A A A A A

Ekstra: [Alkohol]


1 Peters 4:3
Thi det er nok, at vi i den forbigangne Livs Tid have bedrevet Hedningernes Villie, vandrende i Uteerlighed, Lyster, Fylderi, Fraadseri, Drukkenskab og skjændig Afgudsdyrkelse;

1 Timotheus 5:23
Drik ikke mere Vand, men nyd lidet Viin for din Mave og dine jævnlige Svagheder.

Prædikerens 9:7
Gak hen, ad dit Brød med Glæde og drik din Vin med et godt Mod; thi Gud har forlængst Behag i dine Gerninger.

Efeserne 5:18
Og drikker Eder ikke drukne af Viin, i hvilket der er Ryggesløshed, men bliver fyldte af Aanden,

Ordsprogenes 20:1
Vin er en Spotter, stærk Drik en Larmer, og hver som raver deraf, bliver ikke viis.

Ordsprogenes 23:31
Se ikke til Vinen, hvor den er rød, hvor den perler i Bægeret; glat gaar den ned.

Romerne 13:13
lader os vandre skikkeligen som om Dagen, ikke i Fraadseri og Drukkenskab, ikke i Løsagtighed og Uteerlighed, ikke i Kiv og Avind;

Ordsprogenes 31:4-5
[4] Det bør ikke Konger, Lemuel! det bør ikke Konger at drikke Vin, ej heller Fyrster at drikke stærk Drik,[5] at han ikke skal drikke og glemme det, som er Lov, og forvende alle elendige Folks Ret.

Salmernes 104:14-15
[14] Han lader Græs gro for Kvæget og Urter til Menneskens Tjeneste for at fremføre Brød af Jorden.[15] Og Vin glæder et Menneskes Hjerte, hans Ansigt bliver frydefuldt af Olie, og Brød vederkvæger et Menneskes Hjerte.

1 Korintherne 10:23-24
[23] Alt er mig tilladt, men ikke Alt er nyttigt; Alt er mig tilladt, men ikke Alt opbygger.[24] Ingen see paa sit Eget, men enhver paa Næstens.

Esajas 62:8-9
[8] Herren svor ved sin højre Haand og ved sin Magts Arm: Jeg vil ikke mere give dine Fjender dit Korn til Spise, ej heller skulle Udlændinge drikke din Vin, som du har arbejdet for.[9] Men de, som have indsanket hint skulle æde det og love Herren; og de, som have indhøstet denne, skulle drikke den i min Helligdoms Forgaarde.

Galaterne 5:19-21
[19] Kjødets Gjerninger ere aabenbare, saasom: Hoer, Skjørlevnet, Ureenhed, Uteerlighed,[20] Afgudsdyrkelse, Trolddom, Fjendskaber, Kiv, Nid, Vrede, Trætte, Tvedragt, Partier,[21] Avind, Mord, Drukkenskab, Fraadseri og deslige; om hvilke jeg forud siger Eder, ligesom jeg og før haver sagt, at de, som gjøre Saadant, skulle ikke arve Guds Rige.

1 Korintherne 9:19-23
[19] Thi omendskjøndt jeg er fri fra Alle, haver jeg dog gjort mig til en Tjener for Alle, paa det jeg kunde vinde des Flere.[20] Og jeg er bleven Jøderne som en Jøde, at jeg kunde vinde Jøder; dem under Loven som den, der var under Loven, at jeg kunde vinde dem, som ere under Loven;[21] dem uden Loven som den, der var uden Loven, (enddog jeg er ikke uden Loven for Gud, men under Loven for Christus), at jeg kunde vinde dem, som ere uden Loven.[22] Jeg er bleven de Skrøbelige som en Skrøbelig, at jeg kunde vinde de Skrøbelige; jeg er bleven Alt for Alle, at jeg dog for Alting kunde frelse Nogle.[23] Men dette gjør jeg for Evangeliums Skyld, at jeg kan blive meddeelagtig derudi.

Romerne 14:15-21
[15] Men dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld, da omgaaes du ikke mere efter Kjærlighed. Led ikke ved din mad den i Fordærvelse, for hvis Skyld Christus er død.[16] Lader derfor Eders Gode ikke blive bespottet.[17] Thi Guds Rige er ikke Mad og Drikke, men Retfærdighed og Fred og Glæde i den Hellig Aand.[18] Hvo som derudi tjener Christus, er velbehagelig for Gud og tækkelig for Menneskene.[19] Derfor lader os tragte efter det som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse.[20] Nedbryd ikke Guds Værk for Mads Skyld. Vel er Alt reent, men det er ondt for det Menneske, som æder med Anstød.[21] Det er godt, ikke at æde Kjød eller at drikke Viin eller at gjøre Noget, som støder din Broder, forarger eller ængster ham.

Johannes 2:3-11
[3] Og der de fattedes Viin, sagde Jesu Moder til ham: de have ikke Viin.[4] Jesus sagde til hende: Kvinde! hvad vil du mig? min Time er endnu ikke kommen.[5] Hans Moder sagde til Tjenerne: hvad som han siger Eder, det gjører.[6] Men der vare sex Vandkar af Steen, satte efter Jødernes Renselsesskik, som holdt hver to eller tre Maader.[7] Jesus sagde til dem: fylder Vandkarrene med Vand; og de fyldte dem indtil det Øverste.[8] Og han sagde til dem: øser nu og bærer til Køgemesteren; og de bare det til ham.[9] Men der Køgemesteren smagede Vandet, som var blevet Viin, (og vidste ikke, hvorfra det kom, men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), kaldte Køgemesteren Brudgommen og sagde til ham:[10] hvert Menneske sætter først den gode Viin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du haver forvaret den gode Viin indtil nu.[11] Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Cana udi Galilæa og aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa ham.

Danish Bible 1819
Public Domain: 1819