aan u heeft geschreven,[16] en zoals hij dit ook in al de andere brieven leert, wanneer hij over deze dingen spreekt. Er komen daarin sommige duistere plaatsen voor, die onontwikkelde en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, zoals ze dat ook met al de andere Schriften doen.[17] Gij dan, geliefden, nu gij het te voren weet, weest op uw hoede, opdat gij niet door de dwaling der goddelozen wordt meegesleept en uw eigen vastheid verliest.[18] Neemt liever toe in genade en kennis van Jesus Christus onzen Heer en Verlosser. Hem zij de glorie nu en tot de Dag der Eeuwigheid.

1 Johannes 4:1-6
[1] Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar onderzoekt, of de geesten uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan over de wereld.[2] Hieraan erkent ge de geest van God: Iedere geest die belijdt, dat Jesus Christus in het Vlees is gekomen, hij is uit God.[3] Maar iedere geest, die Jesus niet belijdt, is niet uit God; dat is er een van den Antichrist, die komt, zoals gij gehoord hebt, en die nu reeds in de wereld is.[4] Gij, kinderkens, gij zijt uit God, en hebt ze overwonnen; want Hij die in u woont, is machtiger dan hij die in de wereld is.[5] Zij zijn uit de wereld; daarom spreken ze naar de wereld, en de wereld luistert naar hen.[6] Wij zijn uit God: wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. -Hieraan erkennen we de geest der waarheid en de geest der dwaling.

Matteüs 7:15-20
[15] Seet junt faea fe dee faulsche Profeete, dee no ju kome enn Schopskjleeda, oba ennalich sent see rietende Wilw.[16] Aun aea Frucht woa jie an kjanne; Wiendruwe woare doch nich fonn Schtachle jelpoke, oda Fieje fonn Distle.[17] Jrod soo woat en gooda Boom goode Frucht droage, oba en schlajchta Boom woat beeset Frucht droage.[18] En gooda Boom kaun nich beeset Frucht droage, oda en schlajchta Boom goodet Frucht.[19] En jieda Boom dee nich goodet Frucht drajcht woat dol jeschnaede en em Fia jeschmaete.[20] Doaromm aun aea Frucht woare dee to kjanne senne.

2 Petrus 1:12-21
[12] Doaromm raeakjen ekj junt emma aun dise Dinje denkje to halpe, wan jie dee Woarheit uk weete en bestaedijcht sent doabenne.[13] En ekj jleew daut es rajcht, soo lang aus ekj enn dis Kjarpa sie, junt waka to hool derch denkje halpe,[14] en wiel ekj weet daut ekj dis Kjarpa boolt woa motte auntsied laje, soo aus de Herr Jesus Christus mie daut kloa muak.[15] En ekj woa mie bemeaje doarenn daut jie daut emma behoole woare, sogoa wan ekj eascht wajch sie.[16] Dan wie ha junt onns Herr Jesus Christus siene Macht en sien wadakome nich bekaunt jemoakt derch kluake, selfst utjedochte Jeschichte, oba sage siene Majestaet met onnse eajne Uage.[17] Dan hee kjreach Ea en Harlijchkjeit fonn Gott daem Foda, aus doa ne Stem kjeem fonn dee groote Harlijchkjeit: "Dit es mien leefsta Saen, met daem ekj seeha tofraed sie".[18] En wie heade dise Stem dee utem Himel kjeem aus wie met am toop weare enn daem heilje Boajch.[19] En wie ha daut profeetesche Wuat noch sechra, en jie doone goot wan jie acht jaewe doaropp aus en Licht daut enn ne diestre Staed schient, bottet aunfangkt to doage, en dee Morjestearn enn june Hoate oppkjemt.[20] Easchtens sel jie weete daut kjeene profeetesche Schreft sikj selfst utlajcht.[21] Dan dee Profitie es niemols derch mensche Wele jekome, oba heilje Mana raede soo aus dee heilje Jeist an delengd dreef.

