A A A A A

Engle og dæmoner: [Guardian Angels]


1 Korintherne 4:9
Thi mig synes, at Gud haver fremstillet os Apostler som de Ringeste, som henantvordede til Døden; thi vi ere blevne et Skuespil for Verden, baade for Engle og Mennesker.

1 Johannes 4:1
I Elskelige! troer ikke hver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Propheter ere udgangne i Verden.

Apostlenes Gerninger 8:26
Men Herrens Engel talede til Philippus og sagde: staa op, og gak mod Sønden paa den Vei, som gaaer ned fra Jerusalem til Gaza; den er øde.

Apostlenes Gerninger 12:15
Da sagde de til hende: du raser. Men hun stod fast derpaa, at det var saaledes. Men de sagde: det er hans Engel.

Kolossenserne 2:18
Lader Ingen tage Klenodiet fra Eder, som finder Behag i Ydmygelse og Engles Dyrkelse, indladende sig i Ting, som han ikke haver seet, forfængeligen opblæst af sit kjødelige Sind,

Daniels 9:21
ja, der jeg endnu talte i Bønnen, da kom den Mand, Gabriel, hvilken jeg havde set tilforn i et Syn, der jeg var aldeles afmægtig, hen til mig ved Aftens Madoffers Tid.

Hoseas 10:13
I have pløjet Ugudelighed, I have høstet Uretfærdighed, I have tøret Løgnens Frugt; thi du forlod dig paa din Vej, paa dine vældiges Mangfoldighed.

Hoseas 12:1
Efraim har omringet mig med Løgn, og Israels Hus med Svig, og Juda svæver fremdeles ustyrligt om hos Gud og hos den trofaste Hellige.

Hebræerne 1:14
ere de ikke alle Tjenende Aander, udsendte til Hjælp for dem, som skulle arve Salighed?

Hebræerne 13:2
Glemmer ikke Gjestfrihed; thi ved den have Nogle, uden at vide det, herbergeret Engle.

Judas 1:6-9
[6] Og Englene, som ikke bevarede deres første Tilstand, men forlode deres egen Bolig, holder han forvarede i evige Lænker under Mørket til den store Dags Dom.[7] Ligesom Sodoma og Gomorra og de omliggende Stæder, der de paa samme Maade, som disse, vare henfaldne til Utugt og var gangne efter fremmed Kjød, ere satte til et Exempel, idet de bære en evig Ilds Straf;[8] saaledes ere ogsaa disse berusede af Drømme, og besmitte Kjødet, men foragte Herskab og bespotter Værdigheder.[9] Men Michael, Over-Engelen, der han tvistede med Djævelen og talede om Mose Legeme, turde ikke fremføre en Bespottelsesdom, men sagde: Herren straffe dig.

Lukas 16:22
Men det begav sig, at den Fattige døde, og at han blev henbaaren af Englene i Abrahams Skjød; men den Rige døde ogsaa og blev begraven.

Matthæus 18:10
Seer til, at I ikke foragte een af disse Smaa; thi jeg siger Eder: deres Engle i Himlene see altid min Faders Ansigt, som er i Himlene.

Salmernes 34:7
Denne elendige raabte, og Herren hørte og frelste ham af alle hans Angester.

Salmernes 91:11
Thi han skal befale sine Engle om dig at bevare dig paa alle dine Veje.

Salmernes 103:20
Lover Herren, I hans Engle! I vældige i Magt, som udrette hans Ord, idet I høre paa hans Ords Røst!

Johannes' Åbenbaring 5:11
Og jeg saae og hørte mange Engles Røst omkring Thronen, og Dyrenes og de Ældste, og deres Tal var titusinde Gange Titusinde, og tusinde Gange Tusinde.

Johannes' Åbenbaring 19:10
Og jeg faldt ned for hans Fødder at tilbede ham, og han siger til mig: gjør det ikke! Jeg er din Medtjener og dine Brødres, som have Jesu Vidnesbyrd; tilbed Gud; thi Jesu Vidnesbyrd er Prophetiens Aand.

Zakarias 5:9
Og jeg opløftede mine Øjne og saa, og se, to Kvinder gik frem, og der var Vind i deres Vinger, og de havde Vinger som Storkens Vinger, og de opløftede Efaen imellem Jorden og Himmelen.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819