A A A A A

Kirke: [Diakoner]


1 Timotheus 3:1-13
[1] Det er en sand tale: dersom Nogen begjerer et Biskops-Embede, han haver Lyst til en god Gjerning.[2] Derfor bør det en Biskop at være ustraffelig, en Kvindes Mand, aarvaagen, sindig, tugtig, gjestfri, bekvem til at lære Andre;[3] ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig;[4] som vel forstaaer sit eget Huus, som haver lydige Børn med al Ærbarhed;[5] (thi dersom Nogen ikke veed at forestaae sit eget Huus, hvorledes kan han besørge Guds Menighed?)[6] ikke ny i Troen, at han ikke skal opblæses og falde under Bagvaskerens Dom.[7] Men han bør og have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, at han ikke skal falde i Forhaanelse og Bagvaskerens Snare.[8] Desligeste bør det Menighedens Tjenere at være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Viin, ikke til slet Vinding,[9] bevarende Troens Hemmelighed i en god Samvittighed.[10] Men disse skulle og først prøves, siden betjene Embedet, hvis de ere ustraffelige.[11] Desligeste bør det deres Hustruer at være ærbare, ikke Bagtalersker, men aarvaagne, troe i alle Ting.[12] En Menighedens Tjener bør være en Kvindes Mand og vel forestaae sine egne Børn og sit eget Huus.[13] Thi de, som tjene vel i Menigheden, de bane sig selv en god Vei og erhverve sig stor Frimodighed i Troen paa Christus Jesus.

Filipperne 1:1
Paulus og Timotheus, Jesu Christi Tjenere, til alle de Hellige i Christus Jesus, som ere i Philippi, men Forstandere og Hjælpere:

Apostlenes Gerninger 6:1-7
[1] Men i de Dage, der Disciplene formeredes, begyndte Hellenisterne at knurre imod Hebræerne, fordi deres Enker bleve tilsidesatte ved den daglige Uddeling.[2] Men de Tolv kaldte Disciplenes hele Mængde sammen og sagde: det sømmer os ikke at forlade Guds Ord for at tjene ved Bordene.[3] Udseer derfor, Brødre! iblandt Eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fyldte af den Hellig Aand og Viisdom, hvilke vi kunne beskikke til denne Forretning.[4] Men vi ville blive varagtige i Bøn og Ordets Tjeneste.[5] Og denne Tale behagede den ganske Mængde; og de udvalgte Stephanus, en Mand fuld af Tro og den Hellig Aand, og Philippus og Prochorus og Nicanor og Timon og Parmenas og Nicolaus, en Proselyt fra Antiochia,[6] hvilke de fremstillede for Apostlerne; og disse gjorde Bøn, og lagde deres Hænder paa dem.[7] Og Guds Ord havde Fremgang, og Disciplenes Tal formeredes meget i Jerusalem; og en stor Hob af Præsterne antoge Troen.

Romerne 16:1
Jeg, befaler Eder Phoebe, vor Søster, Tjenerinde ved Menigheden i Kenchreæ,

Titus 1:7
Thi det bør en Biskop at være ustraffelig, som en Guds Huusholder, ikke indtagen af sig selv, ikke vredagtig, ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding;

Apostlenes Gerninger 6:3
Udseer derfor, Brødre! iblandt Eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fyldte af den Hellig Aand og Viisdom, hvilke vi kunne beskikke til denne Forretning.

Johannes 8:32
og I skulle forstaae Sandheden, og Sandheden skal frigjøre Eder.

Efeserne 4:11
Og han beskikkede Nogle til Apostler, Nogle til Propheter, Nogle til Evangelister, Nogle til Hyrder og Lærere,

Apostlenes Gerninger 20:28
Saa giver Agt paa Eder selv og den ganske Hjord, iblandt hvilken den Hellig Aand satte Eder som Tilsynsmænd, at vogte Guds Menighed, hvilken han forhvervede med sit eget Blod.

Johannes 6:54
Hvo som æder mit Kjød og drikker mit Blod, haver et evigt Liv, og jeg skal opreise ham paa den yderste Dag.

Markus 6:3
Er denne ikke den Tømmermand, Marias Søn, Jakobs og Joses’ og Judas’ og Simons Broder? ere ikke og hans Søstre her hos os? Og de forargedes paa ham.

