A A A A A

Kerk: [Kerk bezoeken]


Hebreeën 10:24-25
[24] Laat ons elkander gadeslaan, om ons tot liefde te prikkelen en goede werken;[25] verwaarloost het gemeenschapsleven niet, zoals sommigen plegen te doen; maar vermaant elkander, te meer, daar gij de Dag ziet naderen.

Matteüs 18:20
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden.

Kolossenzen 3:16
Moge Christus’ woord in u wonen in rijke overvloed! Leert en vermaant elkander met allerlei wijsheid! Looft God in uw harten op lieflijke wijze, met psalmen, gezangen en geestelijke liederen.

Efeziërs 4:11-13
[11] Hijzelf is het geweest, die sommigen tot apostelen heeft aangesteld, anderen tot profeten, evangelisten, herders en leraars;[12] maar met het doel, om de heiligen tot volmaakte plichtsvervulling te brengen, om op te bouwen het Lichaam van Christus;[13] tot de tijd, dat wij allen tot de eenheid des geloofs en der kennis van Gods Zoon zijn gekomen, een volwassen man zijn geworden, en de mannenmaat van den volmaakten Christus hebben bereikt.

Handelingen Apostelen 2:42
Ze bleven volharden in de leer der apostelen en de onderlinge gemeenschap, in het breken des broods en in het gebed.

Romeinen 10:17
Het geloof ontstaat dus door de prediking; de prediking geschiedt krachtens opdracht van Christus.

Matteüs 16:18
En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.

Handelingen Apostelen 9:31-32
[31] Nu genoot de kerk vrede in heel Judea, Galilea en Samaria; steeds meer nam ze toe in de vreze des Heren, en breidde zich uit door de inspraak van den Heiligen Geest.[32] Eens op een rondreis bezocht Petrus ook de heiligen die te Ludda woonden.

Matteüs 6:33
Maar zoekt eerst het rijk Gods en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u worden geschonken als toegift.

Jakobus 1:22
Weest werkers van het woord, en niet hoorders alleen; anders bedriegt gij uzelf.

2 Timoteüs 4:2
Verkondig het woord; treed op, welkom of niet; weerleg, berisp en vermaan in alle lankmoedigheid en met alle soort van lering.

Matteüs 28:19-20
[19] Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van den Vader en van den Zoon en van den Heiligen Geest,[20] en leert ze onderhouden al wat Ik u heb geboden. Ziet, Ik blijf altijd bij u, tot aan het einde der wereld.

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939