A A A A A

Slecht Karakter: [Verraad]


Matteüs 27:3-4
[3] Toen zag Judas, die Hem verraden had, dat Hij veroordeeld was; hij kreeg spijt, bracht de dertig zilverlingen aan de opperpriesters en oudsten terug,[4] en zeide: Ik heb gezondigd, door onschuldig bloed te verraden. Maar ze zeiden: Wat gaat ons dat aan? Dat moet ge zelf maar weten.

Matteüs 6:14-15
[14] Want zo gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven.[15] Maar vergeeft gij aan de mensen niet, dan zal uw Vader ook uw fouten niet vergeven.

Marcus 11:25
Maar wanneer gij staat te bidden, en gij iets tegen iemand hebt, vergeeft het dan: opdat uw Vader, die in de hemel is, ook u uw zonden vergeeft.

Matteüs 7:12
Al wat gij dus wilt, dat de mensen u doen, doet het ook hun; want dat is de Wet en de Profeten.

Hebreeën 4:15
Want we hebben geen Hogepriester, die onze zwakheden niet meevoelen kan, maar Eén, die bekoord werd geheel op dezelfde wijze als wij, behoudens de zonde.

Genesis 12:3
Ik zal zegenen, die u zegent, Vervloeken, die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten der aarde worden gezegend.

Romeinen 3:23
Want allen hebben gezondigd, en zijn beroofd van de heerlijkheid Gods;

Dutch Bible 1939
Public Domain: Peter Canisius 1939