1 Korintherne 12:28
Gud haver sat i Menigheden først Apostler, for det Andet Propheter, for at det Tredie Lærere, dernæst dem, som gjøre kraftige Gjerninger, derefter dem, som have Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, til at tale adskillige Tungemaal.

Galaterne 1:19
Men nogen anden af Apostlerne saae jeg ikke, uden Jakobus, Herrens Broder.

Malakias 1:11
Thi fra Solens Opgang og indtil dens Nedgang er mit Navn stort iblandt Hedningerne, og paa hvert Sted bliver der ofret Røgelse, bliver der frembaaret for mit Navn og det rene Oflergaver; thi stort er mit Navn iblandt Hedningerne, siger den Herre Zebaoth.

Hebræerne 13:17
Lyder Eders Veiledere og værer dem hørige; thi de vaage over Eders Sjæle, som de, der skulle gjøre Regnskab, at de kunne gjøre dette med Glæde, og ikke sukkende; thi dette er Eder ikke gavnligt.

Johannes 3:3-5
[3] Jesus svarede og sagde til ham: sandelig, sandelig siger jeg dig: uden Nogen bliver født paa ny, kan han ikke see Guds Rige.[4] Nicodemus siger til ham: hvorledes kan et Menneske fødes, naar han er gammel? Mon han kan anden Gang komme ind i sin Moders Liv, og fødes?[5] Jesus svarede: sandelig, sandelig siger jeg dig: uden Nogen bliver født af Vand og Aand, kan han ikke indkomme i Guds Rige.

Hebræerne 12:14
Stræber efter Fred med hver Mand, og efter Hellighed, uden hvilken Ingen skal see Herren;

Apostlenes Gerninger 6:4
Men vi ville blive varagtige i Bøn og Ordets Tjeneste.

1 Timotheus 3:1-7
[1] Det er en sand tale: dersom Nogen begjerer et Biskops-Embede, han haver Lyst til en god Gjerning.[2] Derfor bør det en Biskop at være ustraffelig, en Kvindes Mand, aarvaagen, sindig, tugtig, gjestfri, bekvem til at lære Andre;[3] ikke hengiven til Viin, ikke til Slagsmaal, ikke til slet Vinding; men billig, ikke kivagtig, ikke pengegjerrig;[4] som vel forstaaer sit eget Huus, som haver lydige Børn med al Ærbarhed;[5] (thi dersom Nogen ikke veed at forestaae sit eget Huus, hvorledes kan han besørge Guds Menighed?)[6] ikke ny i Troen, at han ikke skal opblæses og falde under Bagvaskerens Dom.[7] Men han bør og have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, at han ikke skal falde i Forhaanelse og Bagvaskerens Snare.

1 Timotheus 2:12
men Kvinden tilsteder jeg ikke at lære, ikke heller at byde over Manden, men at være i Stilhed.

Apostlenes Gerninger 14:23
Men der de havde beskikket dem Ældste i hver Menighed, og havde holdt Bøn og Faste, befole de dem Herren, paa hvem de havde troet.

1 Timotheus 5:17
De Ældste, som ere gode Forstandere, skal man holde dobbelt Ære værd, meest dem, som arbeide i Tale og Lærdom.

Hebræerne 13:7
Kommer Eders Veiledere ihu, som have forkyndet Eder det Guds Ord; og naar I betragte Udgangen af deres Vandel, da efterfølger deres Tro.

Titus 1:8
men gjestfri, elskende det Gode, sindig, retfærdig, hellig, kydsk;

1 Peters 5:2
vogter Guds Hjord, som er iblandt Eder, og vaager over den, ikke tvungne, men frivillig, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;

Titus 1:6
saafremt en Saadan er ustraffelig, een Kvindes Mand, som haver troende Børn, der ikke ere beskyldte for Ryggesløshed eller ere gjenstridige.

1 Timotheus 5:22
Læg ikke snarligen Hænder paa Nogen; gjør dig og ikke deelagtig i fremmede Synder; hold dig selv reen.

Titus 1:5
Derfor efterlod jeg dig i Creta, at du skulde indrette, hvad som fattes, og indsætte Ældste i hver Stad, som jeg befoel dig,

Galaterne 4:19
Mine Børn, hvilke jeg atter føder med Smerte, indtil Christus faaer sin Skikkelse i Eder!

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819