A A A A A

Gud: [Kom som du er]


Matthæus 11:27-30
[27] Alle Ting ere mig overgivne af min Fader; og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den, for hvem Sønnen vil åbenbare ham.[28] Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.[29] Tager mit Åg på eder, og lærer af mig; thi jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjertet; så skulle I finde Hvile for eders Sjæle.[30] Thi mit Åg er gavnligt, og min Byrde er let."

Johannes 6:63-65
[63] Det er Ånden, som levendegør, Kødet gavner intet; de Ord, som jeg har talt til eder, ere Ånd og ere Liv.[64] Men der er nogle af eder, som ikke tro." Thi Jesus vidste fra Begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem den var, der skulde forråde ham.[65] Og han sagde: "Derfor har jeg sagt eder, at ingen kan komme til mig, uden det er givet ham af Faderen."

Matthæus 11:28
Kommer hid til mig alle, som lide Møje og ere besværede, og jeg vil give eder Hvile.

Esajas 1:18
Kom, lad os gå i Rette med hinanden, siger HERREN. Er eders Synder som Skarlagen, de skal blive hvide som Sne; er de end røde som Purpur, de skal dog blive som Uld.

Esajas 55:1-3
[1] Hid, alle, som tørster, her er Vand, kom, I, som ikke har Penge! Køb Korn og spis uden Penge, uden Vederlag Vin og Mælk.[2] Hvi giver I Sølv for, hvad ikke er Brød, eders Dagløn for, hvad ej mætter? Hør mig, så får I, hvad godt er, at spise, eders Sjæl skal svælge i Fedt;[3] bøj eders Øre, kom til mig, hør, og eders Sjæl skal leve! Så slutter jeg med jer en evig Pagt: de trofaste Nådeløfter til David.

Matthæus 15:7-9
[7] I Hyklere! Rettelig profeterede Esajas om eder, da han sagde:[8] "Dette Folk ærer mig med Læberne; men deres Hjerte er langt borte fra mig.[9] Men de dyrke mig forgæves,idet de lære Lærdomme, som ere Menneskers Bud."

Markus 10:13-16
[13] Og de bare små Børn til ham, for at han skulde røre ved dem; men Disciplene truede dem, som bare dem frem.[14] Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lader de små Børn komme til mig; formener dem det ikke, thi Guds Rige hører sådanne til.[15] Sandelig, siger jeg eder, den, som ikke modtager Guds Rige ligesom et lille Barn, han skal ingenlunde komme ind i det."[16] Og han tog dem i Favn og lagde Hænderne på dem og velsignede dem.

Jakobs 4:6-8
[6] Derfor siger Skriften: "Gud står de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Nåde."[7] Underordner eder derfor under Gud; men står Djævelen imod, så skal han fly fra eder;[8] holder eder nær til Gud, så skal han holde sig nær til eder! Renser Hænderne, I Syndere! og lutrer Hjerterne, I tvesindede!

2 Korintherne 5:17
Derfor, om nogen er i Kristus, da er han en ny Skabning; det gamle er forbigangent, se, det er blevet nyt!

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gået over fra Døden til Livet.

Romerne 12:1-2
[1] Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.[2] Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

Hebræerne 12:1
Derfor lader også os, efterdi vi have så stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

3 Mosebog 25:44
Men har du Brug for Trælle og Trælkvinder, skal du købe dem af de Folkeslag, der bor rundt om eder;

Salmernes 32:8-10
[8] Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gå, jeg vil råde dig ved at fæste mit Øje på dig.[9] Vær ikke uden Forstand som Hest eller Muldyr, der tvinges med Tømme og Bidsel, når de ikke vil komme til dig.[10] Den gudløses Smerter er mange, men den, der stoler på HERREN, omgiver han med Nåde.

Esajas 29:13
Og Herren sagde: Eftersom dette Folk kun holder sig nær med sin Mund og ærer mig med sine Læber, mens Hjertet er fjernt fra mig, og fordi deres Frygt for mig blev tillærte Menneskebud,

Johannes 5:40
Og I ville ikke komme til mig, for at I kunne have Liv.

Johannes 6:44-45
[44] Ingen kan komme til mig, uden Faderen, som sendte mig, drager ham; og jeg skal oprejse ham på den yderste Dag.[45] Der er skrevet hos Profeterne: "Og de skulle alle være oplærte af Gud." Hver den, som har hørt af Faderen og lært, kommer til mig.