Titus 1:6-16
[6] wan doa soona sent daen nusscht faea to schmiete jeit, dee mau eene Fru ha, en Kjinje dee jleewe, en dee nich onnbandich oda onnjehuarsaum sent.[7] Dan en Jemeente Leida, aus Gott sien Fewaulta, mott soona senne daem nusscht faea to schmiete jeit, nich eaejensenich, nich wuttich, nich en Wien Supa, nich soona dee aundra schleit, nich Jeltjearich;[8] leewa Gaustfrie, ne Leew ha fa daut Goode, feninftich, heilich, selfst beharscht,[9] dee sikj faust helt, aun daut truehe Wuat no dee Lea, soo daut hee aundre derch dee jesunde Lea femone kaun, uk daen aewaraede dee jaejaenaun sent.[10] Dan doa sent fael wadaspanstje Mensche, dee nutsloose Raed ha, en fefeararische Mensche, besondasch dee fonne Beschniedunk,[11] daen aeare Miela festopt motte, dee gaunse Hiesa ommschmiete, en soont unjarechte waut sikj nich jeziemt, omm onnopprechtja Jewenst to kjriehe.[12] En jewessa fonn aeare eajna Profeete saed: "Dee Kjreeta sent emma Laeajna, beese, wile Teare, fule Fraeta.[13] Dit Zeichnes es woa. Doaromm doo an schoap trajchtwiese, daut see em Gloowe kjenne Jesunt senne,[14] en nich oobacht jaewe opp judsche Foble en Mensche Jesatse dee de Woarheit fedreihe.[15] Aules es Rein fa daen dee rein sent; oba fa daen dee Onnrein sent, en nich jleewe, es nusscht Rein, dan sogoa aea Senn en Jewesse es Onnrein.[16] See jaewe faea daut see Gott kjane, oba aeare Woakje feleaje daut, en see sent oppscheislich, en onnjehuarsaum, en nich faeijch to irjent en goodet Woakj.

2 Petrus 2:1-22
[1] Oba doa weare faulsche Profeete mank daut Follkj, so aus secha bie junt uk woare faulsche Leara senne, dee em jeheeme woare Iedeehe de Fedowanes enenn brinje, en daem Herr dee an jekofft haft, aufsaje woare, en woare doaderch schwind opp sikj selfst Fedoawnes brinje.[2] En faele woare aea onnsitlijchet Laewe no folje; en waeajen soone woat dee Wajch de Woarheit fespott woare.[3] Enn Jiets woare see junt met fefearische Wead kjeepe en fekjeepe, daen aea Jerecht aul lang trig bestemt es, en aea Fedoawe schlapt nich.[4] Dan wan Gott dee Enjel dee jesindicht haude nich schoond, oba daen enne Hal enenn schmeet en an doa helt fa daut Jerecht,[5] en dee oole Welt nich schoond, en bewoad Nooha, daen achte Maun, dee en Jerajchtichkjeits Praedja wea, en brocht dee Aewaschwaminj aewa dee gottloose Mensche,[6] en brocht Jerecht opp dee Staede Soodom en Gomora derch en Ommschmiete, en bedakjt an met Ausch, en muak an en Biespel fa aul soone dee sikj faeanaeme en gottlooset Laewe to laewe,[7] en rad daem jerachte Loot dee bedrekjt wea aewe dee Gottloose aea onnjerajchta Waundel.[8] Dan dee jerachta Maun siene Seel, dee mank an laewd, wea jekjwaelt aewa aea jesatlooset Laewe, aus hee daut Dach fa Dach sach en head.[9] De Herr weet woo hee dee Jerachte ut Feseakjunk erut rade kaun, oba dee Gottloose fa daut Jerecht hoole tom strofe,[10] en besondasch daen dee no aeare onnreine Losst em Fleesch gone, en Harschoffte fe-achte. Dee sent Brow enn aeare eajne Tofraedenheit, en ha nich Angst aewa Harlijchkjeite to lastre.[11] Oba Enjel dee jrata sent enn Krauft en Macht, woage sikj nich browet Jerecht fer daem Herr to brinje aewa an.[12] Oba dise Mana, soo aus natearliche Beesta dee oone Fenunft jebuare sent tom jriepe en schlachte, rose aewa soont fonn waut see nuscht weete, en woare enn aea eajnet Fedoawness fedorwe woare;[13] en woare Onnjerajcht kjriehe aus Loon fa aea Onnrajcht. See jleewe daut aula Dach huach laewe es Fejneaje, see sent Placke en Schaundplacke dee heichle en sikj freihe wiel see met junt aete,[14] daen aere Uage foll sent fonn Eehebruch, en lote nich no met aeare Sind, en feleide dee Seele dee nich faust stone, en eewe sikj enn Jiets, fefluchte Kinje.[15] See ha daem jlikja Wajch felote, en sent daem Beor sien Saen Bieliam nojefolcht, dee onnjerajchtet Loon leef haud,[16] dee Schell kjreach fa siene Aewatraedinj, aus dee stumme Aesel met ne Mensche stem raed en daem Profeet sien Ersenn trajchtholp.[17] Dise Mensche sent Kjwale oone Wota, Naewel dee fomm Wint jedraewe woare, fa daen dee Dunkel de Diestanes bewoat es.[18] Dee raede stollte, nutsloose Wead, en locke met fleeschliche Losste soone dee meist jerat weare fonn soone dee enn Errtum laewde.[19] See fespraeakje an Frieheit, oba see sent selfst Sklowe de Fedoawness, dan wautemma en Mensch unja haft, doa es hee aun feskloft.[20] Dan wan see dee Welt aea Drakj sent loos jeworde derch dee folle Erkjantnes fonn onns Herr en Heilaunt Jesus Christus, oba dan wada doarenn faustjenome en feskloft sent, dan es daut Latste oaga aus daut Easchte.[21] Dan daut wudd senne baeta jewast wan see niemols haude dee folle Erkjantnes jehaut fonn daem Wajch de Jerajchtichkjeit, dan no daem daut see daut haude em folle jewist, en dan wajch to dreihe fonn daut heiljet Jeboot daut an jejaeft wea.[22] Oba daut es met an jrod soo paseat aus daut woaret Schprechwuat sajcht: "Dee Hunt es no daut trig jegone daut hee utjespaeaje haud", en "Dee Saeaj suedelt sikj wada emm Blott no daem daut dee jewosche es".

