A A A A A

Mysterier: [Skæbne]


Prædikerens 6:10
Hvad en er hans Navn er allerede nævnt, og det er vitterligt, at han er et Menneske; og han kan ikke trætte med den, som er ham for mægtig.

Habakkuks 2:3
Thi endnu naar Synet paa den bestemte tid, og det taler om Enden og lyver ikke; dersom del tøver, da bi efter det; thi det ska visselig komme, det skal ikke ude blive.

Esajas 46:10
jeg, som fra Begyndelsen kundgør Enden og fra fordums Tid de Ting, som end ikke ere skete; jeg, som siger: Mit Raad skal bestaa, og jeg vil gøre alt det, som mig behager;

Esajas 55:11
Saa skal mit Ord være, som udgaar af min Mund, det skal ikke komme tomt tilbage til mig; men det skal gøre, hvad mig behager, og det skal have Lykke i, hvad jeg sender det til.

Jeremias 1:5
Før jeg dannede dig i Moders Liv, kendte jeg dig, og før, du udkom af Moders Skød, helligede jeg dig; jeg beskik kede dig til en Profet for Folkene.

Jeremias 17:10
Jeg Herren er den, som ransager Hjertet og prøver Nyrer, og det for at give hver efter sine Veje; efter sine Idrætters Frugt.

Johannes 16:33
Dette haver jeg talet til Eder, paa det I skulle have Fred i mig. I Verden skulle I have Trængsel; men værer frimodige, jeg haver overvundet Verden.

4 Mosebog 23:19
Gud er ikke et Menneske, at han lyver, ej heller et Menneskes Barn, at han skulde angre; har han sagt det, skulde ikke gøre det? og har han talet, og skulde ikke holde det?

Ordsprogenes 16:3
Befal Herren dine Gerninger saa skulle dine Anslag stadfæstes.

Ordsprogenes 19:20-24
[20] Adlyd Raad, og tag imod Tugt, at du kan blive viis paa dit sidste.[21] Der er mange Anslag i en Mands Hjerte; men Herrens Raad det skal bestaa.[22] Et Menneskes Lyst er hans Kærlighed; og en fattig er bedre end en Løgner.[23] At en frygter Herren, er til Liv; mæt skal han hvile, han skal ikke hjemsøges med Ulykke.[24] Den lade stikker sin Haand i Fadet; han lader den end ikke komme til sin Mund igen.

Salmernes 37:37
TagVare paa ja, den retsindige, og se hen til den oprigtige; thi Fredens Mand har en Fremtid.

Salmernes 138:8
Herren skal fuldføre det for mig; Herre ! din Miskundhed varer evindelig, opgiv ikke dine Hænders Gerninger.

Johannes' Åbenbaring 20:12
Og jeg saae de Døde, Smaa og Store, staaende for Gud, og Bøgerne bleve opladte; og en anden Bog blev opladt, som er Livsens Bog; og de Døde bleve dømte efter det, som er skrevet i Bøgerne efter deres Gjerninger.

Romerne 12:2
Og skikke Eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Eders Sinds Fornyelse, at I maa skjønne, hvad der er Guds gode og velbehagelige og fuldkomne Villie.

Romerne 8:28-29
[28] Men vi vide, at alle Ting tjene dem til Gode, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldte.[29] Thi hvilke han forud kjendte, dem haver han og forud beskikket til at vorde dannede efter hans Søns Billede, paa det han skulle være den førstefødte af mange Brødre.

Efeserne 2:8-9
[8] Thi af Naade ere I frelste formedelst Troen, og det ikke af Eder, det er en Guds Gave;[9] ikke af Gjerninger, at ikke Nogen skal rose sig.

1 Peters 2:8-9
[8] hvilke støde an, idet de ikke troe Ordet, hvortil de og vare bestemte.[9] Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præstedom, et helligt Folk, et Folk til Eiendom, at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte Eder fra Mørket til sit beundringsværdige Lys,

1 Korintherne 2:7-9
[7] men vi tale Guds Viisdom, den hemmelighedsfulde, den, som var skjult, hvilken Gud haver forud beskikket før Verdens Begyndelse, til vor Herlighed,[8] hvilken ingen af denne Verdens Øverster kjendte; thi havde de kjendt den, havde de ikke korsfæstet Herlighedens Herre;[9] men, som skrevet er: hvad intet Øie har seet, og intet Øre har hørt, og ikke er opkommet i noget Menneskes Hjerte, hvad Gud haver beredt dem, som han elske.

Jeremias 29:11-14
[11] Thi jeg kender de Tanker, som jeg tænker angaaende eder, siger Herren, Tanker om Fred og ikke om Ulykke, for at give eder en Fremtid og et Haab.[12] Og I skulle paakalde mig og gaa hen og bede til mig, og jeg vil høre eder.[13] Og I skulle søge og finde mig; thi I ville søge mig af eders ganske Hjerte.[14] Og Jeg skal lade mig finde af eder, siger Herren, og omvende eders Fangenskab og sarnle eder fra alle de Hedninger og fra alle de Steder, hvorhen jeg fordrev eder, siger Herren; og jeg skal lade eder komme tilbage til det Sted, hvorfra jeg bortførte eder.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819