A A A A A

Kirke: [Jesu fødsel]


Matthæus 1:18-23
[18] Men Jesu Christi Fødsel gik saa til. Der Maria, hans Moder, var Joseph trolovet, befandtes hun, førend de kom sammen, at være frugtsommelig af den Hellig Aand.[19] Men Joseph, hendes Mand, efterdi han var retsindig og ikke vilde offentlig beskæmme hende, besluttede hemmelig at skille sig fra hende.[20] Men idet han tænkte derpaa, see, da aabenbaredes Herrens Engel for ham i en Drøm og sagde: Joseph, Davids Søn! frygt ikke at annamme din Hustru Maria; thi det, som er avlet i hende er af den Hellig Aand.[21] Men hun skal føde en Søn, og du skal kalde hans Navn Jesus; thi han skal frelse sit Folk fra deres Synder.[22] Men dette skete altsammen, at det skulde fuldkommes, som er talet af Herren ved Propheten, som siger:[23] see, en Jomfru skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel, hvilket er udlagt: Gud med os.

Lukas 2:7-21
[7] Og hun fødte sin Søn, den førstefødte, og svøbte ham, og lagde ham i en Krybbe; thi de havde ikke Rum i Herberget.[8] Og der vare Hyrder i den samme Egn, som laae ude paa Marken, og holdt Nattevagt over deres Hjord.[9] Og see, Herrens Engel stod for dem, og Herrens Klarhed skinnede om dem, og de frygtede saare.[10] Og Engelen sagde til dem: frygter ikke; thi see, jeg forkynder Eder en stor Glæde, som skal vederfares alt Folket.[11] Thi Eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Christus i Davids Stad.[12] Og det skal være Eder et Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, liggende i en Krybbe.[13] Og strax var med Engelen en himmelsk Hærskares Mangfoldighed, som lovede Gud, og sagde:[14] Ære være Gud i det Høieste! og Fred paa Jorden! og i Mennesker en Velbehagelighed![15] Og det skete, der Englene fore fra dem til Himmelen, da sagde disse Mennesker, Hyrderne, til hverandre: lader os dog gaae til Bethlehem, og see det, som Herren haver kundgjort os.[16] Og de kom hastelig, og fandt baade Maria og Joseph, og Barnet liggende i Krybben.[17] Men der de havde seet det, kundgjorde de, hvad der var talet til dem om dette Barn.[18] Og Alle, som det hørte, forundrede sig over det, som Hyrderne sagde til dem.[19] Men Maria bevarede alle disse Ord, og overveiede dem i sit Hjerte.[20] Og Hyrderne vendte tilbage, prisede og lovede Gud for alt det, som de havde hørt og seet, efter hvad der var sagt til dem.[21] Og der otte Dage vare fuldkommede, at Barnet skulde omskæres, da blev hans Navn kaldet Jesus, som det var kaldet af Engelen, før han blev undfangen i Moders Liv.

Matthæus 2:1-12
[1] Men der Jesus var født i Bethlehem i Judæa, udi Kong Herodes’ Dage, see, da kom Vise af Østerland til Jerusalem og sagde:[2] hvor er den Jødernes Konge, som er født? thi vi have seet hans Stjerne i Øster, og ere komne at tilbede ham.[3] Men der Kong Herodes det hørte, blev han forfærdet, og al Jerusalem med ham;[4] og der han havde forsamlet alle de Ypperstepræster og Skriftkloge iblandt Folket, adspurgte ham dem, hvor Christus skulde fødes.[5] Men de sagde til ham: i Bethlehem i Judæa; thi der er saa skrevet ved Propheten:[6] og du, Bethlehem i Juda’ Land! er ingenlunde den mindste iblandt Juda’ Fyrster; thi af dig skal udgaae en Fyrste, som skal være mit Folks Israels Hyrde.[7] Da kaldte Herodes de Vise hemmelig og udspurgte nøie Tiden af dem, naar Stjernen havde ladet sig tilsyne.[8] Og han sendte dem til Bethlehem og sagde: gaaer hen og udspørger flittelig om Barnet; men naar I have fundet det, da forkynder mig det, at jeg og kan komme og tilbede det.[9] Men der de havde hørt Kongen, droge de bort; og see, Stjernen, som de havde seet i Øster, gik hen for dem, indtil den kom og stod ovenover, hvor Barnet var.[10] Men der de saae Stjernen, bleve de saare meget glade.[11] Og de gik ind i Huset, og fandt Barnet med dets Moder Maria, og faldt ned og tilbade det, og oplode deres Liggendefæ og offrede det Gaver, Guld og Røgelse og Myrrha.[12] Og der de vare blevne advarede af Gud i en Drøm, at de skulde ikke vende tilbage til Herodes, fore de ad en anden Vei bort til deres Land.

Galaterne 4:4
Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest, sündis Seaduse alla,

Lukas 2:1-4
[1] Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas.[2] See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Küreenius oli Süüria maavalitseja.[3] Ja kõik läksid ennast kirja panema igaüks oma linna.[4] Nii läks ka Joosep Galileamaalt Naatsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Petlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt,

Johannes' Åbenbaring 12:1-5
[1] Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas: naine, riietatud päikesesse, ning kuu tema jalge all, ning pärg kaheteistkümnest tähest tema peas.[2] Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes.[3] Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe: suur tulipunane lohe, kellel oli seitse pead ja kümme sarve ning ta peadel seitse peaehet.[4] Ta saba pühkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps.[5] Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739