Johannes 7:37-39
[37] Men på den sidste, den store Højtidsdag stod Jesus og råbte og sagde: "Om nogen tørster,han komme til mig og drikke![38] Den, som tror på mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme:"[39] Men dette sagde han om den Ånd, som de, der troede på ham, skulde få; thi den Helligånd var der ikke endnu, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

Hebræerne 4:14-16
[14] Efterdi vi altså have en stor Ypperstepræst, som er gået igennem Himlene, Jesus, Guds Søn, da lader os holde fast ved Bekendelsen![15] Thi vi have ikke en Ypperstepræst, som ej kan have Medlidenhed med vore Skrøbeligheder, men en sådan, som er fristet i alle Ting i Lighed med os, dog uden Synd.[16] Derfor lader os træde frem med Frimodighed for Nådens Trone, for at vi kunne få Barmhjertighed og finde Nåde til betimelig Hjælp.

Johannes' Åbenbaring 22:16-17
[16] Jeg, Jesus, har sendt min Engel til at vidne for eder disse Ting om Menighederne, jeg er Davids Rodskud og Slægt, den strålende Morgenstjerne.[17] Og Ånden og Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: Kom! Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Johannes 6:37
Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig; og den, som kommer til mig, vil jeg ingenlunde kaste ud.

Johannes' Åbenbaring 22:17
Og Ånden og Bruden sige: Kom! Og den, som hører, sige: Kom! Og den, som tørster, han komme; den, som vil, han modtage Livets Vand uforskyldt!

Esajas 13:6-8
[6] Jamrer, thi HERRENs Dag er nær, den kommer som Vold fra den Vældige.[7] Derfor slappes hver Hånd, hvert Menneskehjerte smelter,[8] de ræddes, gribes af Veer og Smerter, vånder sig som fødende Kvinde; de stirrer i Angst på hverandre med blussende røde Kinder.

Johannes' Åbenbaring 12:9
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet på Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

Johannes' Åbenbaring 21:4
Og han skal aftørre hver Tåre af deres Øjne, og Døden skal ikke være mere, ej heller Sorg, ej heller Skrig, ej heller Pine skal være mere; thi det forrige er veget bort.

Hebræerne 10:19-22
[19] Efterdi vi da, Brødre! have Frimodighed til den Indgang i Helligdommen ved Jesu Blod,[20] som han indviede os som en ny og levende Vej igennem Forhænget, det er hans Kød,[21] og efterdi vi have en stor Præst over Guds Hus:[22] så lader os træde frem med et sandt Hjerte, i Troens fulde Forvisning, med Hjerterne ved Bestænkelsen rensede fra en ond Samvittighed, og Legemet tvættet med rent Vand;

Joels 2:32
Men enhver, som påkalder HERRENs Navn, skal frelses; thi på Zions Bjerg og i Jerusalem skal der være Frelse, som HERREN har sagt; og til de undslupne skal hver den høre, som HERREN kalder.

Salmernes 104:9
du satte en Grænse, de ej kommer over, så de ikke igen skal tilhylle Jorden.

1 Mosebog 6:12
og Gud så til Jorden, og se, den var fordærvet, thi alt Kød havde fordærvet sin Vej på Jorden.

1 Mosebog 8:9
men Duen fandt intet Sted at sætte sin Fod og vendte tilbage til ham i Arken, fordi der endnu var Vand over hele Jorden; og han rakte Hånden ud og tog den ind i Arken til sig.

1 Mosebog 9:11
jeg opretter min Pagt med eder og lover, at aldrig mere skal alt Kød udryddes af Flodens Vande, og aldrig mere skal der komme en Vandflod for at ødelægge Jorden!"

1 Mosebog 7:20
femten Alen stod Vandet over dem, så Bjergene stod helt under Vand.

1 Mosebog 8:5
og Vandet vedblev at synke indtil den tiende Måned, og på den første Dag i denne Måned dukkede Bjergenes Toppe frem.

Ordsprogenes 31:30
Ynde er Svig og Skønhed Skin; en Kvinde, som frygter HERREN, skal roses.

Danish Bible 1931
Public Domain: 1931