Matteüs 23:1-29
[1] Donn raed Jesus to daut Follkj en to siene Jinja,[2] en saed: "Dee Schreftjeleade en Farisaea sette opp Mooses sien Leastool.[3] Doaromm, aules waut see junt saje, horcht no an en doot waut see saje, oba doot nich soo aus see doone, dan see leare, oba doone selfst nich waut see saje.[4] Dan see binje aundre Mensche schwoare Lauste opp, en laje daen opp aeare Schulre, oba sent selfst nich welich een Finja to brucke met to halpe.[5] See doone aul aeare Woakje sikj fer Mensche seene to lote. See moake aeare Jebaed Reeme breet, en moake dee Tolle jrate,[6] en wele jearn dee Hauptstaede ha enn dee Moltiede, en dee Hauptsette enne Sienagooge[7] en jejreest woare enn dee Moakjtplautse, en daut de Mensche an 'Leara' nane.[8] Oba jie sele junt nich 'Leara' nane lote, dan eena es jun Leara, en jie sent aula Breeda.[9] En jie sele kjeenem oppe Ead 'Foda' nane, dan eena es jun Foda, en daut es dee himlischa.[10] En jie sele uk nich 'Leida' jenant woare, dan eena es jun Leida, en daut es Christus.[11] En dee daut jratste mank junt es, saul jun Deena senne.[12] En waea sikj selfst Groot moakt, woat jedeemueticht woare, oba waea sikj selfst deemueticht, woat nehecht jehowe woare.[13] Oba wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie schlute daut Himelsrikj too fer Mensche; dan jie gone selfst nich enenn, en dee, dee enenn gone wele, lot jie nich enenn.[14] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie fraete Waetfruehes aeare Hiesa opp, en fa en Schien moak jie lange Jebaede; doraomm woat jun Jerecht fael oaja senne.[15] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie reise aewa See en dreajet Launt omm een Mensch tom Judegloowe to jewenne, en wan hee daut es, dan moak jie am tom Halakjint, twee mol oaja aus jie sent.[16] Wee junt, blinje Leida, dee jie saje: 'Wan waea biem Tempel schweare deit, daut talt nusscht, oba waea biem Golt em Tempel schweare deit, es schuldich'.[17] Jie Noare en Blinje, woont es jrata, daut Golt, oda dee Tempel dee daut Golt heilich moakt?[18] En: 'waea biem Aultoa schweare deit, daut talt nusscht, oba waea bie de Gow daut oppem Aultoa es schweare deit, es schuldich'.[19] Jie Blinje! Woont es jrata, dee Gow oppem Aultoa, oda dee Aultoa dee de Gow heilich moakt?[20] Doaromm, waea biem Aultoa schweare deit, schweat doabie uk bie aules daut doabowe es;[21] en waea biem Tempel schweare deit, schweat doabie uk bie daem dee doabenne wont;[22] en waea biem Himel schweare deit, deit bie Gott sien Troon schweare, en bie daem dee doabowe set.[23] Wee junt! Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie jaewe daut teande fonn Mintsplaunt, en Del, en Kumen, oba ha daut fomm Jesats aewa jelote daut fael wijchta es, soo aus Jerecht, en Erboarme, en Gloowe; dise haud jie sullt doone, en jant nich utjelote.[24] Jie blinje Leida! jie siehe Moschtje rut, oba schluke Kameele opp![25] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie moake daut butaschte fom Kuffel en Schiew rein, oba fonn benne es daut foll Reibarie en oone Mot.[26] Du blinje Farisaea! Moak daut Kuffel eascht emol rein fonn benne, dautet butaschte uk kaun rein sene.[27] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! Jie sent soo aus aunjewite Jraewa, dee fonn bute werklich shiene straum to senne, oba fonn benne sent dee foll Doodje aeare Knoakes en aulahaunt Onnreinet.[28] Jrod soo shien jie uk fonn bute Jeracht to senne, oba fonn benne se jie foll Heichlerie en Jesatsloosichkjeit.[29] Wee junt, Schreftjeleade en Farisaea, Heichla! dan jie buhe dee Profeete aeare Jraewa, en puttse dee Jerajchte aeare Graufsteena,

Dutch Reimer Bible
Copyright 2001